หนังสือน่าสนใจ


ซาโรยัน, วิลเลียม. (2557). ความสุขแห่งชีวิต. กรุงเทพฯ : มูลนิธิหนังสือเพื่อสังคม. (เลขหมู่ ย ซ69ค56)

    เป็นเรื่องราวของครอบครัวแมคคอลี่ที่พวกเขาไม่ได้อยู่กันอย่างสุขสบายเป็นมหาเศรษฐี ไม่ได้รวมตัวอยู่กัน
พร้อมหน้าทั้งครอบครัว ตรงกันข้ามบ้านแมคคอลี่แค่พอมีพอกินและใช้ชีวิตอยู่โดยปราศจากพ่อ ส่วนลูกชายคนโต
อยู่ในสนามรบ แม้ครอบครัวนี้จะมีหลายอย่างที่ขาดหายไป แต่สมาชิกในบ้านที่เหลืออยู่กลับมีความสุขมากกว่า
บ้านที่มีทุกอย่างครบครันเสียอีก