หนังสือน่าสนใจ


วิกรม กรมดิษฐ์.(2559). คาถาชีวิต 3. กรุงเทพฯ : มูลนิธิอมตะ. เลขหมู่ DS578.32 ว62ค633

    เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับข้อคิด คติเตือนใจ ที่กลั่นกรองมาจากประสบการณ์ของคุณวิกรม กรมดิษฐ์
ที่กลั่นกรองมาจากประสบการณ์ของตนที่ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงโดยเฉพาะแนวคิดเรื่อง “พอเพียง” ของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประกอบด้วยคาถา 40 คาถา ถ่ายทอดออกมาในรูปแบบ
ประโยค 40 ประโยคสั้นๆ ที่เข้าใจง่าย