หนังสือน่าสนใจ


สันติ กีระนันท์. (2559). สันติชวนคุย ตลาดทุนยุคใหม่. กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
    ประเทศไทย เลขหมู่ HG5750 ก3ส63ส64 ฉ.2

    เป็นหนังสือที่กล่าวถึง ระบบการเงิน และระบบการเงินก็เป็นเส้นเลือดใหญ่ของระแบบเศรษฐกิจ
เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย แนวคิดพื้นฐานการลงทุน เครื่องมือทางการเงินและการลงทุน
การจัดอันดับเครดิต เรื่องน่าสนใจที่เกี่ยวเนื่องกับตลาดทุน ทั้งหมดเป็นการเตรียมตัวให้พร้อม
รับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา จึงเป็นสิ่งจำเป็นของคุณที่ยังอยู่ในระบบเศรษฐกิจ