หนังสือน่าสนใจ


ธีสุทธฺิ์ พันธ์ฤทธิ์. การชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน = Weighing of evidence. (2549).
     กกรุงเทพฯ : นิติธรรม. เลขหมู่ BC173 ธ65ก64

    ให้ความรู้เกี่ยวกับการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วยหลักทั่วไป
ในการวินิจฉัยความน่าเชื่อถือของพยานหลักฐาน หลักการวินิจฉัยความน่าเชื่อถือของพยาน
หลักฐานประเภทต่างๆ หลักการวินิจฉัยลักษณะของพยานที่มีน้ำหนัก มาตรฐานความน่าเชื้อถือ