หนังสือน่าสนใจ


พรธิดา วิเชียรปัญญา.การจัดการความรู้ : พื้นฐานและการประยุกต์ใช้. กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท.,2547
    เลขหมู่ HD30.2 พ43ก64

    เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้ เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย บทนำการจัดการ
ความรู้ : สังคมแห่งความรู้และการบริหารองค์การยุคใหม่ , แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการความรู้
การจัดการความรู้กับการบริหารองค์การยุคใหม่, การประยุกต์ใช้การจัดการความรู้ในสังคมไทย