รวมข้อมูลและสถิติ


รวมข้อมูลและสถิติ สำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2557


ข้อมูล 2557
จำนวนบุคลากร 28
พื้นที่ใช้สอย 8,300
จำนวนที่นั่งอ่าน 709
จำนวนคอมพิวเตอร์ (เครื่อง) 124
งบประมาณ (บาท) 31,549,133.95
ค่าใช้จ่ายในการ จัดหาทรัพยากร (บาท) 15,799,121.36
จำนวนหนังสือ (เล่ม) 156,374
จำนวนสื่ออิเล็กทรอนิกส์(รายการ) 32,785,427
จำนวนวารสาร (ชื่อเรื่อง) 796
สื่อโสตทัศน์และวัตถุจดหมายเหตุ(ชื่อเรื่อง) 20,941
ฐานข้อมูลออนไลน์(ฐาน) 12
การเข้าใช้ห้องสมุด (หอสมุดกลาง) ศูนย์การศึกษา 2 ศูนย์
และการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ ) ครั้ง
6,182,222
การสืบค้นข้อมูลผ่าน WebPac ของสำนักหอสมุด(ครั้ง) 2,366,802
การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ (ครั้ง)
3,340,996
บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า(ครั้ง)
4,096
บริการยืมทรัพยากรสารสนเทศ (ครั้ง)
28,134
การยืมทรัพยากรสารสนเทศ ผ่าน Self Checking Service (ครั้ง) 1,950
การยืมทรัพยากรสารสนเทศต่อทางออนไลน์(ครั้ง)
3,358
การรับคืนทรัพยากรสารสนเทศ (ครั้ง)
29,495
การคืนทรัพยากรผ่าน Book Return (ครั้ง) 2,883
การจองทรัพยากรสารสนเทศผ่านออนไลน์ 37
การใช้หนังสือ วารสารและสื่อโสตทัศน์ (ครั้ง)
136,749
การใช้บริการ Internet (ครั้ง) 8,059
การบริการข้อมูลผู้ใช้ผ่านระบบออนไลน์ (ครั้ง) 3,344
การลงทะเบียนสมาชิกใหม่และต่ออายุสมาชิกใหม่(คน) 11,298
การบริการหนังสือใหม่ประจำสัปดาห์ (ครั้ง) 2,127
การบริการใช้ห้องศึกษากลุ่ม (ครั้ง) 791