จำนวนผู้ยืมทรัพยากรสารสนเทศแยกตามคณะ 10 อันดับแรก

สำนักหอสมุดได้รวบรวมสถิติผู้ยืมทรัพยากรสารสนเทศแยกตามคณะสูงสุด 10 อันดับแรกในแต่ละเดือน

มิถุนายน 2564

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 6
2 คณะเทคโนโลยีอาหาร / คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม 3
3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ / วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก / วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม 2
4 คณะบริหารธุรกิจ / วิทยาลัยการออกแบบ / คณะวิทยาศาสตร์ / วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี / วิทยาลัยนานาชาติ / วิทยาลัยการท่องเที่ยวและบริการ / วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ / คณะทัศนมาตรศาสตร์ / สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ / วิทยาลัยครูสุริยเทพ 1

กรกฎาคม 2563

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 คณะบริหารธุรกิจ / วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ / คณะเทคโนโลยีอาหาร / คณะวิทยาศาสตร์ / คณะนิติศาสตร์ / วิทยาลัยดนตรี / คณะรัฐศาสตร์ 1

สิงหาคม 2564

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 คณะพยาบาลศาสตร์ 1

กันยายน 2564

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 คณะบริหารธุรกิจ / วิทยาลัยนานาชาติ 3
2 คณะพยาบาลศาสตร์ / วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ / คณะนิติศาสตร์ 2
3 วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ / วิทยาลัยการออกแบบ / คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ / วิทยาลัยการท่องเที่ยว การบริการ และกีฬา / คณะดิจิทัลอาร์ต / คณะนวัตกรรมเกษตร / วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม / สถาบันการฑูตและการต่างประเทศ 1
4 คณะบริหารธุรกิจ / วิทยาลัยการออกแบบ / คณะวิทยาศาสตร์ / วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี / วิทยาลัยนานาชาติ / วิทยาลัยการท่องเที่ยวและบริการ / วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ / คณะทัศนมาตรศาสตร์ / สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ / วิทยาลัยครูสุริยเทพ 1

ตุลาคม 2564

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 คณะนิติศาสตร์ 6
2 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ / วิทยาลัยนานาชาติ 4
3 คณะดิจิทัลอาร์ต / วิทยาลัยครูสุริยเทพ 3
4 วิทยาลัยศิลปศาสตร์ / วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ / คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2
5 คณะพยาบาลศาสตร์ / วิทยาลัยการออกแบบ / คณะเทคนิคการแพทย์ / คณะวิทยาศาสตร์ / วิทยาลัยการท่องเที่ยว การบริการ และกีฬา / คณะบัญชี / สถาบันการบิน / วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม / สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ / คณะรัฐศาสตร์ / คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม / สถาบันการฑูตและการต่างประเทศ 1

มิถุนายน 2563

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 6
2 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 6
3 วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก 6

กรกฎาคม 2563

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 คณะศิลปศาสตร์ 5
2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 5

สิงหาคม 2563

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ 8

กันยายน 2563

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 คณะศิลปศาสตร์ 35
2 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 26
3 คณะบริหารธุรกิจ 22
4 วิทยาลัยดนตรี 19
5 สถาบันรัฐศาสตร์ 11
6 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 10
7 คณะดิจิทัลอาร์ต 8
8 คณะพยาบาลศาสตร์ / วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 7
9 วิทยาลัยการออกแบบ / วิทยาลัยนานาชาติ / วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ 6
10/td> คณะนิติศาสตร์ / วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ 5

ตุลาคม 2563

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 คณะพยาบาลศาสตร์ / วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 36
2 คณะศิลปศาสตร์ 14
3 วิทยาลัยดนตรี 11
4 วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ / คณะเทคนิคการแพทย์ / สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์ 10
5 คณะบริหารธุรกิจ 9
6 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ / วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก 8
7 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 8
8 คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม 6
9 คณะดิจิทัลอาร์ต / วิทยาลัยครูสุริยเทพ 5
10/td> วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ / วิทยาลัยการท่องเที่ยวและบริการ 4

พฤศจิกายน 2563

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 คณะพยาบาลศาสตร์ 22
2 คณะศิลปศาสตร์ 16
3 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 12
4 คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม 9
5 วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ / วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ / คณะรัฐศาสตร์ / สถาบันการทูตและการต่างประเทศ 8
6 วิทยาลัยการออกแบบ / คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ / วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ / วิทยาลัยการท่องเที่ยวและบริการ 6
7 คณะบริหารธุรกิจ / วิทยาลัยนานาชาติ / คณะดิจิทัลอาร์ต / วิทยาลัยครูสุริยเทพ 5
8 คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา / คณะเทคนิคการแพทย์ / วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก / คณะบัญชี / สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์ 4
9 วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม 3
10/td> วิทยาลัยแพทยศาสตร์ / วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ / คณะรังสีเทคนิค 2

ธันวาคม 2563

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 10
2 คณะศิลปศาสตร์ 7
3 คณะพยาบาลศาสตร์ 4
4 วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ / วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก / วิทยาลัยดนตรี / คณะรัฐศาสตร์ / 3
5 วิทยาลัยการออกแบบ / คณะนิติศาสตร์ / คณะเศรษฐศาสตร์ / คณะดิจิทัลอาร์ต 2
6 คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา / วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ / วิทยาลัยนานาชาติ / วิทยาลัยการท่องเที่ยวและบริการ / คณะบัญชี / วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ / คณะนวัตกรรมการเกษตร / คณะเทคโนโลยีอาหาร / สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์ / สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม / สถาบันการฑูตและการต่างประเทศ 1

มกราคม 2564

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 33
2 วิทยาลัยการออกแบบ 5
3 วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม 4
4 คณะศิลปศาสตร์ 3

กุมภาพันธ์ 2564

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 คณะรัฐศาสตร์ 8
2 คณะศิลปศาสตร์ 6
3 คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา / คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ / วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี / วิทยาลัยการท่องเที่ยวและบริการ / คณะทัศนมาตรศาสตร์ / สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ 3
4 คณะพยาบาลศาสตร์ / วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ / คณะวิทยาศาสตร์ / วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ 2
5 คณะพยาบาลศาสตร์ / วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ / คณะวิทยาศาสตร์ / วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ 1

มีนาคม 2564

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 คณะศิลปศาสตร์ 8
2 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ / คณะทัศนมาตรศาสตร์ 7
3 คณะพยาบาลศาสตร์ 6
4 สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ 5
5 วิทยาลัยการออกแบบ / คณะดิจิทัลอาร์ต 4
6 วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ / คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ / คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม 3
7 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 2
8 คณะบริหารธุรกิจ / คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา / คณะวิทยศาสตร์ / วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี / คณะบัญชี / คณะเทคโนโลยีอาหาร / วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม / คณะรัฐศาสตร์ / วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ 1

เมษายน 2564

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 คณะศิลปศาสตร์ 6
2 คณะพยาบาลศาสตร์ 4
3 คณะบริหารธุรกิจ / วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ / วิทยาลัยดนตรี /คณะบัญชี / คณะรัฐศาสตร์ 2
4 วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ / วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ / วิทยาลัยแพทยศาสตร์ / วิทยาลัยนานาชาติ / คณะทัศนมาตรศาสตร์ / คณะดิจิทัลอาร์ต / วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม / สถาบันรัฐศาสตร์ / คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ 1

มิถุนายน 2562

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 25
2 คณะศิลปศาสตร์ 17
3 คณะบริหารธุรกิจ/วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม 6
4 คณะรัฐศาสตร์/วิทยาลัยครูสุริยเทพ/
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
4
5 คณะบัญชี/คณะพยาบาลศาสตร์/
คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์
3

กรกฎาคม 2562

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 คณะศิลปศาสตร์ 13
2 วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ /วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 11
3 คณะรัฐศาสตร์ / วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 10
4 คณะพยาบาลศาสตร์ / คณะรังสีเทคนิค / 'วิทยาลัยครูสุริยเทพ 9
5 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 7

สิงหาคม 2562

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 วิทยาลัยดนตรี 14
2 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและบริการ /วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 13
3 คณะศิลปศาสตร์ 12
4 คณะพยาบาลศาสตร์ 10
5 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 9

กันยายน 2562

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 คณะศิลปศาสตร์ 50
2 คณะพยาบาลศาสตร์ 28
3 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 21
4 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและบริการ / วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 18
5 วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 17
6 วิทยาลัยครูสุริยเทพ 17
7 วิทยาลัยการออกแบบ 13
8 คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา / คณะบริหารธุรกิจ 12
9 คณะรัฐศาสตร์ 11
10 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ / สถาบันการฑูตและการต่างประเทศ 7

ตุลาคม 2562

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 คณะศิลปศาสตร์ 36
2 วิทยาลัยครูสุริยเทพ 26
3 คณะพยาบาลศาสตร์ 18
4 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์/วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 17
5 คณะบริหารธุรกิจ 16
6 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและบริการ 11
7 วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 9
8 คณะบัญชี/คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 8
9 คณะนิติศาสตร์/วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก 7
10 คณะเทคนิคการแพทย์/คณะดิจิทัลอาร์ต/คณะรัฐศาสตร์/วิทยาลัยดนตรี 6

พฤศจิกายน 2562

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 คณะศิลปศาสตร์ 34
2 วิทยาลัยครูสุริยเทพ 25
3 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 19
4 คณะบริหารธุรกิจ / คณะพยาบาลศาสตร์ 16
5 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ / คณะบัญชี / สถาบันการฑูตและการต่างประเทศ 14
6 วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก 10
7 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและบริการ / คณะรัฐศาสตร์ 9
8 วิทยาลัยการออกแบบ / คณะนิติศาสตร์ / คณะรังสีเทคนิค 7
9 วิทยาลัยดนตรี / คณะทันตแพทยศาสตร์ / คณะทัศนมาตรศาสตร์ 6
10 วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ /คณะดิจิทัลอาร์ต 5

ธันวาคม 2562

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ / คณะนิติศาสตร์ 6
2 คณะพยาบาลศาสตร์ 5
3 วิทยาลัยครูสุริยเทพ 4
4 วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ 3
5 คณะศิลปศาสตร์ /คณะบริหารธุรกิจ/วิทยาลัยดนตรี/
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์/คณะรัฐศาสตร์
2

มกราคม 2562

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 คณะศิลปศาสตร์ 41
2 คณะพยาบาลศาสตร์ 29
3 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 18
4 คณะรัฐศาสตร์ 13
5 วิทยาลัยดนตรี 10

กุมภาพันธ์ 2563

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 คณะศิลปศาสตร์ 54
2 คณะพยาบาลศาสตร์ 42
3 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 22
4 วิทยาลัยครูสุริยเทพ 20
5 คณะบริหารธุรกิจ 14
6 วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ 13
7 วิทยาลัยการออกแบบ 12
8 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 11
9 วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก / วิทยาลัยดนตรี 8
10 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและบริการ/วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม /
คณะรัฐศาสตร์ / สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
7

มีนาคม 2563

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 คณะพยาบาลศาสตร์ 23
2 คณะศิลปศาสตร์ 19
3 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 15
4 วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก 13
5 วิทยาลัยครูสุริยเทพ 12
6 วิทยาลัยการออกแบบ/วิทยาลัยดนตรี 8
7 วิทยาลัยแพทยศาสตร์/วิทยาลัยเภสัชศาสตร์/
สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
12
8 คณะเทคนิคการแพทย์/คณะนิติศาสตร์/คณะรัฐศาสตร์/
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์/วิทยาลัยนานาชาติ
5
9 คณะดิจิทัลอาร์ต/สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์/
คณะทัศนมาตรศาสตร์
3
10 คณะบริหารธุรกิจ/วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 2

เมษายน 2563

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 วิทยาลัยดนตรี 4
2 คณะศิลปศาสตร์ / คณะเทคโนโลยีชีวภาพ / คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ /
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1

พฤษภาคม 2563

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 คณะพยาบาลศาสตร์ 7
2 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ / คณะนิติศาสตร์ / วิทยาลัยครูสุริยเทพ 4
3 คณะศิลปศาสตร์ 3
4 คณะบริหาร / วิทยาลัยการออกแบบ / วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ /
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ / วิทยาลัยดนตรี / วิทยาลัยนานนาชาติจีน
1

เมษายน 2562

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 คณะพยาบาลศาสตร์ 24
2 คณะศิลปศาสตร์ 19
3 คณะบริหารธุรกิจ 14
4 วิทยาลัยครูสุริยเทพ 10
5 คณะทันตแพทยศาสตร์/
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
8

มีนาคม 2562

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 คณะศิลปศาสตร์ 40
2 วิทยาลัยเภสัชศาสตร์/
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
25
3 คณะพยาบาลศาสตร์ 20
4 คณะบริหารธุรกิจ 19
5 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 16
6 คณะเทคนิคการแพทย์ 12
7 วิทยาลัยครูสุริยเทพ 10
8 วิทยาลัยการออกแบบ/
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์
9
9 คณะดิจิทัลอาร์ต/
คณะทันตแพทยศาสตร์/
คณะนิติศาสตร์/
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์/
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
7
10 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและบริการ 6

กุมภาพันธ์ 2562

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ 19
2 คณะพยาบาลศาสตร์ 16
3 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 11
4 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 10
5 คณะรัฐศาสตร์ 9
6 คณะศิลปศาสตร์ 8
7 คณะบริหารธุรกิจ /
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
7
8 คณะทัศนมาตรศาสตร์ /
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและบริการ
5
9 คณะเทคนิคการแพทย์ 4
10 คณะบัญชี / วิทยาลัยดนตรี 3

มกราคม 2562

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 คณะรัฐศาสตร์ 23
2 คณะศิลปศาสตร์ 21
3 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 18
4 วิทยาลัยดนตรี 17
5 คณะพยาบาลศาสตร์ 16
6 คณะบริหารธุรกิจ 14
7 วิทยาลัยครูสุริยเทพ 12
8 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและบริการ 10
9 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 9
10 วิทยาลัยการออกแบบ 7

ธันวาคม 2561

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 คณะพยาบาลศาสตร์ /
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
5
2 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 4
3 คณะบริหารธุรกิจ 2
4 คณะทันตแพทยศาสตร์ 2
5 วิทยาลัยดนตรีคณะดิจิทัลอาร์ต 2
6 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 2
7 วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
8 วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโล 2

พฤศจิกายน 2561

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 คณะพยาบาลศาสตร์ 37
2 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 26
3 คณะศิลปศาสตร์ 16
4 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 16
5 คณะบริหารธุรกิจ 15
6 คณะบัญชี 13
7 วิทยาลัยดนตรี 12
8 คณะดิจิทัลอาร์ต 11
9 วิทยาลัยการออกแบบ 10
10 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 8

เดือนตุลาคม 2561

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 คณะพยาบาลศาสตร์ 58
2 คณะบริหารธุรกิจ 28
3 สถาบันการฑูตและการต่างประเทศ 23
4 คณะศิลปศาสตร์ 20
5 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 21
6 วิทบาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 14
7 วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
13
8 คณะรัฐศาสตร์ 12
9 คณะดิจิทัลอาร์ต/
วิทยาลัยดนตรี
11
10 วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ 9

เดือนกันยายน 2561

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 39
2 คณะบริหารธุรกิจ 28
3 คณะพยาบาลศาสตร์ 24
4 คณะศิลปศาสตร์/
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ /
วิทยาลัยดนตรี
18
5 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 16
6 วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
12
7 คณะทันตแพทยศาสตร์ /
คณะรัฐศาสตร์
11
8 คณะบัญชี /วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก 10
9 คณะเทคนิคการแพทย์/
คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา/
คณะนิติศาสตร์/
คณะศึกษาศาสตร์
8
10 คณะดิจิทัลอาร์ต/คณะรังสีเทคนิค/
วิทยาลัยการออกแบบ
7

เดือนสิงหาคม 2561

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
12
2 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ /
คณะศิลปศาสตร์
9
3 คณะบริหารธุรกิจ/
คณะพยาบาลศาสตร์/
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
8
4 คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา 7
5 คณะศึกษาศาสตร์/
วิทยาลัยดนตรี /
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและบริการ
6

เดือนกรกฎาคม 2561

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 13
2 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและบริการ 11
3 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 10
4 วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก 9
5 คณะเทคนิคการแพทย์ 8
6 คณะบริหารธุรกิจ /
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ /
คณะศึกษาศาสตร์
7
7 วิทยาลัยดนตรี 5
8 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ /
คณะทัศนมาตรศาสตร์ /
คณะดิจิทัลาร์ต
4
9 สถาบันการบิน 3
10 คณะพยาบาลศาสตร์/
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์/
วิทยาลัยการออกแบบ/
คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะทันตแพทยศาสตร์ /
สถาบันการฑูตและการต่างประเทศ
2

เดือนมิถุนายน 2561

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 22
2 วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก 11
3 คณะพยาบาลศาสตร์ 8
4 คณะบริหารธุรกิจ 7
5 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์/
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5
6 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ /
สถาบันการบิน
4
7 คณะทัศนมาตรศาสตร์/
คณะเทคนิคการแพทย์/
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ /
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์