รวมข้อมูลและสถิติ


รวมข้อมูลและสถิติ สำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2563


ข้อมูล 2563
จำนวนบุคลากร 23
พื้นที่ใช้สอย(ตารางเมตร) 9,855
จำนวนที่นั่งอ่าน 709
จำนวนคอมพิวเตอร์ (เครื่อง) 128
งบประมาณ (บาท) 21,222,937.00
ค่าหนังสือและวารสารวิชาการ (บาท) 10,020,755.82
โครงการจัดหาฐานข้อมูลเพื่อการทำวิจัย (บาท) 1,116,942.58
จำนวนหนังสือ (รายการ) 176,114
ฐานข้อมูลออนไลน์ (รายการ) 45,170,166
จำนวนวารสาร (รายการ) 577
สื่อโสตทัศน์ (รายการ) 24,920
เอกสารจดหมายเหตุ(รายการ) 12,803
การเข้าใช้ห้องสมุด (หอสมุดกลาง)
21,933
การสืบค้นข้อมูลผ่าน WebPac (Primo Search และ EBSCO Discovery Service(ครั้ง) 188,357
การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ (ครั้ง)
441,629
การยืมทรัพยากรสารสนเทศระหว่างห้องสมุดผ่านเครือข่าย TU-Thaipul (ครั้ง)
268
บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า(ครั้ง)
1,735
การยืมทรัพยากรสารสนเทศและการยืมต่อที่เคาน์เตอร์บริการ (ครั้ง)
4,326
การยืมทรัพยากรสารสนเทศ ผ่าน Self Checking Out (ครั้ง) 1,109
การยืมทรัพยากรสารสนเทศต่อทางออนไลน์(ครั้ง)
2,181
การคืนทรัพยากรสารสนเทศที่เคาน์เตอร์บริการ (ครั้ง)
5,250
การคืนทรัพยากรผ่าน Book Return (ครั้ง) 945
การจองทรัพยากรสารสนเทศผ่านออนไลน์ 8
การใช้ตัวเล่มทรัพยากรสารสนเทศ (ครั้ง)
16,463
การใช้บริการ Internet (ครั้ง) 490
การบริการข้อมูลผู้ใช้ผ่านระบบออนไลน์ (ครั้ง) 2,524
การลงทะเบียนสมาชิกและต่ออายุสมาชิกใหม่ และนำเข้าระบบอัตโนมัติ(คน) 48,394
การบริการหนังสือใหม่ประจำสัปดาห์ (ครั้ง) 2,012