รวมข้อมูลและสถิติ


รวมข้อมูลและสถิติ สำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2564


ข้อมูล 2564
จำนวนบุคลากร 23
พื้นที่ใช้สอย(ตารางเมตร) 9,855
จำนวนที่นั่งอ่าน 709
จำนวนคอมพิวเตอร์ (เครื่อง) 109
งบประมาณ (บาท) 20,695,514
ค่าหนังสือและวารสารวิชาการ (บาท) 9,887,234.32
โครงการจัดหาฐานข้อมูลเพื่อการทำวิจัย (บาท) 1,174,509.86
จำนวนหนังสือ (รายการ) 177,797
ฐานข้อมูลออนไลน์ (รายการ) 49,518,201
จำนวนวารสาร (รายการ) 551
สื่อโสตทัศน์ (รายการ) 25,262
เอกสารจดหมายเหตุ(รายการ) 13,879
การเข้าใช้ห้องสมุด (หอสมุดกลาง)
6,516
การสืบค้นข้อมูลผ่าน WebPac (Primo Search และ EBSCO Discovery Service(ครั้ง) 127,381
การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ (ครั้ง)
409,063
การยืมทรัพยากรสารสนเทศระหว่างห้องสมุดผ่านเครือข่าย TU-Thaipul (ครั้ง)
236
บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า(ครั้ง)
609
การยืมทรัพยากรสารสนเทศและการยืมต่อที่เคาน์เตอร์บริการ (ครั้ง)
2,158
การยืมทรัพยากรสารสนเทศ ผ่าน Self Checking Out (ครั้ง) 315
การยืมทรัพยากรสารสนเทศต่อทางออนไลน์(ครั้ง)
863
การคืนทรัพยากรสารสนเทศที่เคาน์เตอร์บริการ (ครั้ง)
377
การคืนทรัพยากรผ่าน Book Return (ครั้ง) 232
การจองทรัพยากรสารสนเทศผ่านออนไลน์ 1
การใช้ตัวเล่มทรัพยากรสารสนเทศ (ครั้ง)
7,863
การใช้บริการ Internet (ครั้ง) 80
การบริการข้อมูลผู้ใช้ผ่านระบบออนไลน์ (ครั้ง) 3,400
การลงทะเบียนสมาชิกและต่ออายุสมาชิกใหม่ และนำเข้าระบบอัตโนมัติ(คน) 46,937
การบริการหนังสือใหม่ประจำสัปดาห์ (ครั้ง) 1,406