รวมข้อมูลและสถิติ


รวมข้อมูลและสถิติ สำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2559


ข้อมูล 2559
จำนวนบุคลากร 25
พื้นที่ใช้สอย 8,000
จำนวนที่นั่งอ่าน 709
จำนวนคอมพิวเตอร์ (เครื่อง) 135
งบประมาณ (บาท) 27,238,881.96
ค่าใช้จ่ายในการ จัดหาทรัพยากร (บาท) 15,772,988.71
จำนวนหนังสือ (เล่ม) 163,878
ฐานข้อมูลออนไลน์ 36,580,182
จำนวนวารสาร (ชื่อเรื่อง) 544
สื่อโสตทัศน์ 23,253
เอกสารจดหมายเหตุ(ชื่อเรื่อง) 3,069
การเข้าใช้ห้องสมุด (หอสมุดกลาง) ศูนย์การศึกษา 1 ศูนย์
และการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ ) ครั้ง
12,301,392
การสืบค้นข้อมูลผ่าน WebPac ของสำนักหอสมุด(ครั้ง) 3,411,308
การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ (ครั้ง)
8,447,674
บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า(ครั้ง)
5,791
บริการยืมทรัพยากรสารสนเทศ (ครั้ง)
22,378
การยืมทรัพยากรสารสนเทศ ผ่าน Self Checking Service (ครั้ง) 3,307
การยืมทรัพยากรสารสนเทศต่อทางออนไลน์(ครั้ง)
2,621
การรับคืนทรัพยากรสารสนเทศ (ครั้ง)
24,812
การคืนทรัพยากรผ่าน Book Return (ครั้ง) 3,028
การจองทรัพยากรสารสนเทศผ่านออนไลน์ 31
การใช้ตัวเล่มทรัพยากรสารสนเทศ (ครั้ง)
132,335
การใช้บริการ Internet (ครั้ง) 6,819
การบริการข้อมูลผู้ใช้ผ่านระบบออนไลน์ (ครั้ง) 3,443
การลงทะเบียนสมาชิกใหม่และต่ออายุสมาชิกใหม่(คน) 9,599
การบริการหนังสือใหม่ประจำสัปดาห์ (ครั้ง) 1,674
การบริการใช้ห้องศึกษากลุ่ม (ครั้ง) 3,706