หนังสือน่าสนใจ


วัสสนัย วรรธนัจฉริยา. การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์. (255-). เชียงใหม่ : คณะวิศวกรรมศาสตร์
    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .เลขหมู่ TS171 ว65ก64

    ให้ความรู้ทางด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งในรูปแบบการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่และ
การปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมให้เหมาะสมตามต้องการ เนื้อหาภายใยเล่มประกอบด้วย กระบวนการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และรูปแบบองค์กร การวางผนและการพัฒนาแนวคิดผลิตภัณฑ์ การระบุ
ความต้องการของลูกค้า คุณลักษณะทางเทคนิคและการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ การสร้าง
สรรค์แนวคิดผลิตภัณฑ์ การคัดเลือกแนวคิดผลิตภัณฑ์ การทดสอบแนวคิดผลิตภัณฑ์ การสร้าง
ต้นแบบผลิตภัณฑ์ 10 กลไกการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปสู่อุตสาหกรรม การออกแบบเชิงนิเวศ
เศรษฐกิจ