หนังสือน่าสนใจ


บาร์เร็ตต์, จิม รัชนี เอนกพีระศักดิ์. คู่มือทดสอบความถนัด = The aptitude test
    workbook
. (2562). คู่มือทดสอบความถนัด.กรุงเทพฯ:เนชั้นบุ๊คส์. เลขหมู่ LB1131
    บ64ค7 2562

    เป็นหนังสือมห้ความรู้เกี่ยวกับการทดสอบความถนัด เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเรียนรู้ ความถนัดของตนเอง
รับรู้จุดแข็ง และสามารถประเมินศักยภาพของตนเองได้ว่า เหมาะกับอาชีพประเภทใด ทำให้ผู้อ่านได้รู้จัก
ตนเองผ่านการทำแบบทดสอบโดยแบบทดสอบในหนังสือเล่มนี้ ได้รับการออกแบบขึ้นโดยนักจิตวิทยา
ผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ ในระดับสากล ประกอบด้วย แบบทดสอบ 16 บท คำถามมากกว่า 400 ข้อ โดยกลุ่ม
ความถนัด 5 หมวดหลักคือ แบบทดสอบเรื่องคำ แบบทดสอบเรื่องตัวเลข แบบทดสอบการรับรู้
แบบทดสอบมิติ และแบบทดสอบทักษะการใช้งาน