หนังสือน่าสนใจ


ฮาร์ฟอร์ด, ทิม.ปรับตัว : ทำไมความสำเร็จมักเริ่มที่ความผิดพลาด = Adapt : why success always
    starts with failure
. (2555). กรุงเทพฯ : มติชน. เลขหมู่ BF575 ล14ฮ64ป46

    เป็นหนังสิอที่กระตุ้นเตือนใจให้เรามองโลกในแง่มุมใหม่ เป็นแว่มุมที่พลิกจากธรรมเนียมปฏิบัติเก่าๆ ที่เคย
มีมา และเปิดโอกาสให้ตนเองได้เรียนรู้จากสิ่งที่เคยมองเมิน เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย การปรับตัว
ความขัดแย้งหรือการเรียนรู้ขององค์กร สร้างไอเดียเด็ดหรือการพลิกแพลง เสาะหาวิธีช่วยคนจนหรือการ
คัดเลือกการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือการเปลี่ยนกฎความสำเร็จ ป้องกันวิกฤตการณ์ทางการเงิน
หรือการแยกคู่องค์กรที่ปรับตัวเก่ง และคุณกับการปรับตัว