หนังสือน่าสนใจ


เสรี พงศ์พิศ. ร้อยคำที่ควรรู้. กรุงเทพฯ : พลังปัญญา, 2553. เลขหมู่ PL4185 ส74ร54

    เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับคำใหม่ๆ ภาษาใหม่ๆ ซึ่งมีทั้งคำไทย คำในภาษาบาลั สันสกฤต
หรือคำทับศัพท์ ตัวอย่างเช่น กระบวนการ การก่อการร้าย การค้าเสรี การคิดแบบเส้นตรง การท่องเที่ยว
เชิงนิเวศน์ การทำลายแบบสร้างสรรค์ การพัฒนายั่งยืน ความรู้มือหนึ่ง คืนสู่ธรรมชาติ ถอดรหัส ป่าชุมชน
อาหารเป็นยา ฯลฯ