รวมข้อมูลและสถิติ


รวมข้อมูลและสถิติ สำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2561


ข้อมูล 2561
จำนวนบุคลากร 25
พื้นที่ใช้สอย 8,000
จำนวนที่นั่งอ่าน 709
จำนวนคอมพิวเตอร์ (เครื่อง) 130
งบประมาณ (บาท) 24,725,126.79
ค่าใช้จ่ายในการ จัดหาทรัพยากร (บาท) 13,325,142.36
จำนวนหนังสือ (เล่ม) 170,761
ฐานข้อมูลออนไลน์ 38,079,183
จำนวนวารสาร (ชื่อเรื่อง) 672
สื่อโสตทัศน์ 24,095
เอกสารจดหมายเหตุ(ชื่อเรื่อง) 8,175
การเข้าใช้ห้องสมุด (หอสมุดกลาง) ศูนย์การศึกษา 1 ศูนย์
202,471
การสืบค้นข้อมูลผ่าน WebPac ของสำนักหอสมุด(ครั้ง) 429,282
การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ (ครั้ง)
647,682
บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า(ครั้ง)
4,495
การยืมทรัพยากรสารสนเทศและการยืมต่อที่เคาน์เตอร์บริการ (ครั้ง)
6,770
การยืมทรัพยากรสารสนเทศ ผ่าน Self Checking Service (ครั้ง) 2,969
การยืมทรัพยากรสารสนเทศต่อทางออนไลน์(ครั้ง)
3,164
การคืนทรัพยากรสารสนเทศที่เคาน์เตอร์บริการ (ครั้ง)
9,831
การคืนทรัพยากรผ่าน Book Return (ครั้ง) 2,027
การจองทรัพยากรสารสนเทศผ่านออนไลน์ 19
การใช้ตัวเล่มทรัพยากรสารสนเทศ (ครั้ง)
77,452
การใช้บริการ Internet (ครั้ง) 3,552
การบริการข้อมูลผู้ใช้ผ่านระบบออนไลน์ (ครั้ง) 3,249
การลงทะเบียนสมาชิกใหม่และต่ออายุสมาชิกใหม่(คน) 11,737
การบริการหนังสือใหม่ประจำสัปดาห์ (ครั้ง) 1,391
การบริการใช้ห้องศึกษากลุ่ม (ครั้ง) 2,282