หนังสือน่าสนใจ


ชมัยภร แสงกระจ่าง. (2551). ขวัญสงฆ์. กรุงเทพฯ : คมบาง. (เลขหมู่ นว ช46ข262)

    เรื่องราวของเด็กน้อยผู้ถูกทิ้งอยู่หน้าวัด หลวงตาเป็นคนเก็บมาเลี้ยงและตั้งชื่อให้ว่า “ขวัญสงฆ์” เด็กน้อยเติบโต
มากับหลวงตา โลกเล็กๆ ในวัดที่อยู่กับหลวงตาผสานกับโลกกว้างทำให้ขวัญสงฆ์เรียนรู้สัจธรรมของชีวิตและมีหัวใจ
รู้ธรรม เป็นวรรณกรรมเยาวชนที่เด็กอ่านดี ผู้ใหญ่อ่านสนุก เด็กอ่านดีเพราะเป็นเรื่องของวัยเดียวกัน เล่าเรื่องอย่างมี
เสียงสัมผัส สร้างพื้นฐานการอ่านที่ดี ผู้ใหญ่อ่านสนุกเพราะเรื่องราวเด็กที่ผูกใจกับธรรมะ น่ารัก สดใส และชวนติดตาม