หนังสือน่าสนใจ


ดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์ เจริญเมือง ; และคนอื่นๆ. (2551). แป๋งขี้เหยื้อหื้อเป๋นทุนเพื่อลดการเผาขยะ.
    เชียงใหม่ : โครงการแป๋งขี้เหยื้อหื้อเป๋นทุนเพื่อลดการเผาขยะ กลุ่มศึกษาเมืองและสิ่งแวดล้อม สถาบัน
    วิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. เลขหมู่ TD794.5 ด52ป82

    หนังสือที่เกิดขึ้นจากโครงการบูรณาการฝึกอบรมการเพิ่มมูลค่าของเหลือใช้ เพื่อลดมูลพิษทางอากาศ
จากการเผาโดยประชาชนมีส่วนร่วม เพื่อนำเสนอทางออกในการแก้ปัญหามลพิษทางอากาศที่เกิดจาก
การเผาเศษวัสดุเหลือใช้ โดยการนำสิ่งของที่ถูกเผากำจัดมาพัฒนาเป็นสิ่งของที่สวยงาม และสามารถ
ขายได้ เพื่อจูงใจให้ประชาชานหันมาเพิ่มมูลค่าขยะและของเหลือใช้ ซึ่งในที่สุดจะสามารถลดปัญหา
มลพิษทางอากาศจากการเผาและลดปัญหาโลกร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะสามารถแบ่งปัน
ประสบการณ์จากการทำงาน และจุดประกายความคิดในการนำวัสดุเหลือใช้ มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์
เพื่อลดการเผาขยะ และสร้างพื้นที่ให้มีอากาศดีและน่าอยู่