หนังสือน่าสนใจ


แฮงค์ส, เคิร์ท. (2550). คิดแบบ Genius. กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท. เลขหมู่ BF408 ฮ72ค63

    เป็นหนังสือเกี่ยวกับการพัฒนา ไอเดีย และ ไอคิว ให้กลายเป็นความคิดสร้างสรรค์ เป็นการแนะนำ
แนวทางเกี่ยวกับการคิดไอเดียใหม่ขึ้นมา เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย วิสัยทัศน์ กุญแจแห่งปัญหา
การกระตุ้นความคิด เป็นต้น