หนังสือน่าสนใจ


เลทอมป์สัน, อาร์เธอร์ เอ. การจัดการเชิงกลยุทธ์ Craftiong and executing strategy : concepts and
     readings
. (2555). กรุงเทพฯ : แมคกรอ-ฮิล. เลขหมู่ HD30.28 ท543ก64 .

    เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย ความหมายและ
ความสำคัญของ "กลยุทธ" การกำหนดทิศทางของบริษัท : วิสัยทัศน์และพันธกิจ, วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์
การประเมินผลสภาวะแวดล้อมภายนอกบริษัท การประเมินทรัพยากร, ประสิทธิภาพ และความสามารถในการ
แข่งขันของบริษัท กลยุทธการแข่งขันทั่วไป ควรใช้อันไหนดี? ความแข็งแกร่งของตำแหน่งทางการแข่งขัน
ของบริษัท กลยุทธ์สำหรับเอาชนะตลาดระหว่างประเทศฯลฯ