หนังสือน่าสนใจ


เบญจมาส โชติทอง. จากต้นสายสู่ปลายน้ำ. (2556).กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม สำนักงาน
    นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. เลขหมู่ GE320 ท5จ62

    รวบรวมผลงาน การบันทึกความรู้ ประสบการณ์ และบทเรียนการส่งเสริมและรักษาทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากโครงการเด่นที่ได้รับการสนับสนุน จากสำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม
ร่วมกับมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ในช่วงปีพ.ศ. 2550 – 2555 ซึ่งทำให้พบความสำเร็จในการฟื้นฟู
และรักษาระบบนิเวศ ตั้งแต่ป่าต้นน้ำ ระบบเกษตรกรรม แหล่งน้ำ จนสู่ชายฝั่ง อันมีรูปแบบที่น่าสนใจ
จากต้นสาย... สู่ปลายน้ำ เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วยการแนะนำโครงการและผลงานเด่น ของ
แต่ละภาค ความรู้และประสบการณ์การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ในด้านต่างๆ กระบวนการ
ในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ทั้งเรื่องของการสื่อสารและรณรงค์เพื่อสร้างจิตสำนึก ตลอดจน
กระบวนการและกลไกการจัดสิ่งแวดล้อม