หนังสือน่าสนใจ


จิตินันท์ มากท้วม. (2554). งานประดิษฐ์จากกระดาษทิชชู. กรุงเทพฯ :เพชการเรือน.
    เลขหมู่ TT870 จ63ง63 ฉ.2

    เป็นหนังสือเกี่ยวกับการประดิษฐ์จากกระดาษทิชชูมาทำเป็นผลงาน เช่น ดอกคาร์เนชัน พวงมาลัย
ตุ๊กตาการบรู หมี ช้าง แมลงปอ เป็นต้น เนื้อหาภายในประกอบด้วย การจัดเตรียมอุปกรณ์ขั้นตอน
การทำอย่างละเอียดและภาพประกอบที่ชัดเจน