หนังสือน่าสนใจ


เสรี พงศ์พิศ. เครือข่าย : ยุทธวิธีเพื่อประชาคมเข้มข้น ชุมชนเข้มแข็ง. กรุงเทพฯ : สถาบันส่งเสริม
    วิสาหกิจชุมชน, 2548 .เลขหมู่ HN49 ก6ส74ค74

    เเป็นหนังสือที่ดัดแปลงมาจากงานวิจัยที่ทำให้สถาบันวิจัยระบบสุขภาพ (สวรส.) เน้นการส่งเสริม
เครือข่ายองค์กร ชุมชน เครือข่ายผู้คนระดับรากหญ้า แต่ก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสร้างเครือข่ายระหว่าง
ผู้ที่ทำงานวิจัยกับชุมชน เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย ทำไหมต้องเครือข่ายวันนี้ พัฒนาการทางความคิด
ประสบการณ์ชุมชน ประกอบด้วย เครือข่ายตำบล เครือข่ายจังหวัด เครือข่ายพื้นที่และประเด็น นอกจากนี้
ยังให้ความรู้เกี่ยวกับประสบการณ์องค์กรและเครือข่าย