หนังสือน่าสนใจ


ชัชนก อุดมธนกุลชัย. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค (ฉบับปรับปรุง). (2561).
    เชียงใหม่ : ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .
    เลขหมู่ WN32 ท3ช62ก45 2561

    เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค เนื้อหาภายในเล่ม
ประกอบด้วย การสอบขึ้นทะเบียน วิชาชีพสาขารังสีเทคนิค กฎหมายการประกอบโรคศิลปะ
วิชาชีพสาขารังสีเทคนิค กฎหมายพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ และพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายสถานพยาบาล