หนังสือน่าสนใจ


ลูคัส บิล. (2552). 52ทักษะพัฒนาสมอง. กรุงเทพฯ : บิสคิต. เลขหมู่ BF431 ล72ห65 ฉ.2

    เป็นหนังสือเคล็ดลับกระตุ้นสมอง คิดหาทางแก้ไขปัญหา หรือเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ เนื้อหาภายใน
ประกอบด้วย สมองคุณทำงานอย่างไร กรอบความคิดที่เหมาะสม อุปนิสัยที่เป็นประโยชน์
เทคนิคพัฒนาความคิด การตระหนักถึงกรอบความคิดและแนวทางการดำเนินงานที่สามารถใช้
สมองได้อย่างมีประสิทธิพล