หนังสือน่าสนใจ


สิงห์ อินทรชูโต,อมร มงคลแก้วสกุล. เขียวสยาม Vol2.(2560).กรุงเทพฯ : สยามพิวรรธน์.
    เลขหมู่ TS 171.4 ข.852

    หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนทุกคนหันมาสนใจและให้ความสำคัญกับการแก้ไข
หรือลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน อีกทั้งยังกระตุ้นให้ทุกคนตื่นตัว และตระหนัก
รับรู้ ตลอดจนเล็งเห็นถึงความสำคัญ ในการร่วมมือกันช่วยลดโลกร้อน ซึ่งภายในหนังสือเล่มนี้ ได้รวบรวม
ข้อมูลที่น่าสนใจ เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ตอบรับเทรนด์โลกในปัจจุบัน โดยเริ่มจากตัวเราไปยัง
สังคมโลกในแง่มุมต่างๆ ไว้อย่างครบถ้วน โดยแบ่งเป็นหัวข้อต่างๆได้แก่ Low Carbon Society,
Health and well-being,Sensibly Living,Green Entrepreneurs
และ Universal Friendliness