การอบรม/การบรรยายคลิปอบรมเรื่องเทคนิคการสืบค้นข้อมูลเพื่อการวิจัยให้ตรงใจ  ดูรายละเอียด
คลิปอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง"เทคนิคการตรวจสอบและการคัดเลือกวารสารระดับนานาชาติเพื่อการตีพิมพ์"  ดูรายละเอียด