หนังสือน่าสนใจ


วธนัยวงศ์ กีรติพานิช. (2556).รู้วิเคราะห์เจาะเรื่องกองทุนรวม. กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์
    แห่งประเทศไทย. เลขหมู่ HG4530 ธ364ร7 ฉ.4

    เป็นหนังสือเกี่ยวกับการลงทุนผ่านกองทุนรวม ความเสี่ยงและผลตอบแทนในการลงทุน
เนื้อหาภายในเกี่ยวกับ วิธีการบริหารจัดการเงินทุนของมืออาชีพ การเลือกลงทุนในกองทุนรวม
ประเภทไหนดี จะลงทุนในกองทุนรวมควรเริ่มต้นอย่างไรดี และทำความเข้าใจกับสิทธิของ
นักลงทุนแค่ไหน สามารถนำทางให้รู้จักและเข้าใจในการลงทุนกองทุนรวมได้เป็นอย่างดี