หนังสือน่าสนใจ


เทอดศักดิ์ เดชคง. (2552). ชี่กงวิถีแห่งพลังเพื่อการบำบัดโรค. กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน
    เลขหมู่ GV505 ท75ช62 ฉ.1

    เป็นหนังสือที่กล่าวถึง การเสริมการบำบัดโรค ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เนื้อหาภายในหนังสือ
ประกอบด้วย เส้นทางของชี่กง วิทยาศาสตร์ของชี่กง ทฤษฎีทางการแพทย์ ชี่กงในชีวิตประจำวัน
วิถีชีวิตเพื่อสุขภาพ ชี่กงเป็นเช่นเดียวกับยารักษาโรค มีข้อบ่งชี้ ข้อห้าม รวมไปถึงมีอากาiข้างเคียง
ได้เหมือนกัน หากจะฝึกเพื่อช่วยการบำบัดโรคก็จำเป็นที่จะต้องปรึกษาผู้รู้ก่อนที่จะปฏิบัติ