หนังสือน่าสนใจ


พิสุทธิพร ฉ่ำใจ. (2550). รู้ทันโรค. กรุงเทพฯ : ต้นธรรม สำนักพิมพ์. เลขหมู่ QZ140 พ657ร73

    เป็นหนังสือที่กล่าวถึง การรักษาโรคและอาการผิดปกติต่างๆ การเจ็บป่วย เกร็ดความรู้เพื่อการ
ดูแลสุขภาพ ทั้งหมดนี้เป็นการเตรียมพร้อมซึ่งเป็นเหมือนการสร้างเกราะป้องกันร่างกายให้พ้น
จากโรคและอาการผิดปกติต่างๆ ถ้าเราใส่ใจดูแลสุขภาพ โรคร้ายต่างๆเราสารมารถป้องกัน และ
หลีกเลี่ยงได้