หนังสือน่าสนใจ


การ์ดเนอร์, ฮาวเวิร์ด. จิต 5 ปั้นยอดมนุษย์ = Five minds for the future. (2551).
    กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท. เลขหมู่ BF432.3 ก64จ63

    หนังสือที่เน้นความเป็นตัวตนของมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ ให้ตระหนักถึงความพร้อมอันเกี่ยวกับ
ความรู้ ตั้งแต่การเลือก กสนค้นหา การนำมาใช้ในงานบรูณาการ การถ่ายทอด การแบ่งปัน
เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย จิตที่ควรจะเป็นไปทั่วโลก จิตชำนาญการ จิตสังเคราะห์
จิตสร้างสรรค์ จิตเคารพ และจิตจริยธรรม