หนังสือน่าสนใจ


สิริอร วิชชาวุธ.จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 3 (แก้ไขเพิ่มเติม).กรุงเทพฯ :
     สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2553 เลขหมู่ HF5548.8 ส64จ63 2553

    เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยา โดยเนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วยเรื่องจิตวิทยาอุตสาหกรรม
และองค์กร สมรรถนะในการทำงาน การรับรู้กับพฤติกรรมในการทำงาน การเรียนรู้กับพฤติกรรมการทำงาน
สภาพแวดล้อมในการทำงาน ธรรมชาติขององค์กร ทฤษฎีองค์การ ฯลฯ