หนังสือน่าสนใจ


ชลทิศ ปาสาทิกา.(2557). มรดกแห่งชีวิต. กรุงเทพฯ : be Bright . เลขหมู่ B115 ท5อ95ม43

    เป็นหนังสือที่บันทึกคำสอนลูกหลานจำนวน 55 เรื่อง เกี่ยวกับหลักการดำเนินชีวิต ที่กลั่นออกมาจาก
ประสบการณ์ ความคิด ความเชื่อ คุณธรรม ที่ผู้เขียนเก็บเกี่ยวไว้กับตัว เป็นคำสอนที่จะนำคุณและ
ความเป็นมงคลมาสู่ผู้อ่านที่ได้ปฏิบัติตามแนวคำสอน เช่น หลักชัยในชีวิต บ้านของเรา ผู้คนเเละโลก
รอบตัว สมบัติผู้ดี มานะเเห่งตน ฯลฯ