หนังสือน่าสนใจ


กุลยา ก่อสุวรรณ.เด็กออทิสติก--สอนไม่ยาก หากเข้าใจ. (2533).เชียงใหม่ : ชมรมครูเพื่อคนพิการ
     แห่งประเทศไทย. เลขหมู่ WM203.5 ก74ด72 2562

    ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลเด็กออทิสติก เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย ประวัติและความหมายฒิ
ของภาวะออทิสติก สถิติและสาเหตุของภาวะออทิสติก การสื่อสารของบุคคลออทิสติก พฤติกรรม
ของบุคคลออทิสติก ทักษะทางสังคมของบุคคลออทิสติก ลักษณะด้านอื่นๆ ของบุคคลออทิสติก
สื่อทางสายตา การจัดการพฤติกรรม การสอนให้สื่อสาร การสอนพฤติกรรมที่ดีและพฤติกรรมไม่ดี
การสอนปฏิบัติทางสังคมและทักษะทางสังคม