หนังสือน่าสนใจ


สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยประเทศจีน. ความคิดไขความสำเร็จ (เล่ม 1) = thought the key to
    success.
(2557). กรุงเทพฯ : สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยประเทศจีน. เลขหมู่ BF385 ค564

    เป็นหนังสือที่ถ่ายทอดความคิดที่ช่วยกระตุ้นศักยภาพทางความคิดในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการปลูกฝัง
พลังความคิดในการสร้างสรรค์ การสังเกต การวิเคราะห์ การแตกแขนงความคิด หรือการคิดเชิงตรรกะ
เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย ล้อมแคว้นเว่ยช่วยแค้วนจ้าวเรื่องราวเกี่ยวกับการคิดแบบนอกกรอบ
เดินถอยหลังในเขาวงกต เรื่องราวเกี่ยวกับวิธีการคิดแบบย้อนกลับ เหมือนจะใช่แต่ไม่ใช่เรื่องราว
เกี่ยวกับวิธีแบบหาจุดร่วมและมุมมองจุดต่าง เปิดคอขวด เรื่องราวเกี่ยวกับการคิดแบบเปิดกว้าง
ใช้ 1 ให้เป็น 10 เรื่องราวเกี่ยวกับวิธีคิดแบบกระจาย จับปลาในน้ำขุ่น เรื่องราวเกี่ยวกับวิธีคิดแบบ
คลุมเครือ และ พิจารณาข้อดี ข้อเสีย เรื่องราวเกี่ยวกับวิธีคิดแบบมองสองมุม