หนังสือน่าสนใจ


วันเพ็ญ ภูมิจันทร์. (2549). วิทยาสาหร่าย. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตว์ เลขหมู่ QK566 ว63ว613

    เป็นหนังสือที่กล่าวถึง พื้นผิวโลก 2 ใน 3 มีทะเลและมหาสมุทรปกคลุม ซึ่งมีสาหร่ายอาศัยอยู่ใน
ระดับน้ำที่ลึกถึง 150 เมตร ขึ้นอยู่กับความโปร่งแสงของน้ำ เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสาหร่าย ไซยาโนแบคทีเรีย โพรคลอโรไฟตา โรโดโฟตา ความสำคัญของ
สาหร่าย เป็นต้น