การใช้ VPN

VPN ย่อมาจาก (Virtual Private Network เป็นเทคโนโลยีการเชื่อมต่อเครือข่ายนอกอาคาร (WAN - Wide Area Network) เป็นระบบเครือข่ายภายในองค์กร ซึ่งเชื่อมเครือข่ายในแต่ละ สาขาเข้าด้วยกัน โดยอาศัย Internet เป็นตัวกลาง มีการทำ Tunneling หรือการสร้างอุโมงค์ เสมือนไว้รับส่งข้อมูล มีระบบเข้ารหัสป้องกันการลักลอบใช้ข้อมูล เหมาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ ซึ่งต้องการความคล่องตัวในการติดต่อรับส่งข้อมูลระหว่างสาขา มีประสิทธิภาพเช่นเดียวกับ Private Network ในส่วนของบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต สามารถสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ ที่สำนักหอสมุดบอกรับภายนอกเครือข่ายผ่านระบบ VPN โดยใช้ User Name และ Password ตัวเดียวกับการ login เข้าระบบอินทราเน็ต ผู้ใช้บริการสามารถใช้ VPN ผ่านมือถือโดยมีขั้นตอนดังนี้

1 ดาวน์โหลดโปรแกรม Pulse Secure ผ่าน App Store หรือ Play Store2. ค้นหา Application ชื่อ Ivanti Secure Access Client หน้า App Store หรือ Play Store เมื่อเจอ คลิก GET หรือ ติดตั้ง3. Application ทำการดาวน์โหลด ลงบนมือถือ4. เมื่อดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วคลิก Open หรือ เปิด5. จะปรากฎหน้าจอ Welcome to ivanti Secure Access Client6. ใส่ url สำหรับ VPN คือ sslvpn.rsu.ac.th เมื่อใส่เรียบร้อยแล้วกดปุ่ม Connect7. ปรากฎหน้าจอ Add a Conection ที่ช่อง Username ใส่รหัสบุคลากร/รหัสนักศึกษา ที่ช่อง Authentication เลือก Password กดปุ่ม Connect8. ปรากฎหน้าจอ Connections คลิกที่ Tab สีฟ้า9. กรณีปรากฎหน้าจอ Connect คลิกปุ่ม Connect10. ปรากฎหน้าจอ Login ที่ช่อง Username : ใส่รหัสบุคลากร/รหัสนักศึกษา ที่ช่อง Password : ใส่ password ตัวเดียวกับที่ login เข้าระบบ Intranet คลิกปุ่ม Sign In11. กรณีปรากฎหน้าจอ อนุญาติให้ "Secure Access" สร้างการเชื่อมต่อ VPN ไหม " คลิกปุ่ม อนุญาตเสมอ12. ปรากฎหน้าจอ Connection แสดงว่า Login VPN เรียบร้อย


14. เข้าสู่เว็บไซต์สำนักหอสมุด http://library.rsu.ac.th สามารถสืบค้นฐานข้อมูลที่ต้องการจะได้เอกสารฉบับเต็มเช่นเดียว กับการสืบค้นภายในมหาวิทยาลัย


15. ที่เมนูฐานข้อมูลออนไลน์ เลือกฐานข้อมูลออนไลน์ที่ต้องการสืบค้น เช่นเลือก Proquest Dissertation & Theses

จะเข้าสู่ page ดังรูปข้างล่าง


หมายเหตุ : มีปัญหาในการใช้ VPN กรุณาติดต่อ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 02-997-2222 ต่อ 5419, 5712