หนังสือน่าสนใจ


ประสิทธิ์ พิทยพัฒน์. การออกแบบระบบไฟฟ้า = Electrical system design. พิมพ์ครั้งที่ 4.
    กรุงเทพฯ : หจก. โชติอนันต์ ครีเอชั่น, 2557. เลขหมู่ TK3101 ป46ก65 2557

    เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบระบบไฟฟ้า เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย
หลักการเบื้องต้น ระบบส่งจ่ายกำลังไฟฟ้า สายไฟฟ้า ท่อสาย บริภัณฑ์ไฟฟ้า การต่อลงดิน
วงจรย่อยและสายป้อนไฟฟ้าแสงสว่างหรือบริภัณฑ์ไฟฟ้า วงจรย่อยและสายป้อนมอเตอร์
การคำนวณโหลด วงจรประธาน การคำนวณกระแสลัดวงจร การป้องกันระบบไฟฟ้าและ
การจัดลำดับการทำงานของบริภัณฑ์ป้องกัน เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง การปรับปรุงตัว
ประกอบกำลัง หลักการออกแบบระบบไฟฟ้ากำลัง ตัวอย่างการออกแบบระบบไฟฟ้าของ
โรงงานอุตสาหกรรม