สื่อโสตทัศน์น่าสนใจ


American beauty. [s.l.] : [s.n.], c1999. Call No. DVDE A4373

       แก่นหลักๆ ของภาพยนตร์เรื่องนี้ คือ นำเสนอเรื่องของสภาพสังคมของอเมริกาที่เน่าเฟะ เพื่อสะท้อน
ถึงสภาพสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันทางสังคมที่เป็นสถาบันที่เล็กที่สุดว่า จริงๆ แล้วภาพที่
สวยงามดูดี อาจจะเน่าอยู่ในบ้านก็ได้ พูดง่ายๆ คือ เก็บของเน่าๆ ไปไว้ในบ้านนั้นเอง แต่สิ่งที่สำคัญ
กว่านั้น คือ แก่นเรื่องของเรื่องนี้ต้องการนำเสนอว่าท่ามกลางความวุ่นวายเน่าเฟะเหล่านั้น ยังมี
กลุ่มคนบางคนในสถาบันเหล่านั้นที่ยังมีความสวยงามที่เขาต้องการจะได้รับ ไม่ว่าจะเป็นความสุข
ความสวยงาม หรือความอิสระ ในสถาบันครอบครัวเหล่านี้ยังมีอีกกลุ่มหนึ่งที่พยายามตีกรอบคำว่า
“ต้องเป็น”หรือ “ควรจะเป็น” ทั้งๆ ที่ภายในจิตใจของคนเหล่านี้ก็แสวงหาความสวยงามในแบบ
อเมริกันเช่นกัน