หนังสือน่าสนใจ


ภาสกิจ(วิทวัส) วัณนาวิบูล. ทฤษฎีแพทย์จีน : ลิ้นบอกโรค. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน. ,
    2545. เลขหมู่ WI210 ภ65ท45 2545.

    การดูลิ้นและการจับชีพจรเป็นศาสตร์ที่ลึกล้ำ และเป็นจุดเด่นของการวินิจฉัยโดยศาสตร์แผนจีน
เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย ลิ้นพยากรณ์โรคได้อย่างไร การตรวจตัวลิ้น การดูฝ้าบนลิ้น