หนังสือน่าสนใจ


วีรชัย พุทธวงศ์. (2550). เคมีทางยา. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์. เลขหมู่ QV744 ว642ค74

    หนังสือเคมีทางยาเล่มนี้เกี่ยวกับ การเรียนการสอนในวิชาเคมีอินทรีย์ขั้นสูงและใช้ในการสอน
วิชาเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและหัวข้อพิเศษทางเคมี เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย
อินทรีย์ทางเคมี เช่น ยาปฏิชีวนะบีตา-แลกแทม การดัดแปลงโมเลกุลของยาชาเฉพาะที่
อนุพันธ์ของมอร์ฟีน เป็นต้น