หนังสือน่าสนใจ


เฟอร์รุชชี่, เปียไร. พลังแห่งความเมตตา. (2556). กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน.
    เลขหมู่ BQ4360 ฟ75พ46

    นำเสนอแง่มุมต่าง ๆของความรู้สึกนึกคิดและพฤติกรรมต่างๆ อันเชื่อมสัมพันธ์อยู่กับความ
เมตตา เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย ความสุจริตใจ-ใส่ใจ ความอบอุ่น-อบอุ่น การให้อภัย-
ให้อภัย ความเชื่อมโยง-เชื่อมโยง ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง-เป็นส่วนหนึ่ง ความเห็นใจ-ร่วมรู้สึก
ความถ่อมตัว-อ่อนน้อมฯ