รวมข้อมูลและสถิติ


รวมข้อมูลและสถิติ สำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2560


ข้อมูล 2560
จำนวนบุคลากร 25
พื้นที่ใช้สอย 8,000
จำนวนที่นั่งอ่าน 709
จำนวนคอมพิวเตอร์ (เครื่อง) 125
งบประมาณ (บาท) 27,264,844.98
ค่าใช้จ่ายในการ จัดหาทรัพยากร (บาท) 13,424,906.08
จำนวนหนังสือ (เล่ม) 168,261
ฐานข้อมูลออนไลน์ 37,373,864
จำนวนวารสาร (ชื่อเรื่อง) 672
สื่อโสตทัศน์ 23,720
เอกสารจดหมายเหตุ(ชื่อเรื่อง) 2,910
การเข้าใช้ห้องสมุด (หอสมุดกลาง) ศูนย์การศึกษา 1 ศูนย์

116,509
การสืบค้นข้อมูลผ่าน WebPac ของสำนักหอสมุด(ครั้ง) 653,736
การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ (ครั้ง)
688,368
บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า(ครั้ง)
4,495
บริการยืมทรัพยากรสารสนเทศ (ครั้ง)
10,401
การยืมทรัพยากรสารสนเทศ ผ่าน Self Checking Service (ครั้ง) 2,602
การยืมทรัพยากรสารสนเทศต่อทางออนไลน์(ครั้ง)
2,247
การรับคืนทรัพยากรสารสนเทศ (ครั้ง)
11,937
การคืนทรัพยากรผ่าน Book Return (ครั้ง) 2,506
การจองทรัพยากรสารสนเทศผ่านออนไลน์ 27
การใช้ตัวเล่มทรัพยากรสารสนเทศ (ครั้ง)
121,331
การใช้บริการ Internet (ครั้ง) 4,992
การบริการข้อมูลผู้ใช้ผ่านระบบออนไลน์ (ครั้ง) 3,699
การลงทะเบียนสมาชิกใหม่และต่ออายุสมาชิกใหม่(คน) 10,362
การบริการหนังสือใหม่ประจำสัปดาห์ (ครั้ง) 1,241
การบริการใช้ห้องศึกษากลุ่ม (ครั้ง) 2,945