หนังสือน่าสนใจ


สมสุข หินวิมาน. การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยด้วยเครื่องมือการสื่อสาร : การบริหาร
    จัดการทรัพยากร
. (2560). นนทบุรี : โครงการวิจัย "การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยด้วย
    เครื่องมือการสื่อสาร" ศูนย์สหวิทยาการชุมชนศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
    สุโขทัยธรรมาธิราช. เลขหมู่ HC85 ก648

    หนังสือที่ชี้ให้เห็นถึงข้อเท็จจริงร่วมกันว่า ความขัดแย้งที่คุกรุ่นและดำรงอยู่ในสังคมไทยทุกวันนี้
แท้จริงแล้วรากลึกอันหนึ่งก็มาจากการผลิตและการกระจายทรัพยากรที่ไม่เท่าเทียมและไม่ลงตัว
กับความต้องการของคนแต่ละกลุ่ม เนื้อหาภายในเล่มเริ่มจากการสื่อสารเพื่อการใช้ประโยชน์
จากงานวิจัยกรณีการจัดทำแผนน้ำแบบมีส่วนร่วมในท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร การสร้าง
นักสื่อสารชุใชนท้องถิ่นในการเผยแพร่แผนชุมชนเพื่อธำรงรักษาป่าชายเลนตำบลหัวเขา
จังหวัดสงขลา การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยบริหารจัดการวัฒนธรรมชุมชนด้วยเครื่องมือ
การสื่อสารประชาสัมพันธ์