หนังสือน่าสนใจ


เอ็นเด้, มิฆาเอ็ล. (2538). โมโม่. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : แพรวเยาวชน. (เลขหมู่ ย .อ73ม94 2538)

    เป็นเรื่องราวการผจญภัยของเด็กหญิงกำพร้าคนหนึ่งที่ดำเนินไปด้วยจินตนาการอันงดงามและสนุกสนาน
ในขณะเดียวกันก็ให้ภาพเปรียบเทียบที่ทำให้ตระหนักถึงสภาพที่กำลังเป็นอยู่ในสังคมของเรา การผูกเรื่อง
โดยใช้เด็กเป็นสื่อและให้สาระสะท้อนภาพชีวิตการต่อสู้ของโมโม่กับผู้ชายสีเทา ซึ่งเปรียบได้กับการปะทะกัน
ของความคิดสองกระแสระหว่างความเชื่อที่ว่า “เวลาเป็นเงินเป็นทอง” กับ “เวลาคือชีวิต” โมโม่คือภาพของ
คนในอุดมคติที่ไม่ผูกตัวเองกับเรื่องอะไร เป็นคนที่มีชีวิตอย่างเรียบง่าย ขณะที่ผู้ชายสีเทาเป็นตัวแทนของ
คนที่มองเห็นเวลาเป็นเงื่อนไขในการแสวงหาประโยชน์