รวมข้อมูลและสถิติ


รวมข้อมูลและสถิติ สำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2562


ข้อมูล 2562
จำนวนบุคลากร 25
พื้นที่ใช้สอย(ตารางเมตร) 9,855
จำนวนที่นั่งอ่าน 709
จำนวนคอมพิวเตอร์ (เครื่อง) 128
งบประมาณ (บาท) 23,692,974.59
ค่าใช้จ่ายในการ จัดหาทรัพยากร (บาท) 12,081,003.74
โครงการจัดหาฐานข้อมูลเพื่อการทำวิจัย (บาท) 1,076,922.93
จำนวนหนังสือ (รายการ) 173,386
ฐานข้อมูลออนไลน์ (รายการ) 42,735,800
จำนวนวารสาร (รายการ) 611
สื่อโสตทัศน์ (รายการ) 24,343
เอกสารจดหมายเหตุ(รายการ) 9,900
การเข้าใช้ห้องสมุด (หอสมุดกลาง)
51,944
การสืบค้นข้อมูลผ่าน WebPac (Primo Search และ EBSCO Discovery Service(ครั้ง) 239,188
การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ (ครั้ง)
558,963
การยืมทรัพยากรสารสนเทศระหว่างห้องสมุดผ่านเครือข่าย TU-Thaipul (ครั้ง)
210
บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า(ครั้ง)
2,710
การยืมทรัพยากรสารสนเทศและการยืมต่อที่เคาน์เตอร์บริการ (ครั้ง)
7,284
การยืมทรัพยากรสารสนเทศ ผ่าน Self Checking Service (ครั้ง) 1,818
การยืมทรัพยากรสารสนเทศต่อทางออนไลน์(ครั้ง)
2,611
การคืนทรัพยากรสารสนเทศที่เคาน์เตอร์บริการ (ครั้ง)
6,678
การคืนทรัพยากรผ่าน Book Return (ครั้ง) 1,166
การจองทรัพยากรสารสนเทศผ่านออนไลน์ 9
การใช้ตัวเล่มทรัพยากรสารสนเทศ (ครั้ง)
59,562
การใช้บริการ Internet (ครั้ง) 2,311
การบริการข้อมูลผู้ใช้ผ่านระบบออนไลน์ (ครั้ง) 2,986
การลงทะเบียนสมาชิกใหม่และต่ออายุสมาชิกใหม่(คน) 24,174
การบริการหนังสือใหม่ประจำสัปดาห์ (ครั้ง) 1,389
การบริการใช้ห้องศึกษากลุ่ม (ครั้ง) 986