ทรัพยากรสารสนเทศของคณะที่ถูกยืมมากที่สุด 10 อันดับแรก

สำนักหอสมุดได้รวบรวมสถิติคณะที่ยืมหนังสือสูงสุด 10 อันดับแรกในแต่ละเดือน

มิถุนายน 2566

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 คณะพยาบาลศาสตร์ 57
2 คณะวิทยาศาสตร์ 56
3 คณะบริหารธุรกิจ 46
4 วิทยาลัยศิลปศาสตร์ 26
5 วิทยาลัยนานาชาติ / วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก 24
6 คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม 17
7 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 10
8 วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ 14
9 คณะดิจิทัลอาร์ต12 12
10 คณะนิติศาสตร์ / วิทยาลัยดนตรี 10

กรกฎาคม 2566

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 คณะพยาบาลศาสตร์ 53
2 คณะวิทยาศาสตร์ 50
3 คณะบริหารธุรกิจ 34
4 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 29
5 คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา 25
6 วิทยาลัยนานาชาติ / คณะดิจิทัลอาร์ต 17
7 วิทยาลัยศิลปศาสตร์ / วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก 13
8 คณะนิติศาสตร์ 12
9 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ / วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ 11
10 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 8

สิงหาคม 2566

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 คณะวิทยาศาสตร์ 47
2 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 43
3 วิทยาลัยนานาชาติ 37
4 คณะพยาบาลศาสตร์ / วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 36
5 คณะบริหารธุรกิจ 28
6 วิทยาลัยการออกแบบ 25
7 วิทยาลัยศิลปศาสตร์ / คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา 21
8 วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี 15
9 คณะเทคนิคการแพทย์ / วิทยาลัยดนตรี 14
10 คณะทัศนมาตรศาสตร์ / คณะดิจิทัลอาร์ต 11

กันยายน 2566

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 คณะพยาบาลศาสตร์ 116
2 วิทยาลัยการออกแบบ 100
3 วิทยาลัยศิลปศาสตร์ 69
4 คณะวิทยาศาสตร์ / คณะรัฐศาสตร์ 65
5 คณะบริหารธุรกิจ / วิทยาลัยนานาชาติ 44
6 วิทยาลัยนานาชาติ 20
7 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 36
8 วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี 34
9 วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ 25
10 คณะเทคนิคการแพทย์ 24

ตุลาคม 2566

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 คณะบริหารธุรกิจ 156
2 คณะพยาบาลศาสตร์ 117
3 วิทยาลัยการออกแบบ 65
4 คณะวิทยาศาสตร์ 64
5 วิทยาลัยศิลปศาสตร์ / คณะทัศนมาตรศาสตร์ 57
6 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 39
7 สำนักหอสมุด 34
8 วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ 32
9 วิทยาลัยนานาชาติ 31
10 วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี 29

พฤศจิกายน 2566

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 คณะพยาบาลศาสตร์ 116
2 วิทยาลัยการออกแบบ 100
3 วิทยาลัยศิลปศาสตร์ 69
4 คณะวิทยาศาสตร์ / คณะรัฐศาสตร์ 65
5 คณะบริหารธุรกิจ / วิทยาลัยนานาชาติ 44
6 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 37
7 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 36
8 วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี 34
9 วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ 25
10 คณะเทคนิคการแพทย์ 24

ธันวาคม 2566

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา / คณะวิทยาศาสตร์ 21
2 คณะบริหารธุรกิจ 19
3 คณะเทคนิคการแพทย์ 17
4 สำนักหอสมุด 16
5 คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม 10
6 วิทยาลัยศิลปศาสตร์ / คณะพยาบาลศาสตร์ 9
7 วิทยาลัยการออกแบบ 8
8 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ / สำนักงานสวัสดิการสุขภาพ 34
9 วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ 6
10 คณะดิจิทัลอาร์ต 5

มกราคม 2567

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 62
2 วิทยาลัยศิลปศาสตร์ 51
3 วิทยาลัยนานาชาติ 46
4 คณะพยาบาลศาสตร์ 44
5 คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา / วิทยาลัยแพทย์แผนตะวันออก 37
6 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 30
7 คณะบริหารธุรกิจ 29
8 คณะรัฐศาสตร์ 24
9 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 22
10 คณะดิจิทัลอาร์ต 18

กุมภาพันธ์ 2567

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 วิทยาลัยศิลปศาสตร์ 162
2 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 128
3 คณะพยาบาลศาสตร์ 87
4 คณะบริหารธุรกิจ 44
5 วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี 40
6 คณะวิทยาศาสตร์ 38
7 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 32
8 วิทยาลัยดนตรี 24
9 วิทยาลัยการออกแบบ / คณะรัฐศาตร์ 23
10 คณะดิจิทัลอาร์ต 22

มีนาคม 2567

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 128
2 วิทยาลัยศิลปศาสตร์ 108
3 คณะพยาบาลศาสตร์ 86
4 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 63
5 คณะวิทยาศาสตร์ 42
6 คณะบริหารธุรกิจ 37
7 คณะรัฐศาสตร์ 29
8 วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี / คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม/
วิทยาลัยนานาชาติ
22
9 คณะทันตแพทยศาสตร์ 18
10 คณะบัญชี 17

เมษายน 2567

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 วิทยาลัยศิลปศาสตร์ 86
2 คณะรัฐศาสตร์ 37
3 คณะพยาบาลศาสตร์ 29
4 คณะบัญชี 27
5 วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก 24
6 วิทยาลัยนานาชาติ 20
7 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 19
8 คณะบริหารธุรกิจ 17
9 คณะวิทยาศาสตร์ 16
10 วิศวกรรมชีวการแพทย์ 11

มิถุนายน 2565

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 13
2 วิทยาลัยศิลปศาสตร์ 18
3 คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม 17
4 วิทยาลัยนานาชาติ 16
5 คณะพยาบาลศาสตร์ 13
6 คณะวิทยาศาสตร์ 11
7 คณะเศรษฐศาสตร์ / วิทยาลัยดนตรี 10
8 วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ 9
9 คณะรัฐศาตร์ / สถาบันการฑูตและการต่างประเทศ 7
10 คณะเทคนิคการแพทย์ 6

กรกฎาคม 2565

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 วิทยาลัยศิลปศาสตร์ 18
2 วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี 16
3 วิทยาลัยนานาชาติ / คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม 15
4 คณะบริหารธุรกิจ / วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 11
5 คณะพยาบาลศาสตร์ 9
6 วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ / คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา /วิทยาลัยแพทยศาสตร์ /
คณะดิจิทัลอาร์ต
7
7 วิทยาลัยการออกแบบ 6
8 วิทยาลัยการท่องเที่ยว การบริการ และกีฬา / คณะนิติศาสตร์ /วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ 5
9 คณะเทคโนโลยีอาหาร / สถาบันการฑูตและการต่างประเทศ 3
10 คณะเทคนิคการแพทย์ / วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ / วิทยาลัยดนตรี 2

สิงหาคม 2565

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 วิทยาลัยนานาชาติ 32
2 วิทยาลัยศิลปศาสตร์ 30
3 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 18
4 คณะดิจิทัลอาร์ต / วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 14
5 วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ 10
6 วิทยาลัยการออกแบบ / วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี 9
7 คณะรัฐศาสตร์ 8
8 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ 7
9 คณะเทคนิคการแพทย์ / วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ 3
10 คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา / วิทยาลัยการท่องเที่ยว การบริการ และกีฬา /
คณะเทคโนโลยีอาหาร / คณะวิทยาศาสตร์ / คณะเศรษฐศาสตร์
4

กันยายน 2565

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 วิทยาลัยศิลปศาสตร์ / วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 41
2 คณะพยาบาลศาสตร์ 39
3 วิทยาลัยดนตรี 33
4 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 29
5 คณะดิจิทัลอาร์ต 22
6 วิทยาลัยนานาชาติ 20
7 คณะวิทยาศาสตร์ / คณะบริหารธุรกิจ 16
8 คณะรัฐศาสตร์ 15
9 วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี 14
10 สถาบันการฑูตและการต่างประเทศ 13

ตุลาคม 2565

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 วิทยาลัยศิลปศาสตร์ 62
2 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 25
3 คณะพยาบาลศาสตร์ 23
4 คณะบริหารธุรกิจ / วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 20
5 คณะวิทยาศาสตร์ / วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี 19
6 วิทยาลัยนานาชาติ 17
7 คณะดิจิทัลอาร์ต 13
8 คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม / คณะเทคโนโลยีอาหาร 12
9 คณะเทคนิคการแพทย์ / วิทยาลัยแพทยศาสตร์ / วิทยาลัยครูสุริยเทพ 10
10 คณะนิติศาสตร์ 9

พฤศจิกายน 2565

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 คณะพยาบาลศาสตร์ 51
2 วิทยาลัยศิลปศาสตร์ 46
3 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 29
4 คณะบริหารธุรกิจ 27
5 วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี 23
6 วิทยาลัยดนตรี 17
7 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 13
8 คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา / คณะวิทยาศาสตร์ / วิทยาลัยนานาชาติ / วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม 12
9 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ / วิทยาลัยครูสุริยเทพ 11
10 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ / คณะนิติศาสตร์ 10

ธันวาคม 2565

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 คณะพยาบาลศาสตร์ 10
2 วิทยาลัยศิลปศาสตร์ / วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก 5
3 วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ / วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม 3
4 คณะบริหารธุรกิจ / วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ / คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ / วิทยาลัยการท่องเที่ยว การบริการ และกีฬา / คณะบัญชี 2
5 วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี /คณะนิติศาสตร์ / คณะทัศนมาตรศาสตร์ / คณะดิจิทัลอาร์ต 1

มกราคม 2566

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 40
2 คณะพยาบาลศาสตร์ 34
3 วิทยาลัยนานาชาติ 28
4 วิทยาลัยการออกแบบ 26
5 วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี 23
6 วิทยาลัยดนตรี 23
7 วิทยาลัยศิลปศาสตร์ / สถาบันการฑูตและการต่างประเทศ 22
8 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 20
9 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ / คณะดิจิทัลอาร์ต 19
10 วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก 12

กุมภาพันธ์ 2566

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 คณะพยาบาลศาสตร์ 103
2 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 80
3 วิทยาลัยนานาชาติ 71
4 วิทยาลัยศิลปศาสตร์ 70
5 วิทยาลัยการออกแบบ 43
6 วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี 40
7 คณะดิจิทัลอาร์ต 23
8 คณะบริหารธุรกิจ 20
9 วิทยาลัยดนตรี 19
10 คณะวิทยาศาสตร์, วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 18

มีนาคม 2566

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 คณะพยาบาลศาสตร์ 106
2 วิทยาลัยนานาชาติ 50
3 วิทยาลัยศิลปศาสตร์ 38
4 คณะวิทยาศาสตร์ 25
5 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 21
6 คณะเทคโนโลยีอาหาร 18
7 สถาบันการฑูตและการต่างประเทศ 15
8 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 12
9 วิทยาลัยการออกแบบ / วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ / วิทยาลัยดนตรี / คณะบัญชี / คณะดิจิทัลอาร์ต 10
10 วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ 9

เมษายน 2566

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 70
2 คณะพยาบาลศาสตร์ 47
3 วิทยาลัยการออกแบบ 34
4 วิทยาลัยศิลปศาสตร์ 29
5 วิทยาลัยนานาชาติ 13
6 คณะวิทยาศาสตร์ / วิทยาลัยดนตรี 11
7 คณะบริหารธุรกิจ 8
8 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ / คณะดิจิทัลอาร์ต / คณะเทคโนโลยีอาหาร 7
9 วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ / วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ 6
10 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 5

พฤษภาคม 2566

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
นักศึกษางดยืม

มิถุนายน 2564

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 30
2 คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม 21
3 คณะบริหารธุรกิจ / วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี / 9
4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ / วิทยาลัยครูสุริยเทพ 8
5 คณะเทคโนโลยีอาหาร / วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก 6
6 วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม 4
7 วิทยาลัยการออกแบบ / วิทยาลัยการท่องเที่ยวและบริการ / คณะทัศนมาตรศาสตร์ 3
8 วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ 2
9 คณะวิทยาศาสตร์ / วิทยาลัยนานาชาติ / สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ 7

กรกฎาคม 2564

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 6
2 คณะบริหารธุรกิจ / คณะเทคโนโลยีอาหาร / วิทยาลัยดนตรี 2
3 คณะวิทยาศาสตร์ / คณะนิติศาสตร์ / คณะรัฐศาสตร์ 1

สิงหาคม 2564

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 คณะพยาบาลศาสตร์ 6

กันยายน 2564

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 วิทยาลัยการออกแบบ 13
2 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 11
3 คณะพยาบาลศาสตร์ 9
4 คณะบริหารธุรกิจ 8
5 คณะนิติศาสตร์ / วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ 6
6 วิทยาลัยนานาชาติ / คณะนวัตกรรมเกษตร 4
7 คณะดิจิทัลอาร์ต 3
8 สถาบันการฑูตและการต่างประเทศ 2
9 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ / วิทยาลัยการท่องเที่ยว การบริการ และกีฬา / วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม 1

ตุลาคม 2564

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 คณะนิติศาสตร์ 25
2 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 11
3 วิทยาลัยการท่องเที่ยว การบริการ และกีฬา 10
4 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 9
5 คณะดิจิทัลอาร์ต 7
6 วิทยาลัยนานาชาติ 6
7 วิทยาลัยศิลปศาสตร์ / วิทยาลัยการออกแบบ 5
8 คณะรัฐศาสตร์ 4
9 วิทยาลัยครูสุริยเทพ / คณะบัญชี 3
10 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ / คณะพยาบาลศาสตร์ / คณะเทคนิคการแพทย์ / สถาบันการบิน / วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม / สถาบันการฑูตและการต่างประเทศ 2

พฤศจิกายน 2564

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ 23
2 วิทยาลัยดนตรี 18
3 คณะวิทยาศาสตร์ 8
4 คณะนิติศาสตร์ 7
5 คณะพยาบาลศาสตร์ / วิทยาลัยการออกแบบ / วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ /
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ / วิทยาลัยครูสุริยเทพ
6
6 วิทยาลัยนานาชาติ / คณะดิจิทัลอาร์ต / คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม 5
7 วิทยาลัยบริหารธุรกิจ 4
8 คณะทัศนมาตรศาสตร์ / วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม 3
9 วิทยาลัยศิลปศาสตร์ / วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ / คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา 2
10 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ / คณะเทคนิคการแพทย์ / วิทยาลัยแพทยศาสตร์ / สถาบันรัฐศาสตร์ /
สถาบันการฑูตและการต่างประเทศ
2

ธันวาคม 2564

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 8
2 คณะพยาบาลศาสตร์ 3
3 วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี 2
4 วิทยาลัยนานาชาติ 1

มกราคม 2565

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 วิทยาลัยดนตรี 94
2 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 21
3 วิทยาลัยรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ 20
4 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 13
5 คณะบริหารธุรกิจ / คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ / คณะเศรษฐศาสตร์ 10
6 คณะเทคนิคการแพทย์ / คณะดิจิทัลอาร์ต 9
7 วิทยาลัยการออกแบบ / วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี / วิทยาลัยนานาชาติ 7
8 วิทยาลัยศิลปศาสตร์ / คณะพยาบาลศาสตร์ 2
9 สถาบันการทูตและการต่างประเทศ 1

กุมภาพันธ์ 2565

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 วิทยาลัยดนตรี 74
2 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 16
3 วิทยาลัยนานาชาติ / คณะวิทยาศาสตร์ 15
4 วิทยาลัยการออกแบบ 10
5 วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก 8
6 คณะทัศนมาตรศาสตร์ 7
7 สถาบันการฑูตและการต่างประเทศ 6
8 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ / วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ / วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ 5
9 คณะเทคนิคการแพทย์ / คณะนิติศาสตร์ / วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม 4
10 คณะบริหารธุรกิจ / คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ / วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี /
คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
1

มีนาคม 2565

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 วิทยาลัยดนตรี 25
2 วิทยาลัยนานาชาติ 18
3 วิคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ / วิทยาลัยการท่องเที่ยว การบริการ และกีฬา 10
4 วิทยาลัยการออกแบบ 9
5 สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ 8
6 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ / สถาบันการฑูตและการต่างประเทศ 6
7 คณะวิทยาศาสตร์ / คณะทัศนมาตรศาสตร์ 5
8 คณะเทคนิคการแพทย์ / วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก / คณะเศรษฐศาสตร์ 5
9 คณะบริหารธุรกิจ / คณะพยาบาลศาสตร์ / วิทยาลัยครูสุริยเทพ 2
10 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ / คณะนิติศาสตร์ / วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ / คณะรัฐศาสตร์ 1

เมษายน 2565

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 10
2 คณะรัฐศาสตร์ 8
3 วิทยาลัยนานาชาติ / สถาบันการฑูตและการต่างประเทศ 7
4 คณะพยาบาลศาสตร์ 5
5 คณะบริหารธุรกิจ 5
6 วิทยาลัยการออกแบบ 4
7 คณะนิติศาสตร์ / วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ 3
8 วิทยาลัยศิลปศาสตร์ / วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ / วิทยาลัยการท่องเที่ยว การบริการ และกีฬา 2
9 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ / คณะเทคนิคการแพทย์ / วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 1

พฤษภาคม 2565

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
ไม่มีนักศึกษายืม เพราะงดยืมสำหรับนักศึกษา

มิถุนายน 2563

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 22
2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ / สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์ 20
3 คณะบริหารธุรกิจ 18
4 สถาบันรัฐศาสตร์ 13
5 การแพทย์แผนตะวันออก 12
6 คณะพยาบาลศาสตร์ 10
7 คณะเทคโนโลยีชีวภาพ / วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 9
8 วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ 8
9 วิทยาลัยดนตรี 7
10 วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 6

กรกฎาคม 2563

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 คณะศิลปศาสตร์ / วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ / คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 16
2 สถาบันรัฐศาสตร์ / ศาสตร์ / สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์ 14
3 วิทยาลัยดนตรี / วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ 12
4 คณะนิติศาสตร์ 10
5 การแพทย์แผนตะวันออก 9
6 คณะบริหารธุรกิจ 9
7 คณะพยาบาลศาสตร์ 7
8 คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม 6

สิงหาคม 2563

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 วิทยาลัยดนตรี 29
2 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและบริการ 19
3 วิทยาลัยการออกแบบ 13
4 คณะดิจิทัลอาร์ต 10
5 วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม / คณะรังสีเทคนิค 6
6 คณะพยาบาลศาสตร์ / วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 5

กันยายน 2563

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 78
2 คณะศิลปศาสตร์ 76
3 วิทยาลัยดนตรี 66
4 คณะบริหารธุรกิจ 48
5 สถาบันรัฐศาสตร์ 41
6 คณะพยาบาลศาสตร์ / วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 5
7 วิทยาลัยการออกแบบ 13
8 คณะดิจิทัลอาร์ต 10
9 วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม / คณะรังสีเทคนิค 6
10 คณะพยาบาลศาสตร์ / วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 5

ตุลาคม 2563

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 คณะพยาบาลศาสตร์ 117
2 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 108
3 คณะศิลปศาสตร์ / สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์ 28
4 วิทยาลัยดนตรี 26
5 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและบริการ 23
6 คณะดิจิทัลอาร์ต 21
7 วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก / วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 20
8 วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ / คณะเทคนิคการแพทย์ 16
9 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 15
10 วิทยาลัยนานาชาติจีน 12

พฤศจิกายน 2563

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 คณะพยาบาลศาสตร์ 64
2 วิทยาลัยดนตรี 63
3 คณะศิลปศาสตร์ 43
4 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 38
5 คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม 36
6 คณะรัฐศาสตร์ 30
7 วิทยาลัยการออกแบบ 28
8 วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ 21
9 วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 20
10 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 18

ธันวาคม 2563

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 15
2 คณะศิลปศาสตร์ 12
3 คณะพยาบาลศาสตร์ / วิทยาลัยการออกแบบ 9
4 วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ 8
5 วิทยาลัยดนตรี 7
6 วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก / คณะรัฐศาสตร์ 6
7 คณะเศรษฐศาสตร์ 5
8 คณะนิติศาสตร์ / คณะดิจิทัลอาร์ต / วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ / คณะบัญชี / สถาบันการฑูตและการต่างประเทศ 3
9 วิทยาลัยนานาชาติ / คณะเทคโนโลยีอาหาร / สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์ / สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม 2
10 คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา / วิทยาลัยการท่องเที่ยวและบริการ / วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ / คณะนวัตกรรมการเกษตร 1

มกราคม 2564

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 33
2 วิทยาลัยการออกแบบ 5
3 วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม 4
4 คณะศิลปศาสตร์ 3

กุมภาพันธ์ 2564

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 คณะรัฐศาสตร์ 29
2 วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี 18
3 คณะทัศนมาตรศาสตร์ / สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ 11
4 วิทยาลัยนานาชาติ 10
5 คณะศิลปศาสตร์ / คณะบริหารธุรกิจ / วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม 9
6 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ / วิทยาลัยการท่องเที่ยวและบริการ 8
7 วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ 7
8 คณะพยาบาลศาสตร์ 6
9 คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา / วิทยาลัยดนตรี 5
10 วิทยาลัยการออกแบบ / วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 4

มีนาคม 2564

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 25
2 คณะพยาบาลศาสตร์ 23
3 คณะศิลปศาสตร์ 22
4 คณะทัศนมาตรศาสตร์ 20
5 วิทยาลัยการออกแบบ 18
6 สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ 17
7 คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม 14
8 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ /คณะรัฐศาสตร์ 10
9 คณะดิจิทัลอาร์ต 5
10 วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ / วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ / วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 5

เมษายน 2564

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 คณะศิลปศาสตร์ 13
2 คณะพยาบาลศาสตร์ 11
3 วิทยาลัยนานาชาติ 10
4 วิทยาลัยดนตรี 8
5 คณะบริหารธุรกิจ / คณะบัญชี 7
6 สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ 5
7 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ / คณะรัฐศาสตร์ / วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ / คณะดิจิทัลอาร์ต 3
8 คณะทัศนมาตรศาสตร์ / วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม / วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ 2
9 วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ / วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 1

มิถุนายน 2562

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 53
2 คณะศิลปศาสตร์ 37
3 คณะบริหารธุรกิจ/สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์/วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม 14
4 คณะบัญชี/วิทยาลัยครูสุริยเทพ 6
5 คณะพยาบาลศาสตร์/คณะรัฐศาสตร์/คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ 5

กรกฎาคม 2562

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 คณะศิลปศาสตร์ / วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 30
2 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 23
3 คณะพยาบาลศาสตร์ 20
4 คณะรัฐศาสตร์ / วิทยาลัยครูสุริยเทพ 16
5 คณะรังสีเทคนิค / วิทยาลัยแพทยศาสตร์ / วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 15

สิงหาคม 2562

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 คณะศิลปศาสตร์ 38
2 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและบริการ 34
3 วิทยาลัยดนตรี 30
4 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 25
5 คณะพยาบาลศาสตร์ 22

กันยายน 2562

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 คณะศิลปศาสตร์ 112
2 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 62
3 คณะพยาบาลศาสตร์ 60
4 วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 42
5 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและบริการ 37
6 คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา / วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 31
7 คณะรัฐศาสตร์ / วิทยาลัยการออกแบบ 30
8 คณะบริหารธุรกิจ 29
9 คณะศึกษาศาสตร์ 26
10 วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก 24

ตุลาคม 2562

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 คณะศิลปศาสตร์ 88
2 คณะพยาบาลศาสตร์ 62
3 วิทยาลัยครูสุริยเทพ 54
4 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 52
5 คณะบริหารธุรกิจ 45
6 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 35
7 คณะนิติศาสตร์ 28
8 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและบริการ 24
9 วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก/วิทยาลัยดนตรี 20
10 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 18

พฤศจิกายน 2562

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 คณะศิลปศาสตร์ 82
2 วิทยาลัยครูสุริยเทพ 50
3 คณะบริหารธุรกิจ 48
4 คณะพยาบาลศาสตร์ / วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 42
5 วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก / คณะบัญชี 37
6 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 33
7 วิทยาลัยการออกแบบ / วิทยาลัยดนตรี 31
8 สถาบันการฑูตและการต่างประเทศ 24
9 คณะรัฐศาสตร์ 23
10 วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม /สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์ 21

ธันวาคม 2562

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 คณะนิติศาสตร์ 15
2 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 13
3 คณะศิลปศาสตร์/คณะบริหารธุรกิจ/วิทยาลัยดนตรี 7
4 คณะพยาบาลศาสตร์ 6
5 วิทยาลัยเภสัชศาสตร์/วิทยาลัยแพทยศาสตร์/คณะรังสีเทคนิค/
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์/คณะรัฐศาสตร์/วิทยาลัยครูสุริยเทพ
4

มกราคม 2562

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 คณะศิลปศาสตร์ 101
2 คณะพยาบาลศาสตร์ 61
3 วิทยาลัยดนตรี 41
4 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 40
5 คณะรัฐศาสตร์ 28

กุมภาพันธ์ 2563

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 คณะศิลปศาสตร์ 109
2 คณะพยาบาลศาสตร์ 106
3 วิทยาลัยครูสุริยเทพ 48
4 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 45
5 วิทยาลัยการออกแบบ 32
6 วิทยาลัยดนตรี 30
7 คณะบริหารธุรกิจ 29
8 วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ 28
9 สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม 23
10 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ /วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม 22

มีนาคม 2563

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 คณะพยาบาลศาสตร์ 51
2 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 45
3 คณะศิลปศาสตร์ 41
4 คณะศึกษาศาสตร์ 37
5 วิทยาลัยดนตรี 30
6 วิทยาลัยการออกแบบ 26
7 วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก 24
8 สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม 19
9 สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์ 18
10 คณะนิติศาสตร์ 13

เมษายน 2563

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 วิทยาลัยดนตรี 20
2 วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 8
3 คณะเทคโนโลยีชีวภาพ 6
4 คณะศิลปศาสตร์ 5
5 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 4

พฤษภาคม 2563

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 คณะพยาบาลศาสตร์ 34
2 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 26
3 คณะนิติศาสตร์ 18
4 วิทยาลัยครูสุริยเทพ 17
5 วิทยาลัยการออกแบบ 10
6 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ 8
7 คณะศิลปศาสตร์ 7
8 วิทยาลัยดนตรี 5
9 คณะบริหารธุรกิจ / วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 4
10 วิทยาลัยนานาชาติจีน 3

เมษายน 2562

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 คณะพยาบาลศาสตร์ 76
2 คณะศิลปศาสตร์ 40
3 คณะบริหารธุรกิจ 35
4 คณะทัศนมาตรศาสตร์ 19
5 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 18
6 คณะศึกษาศาสตร์/วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ 17
7 คณะทันตแพทยศาสตร์ 13
8 คณะบัญชี/วิทยาลัยดนตรี 12
9 วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก/
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
10
10 วิทยาลัยการออกแบบ/
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์
9

มีนาคม 2562

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 คณะศิลปศาสตร์ 98
2 วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ 73
3 คณะพยาบาลศาสตร์ 47
4 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 41
5 คณะบริหารธุรกิจ /
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
38
6 คณะเทคนิคการแพทย์ 35
7 คณะศึกษาศาสตร์ 28
8 คณะทัศนมาตรศาสตร์/
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
27
9 วิทยาลัยการออกแบบ/
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์
26
10 คณะดิจิทัลอาร์ต/คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์/
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
20

กุมภาพันธ์ 2562

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ 48
2 คณะพยาบาลศาสตร์ 45
3 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 34
4 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 33
5 คณะรัฐศาสตร์ 25
6 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 20
7 คณะศิลปศาสตร์ 18
8 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและบริการ 12
9 คณะเทคนิคการแพทย์ 11
10 คณะทัศนมาตรศาสตร์ / คณะบริหารธุรกิจ 10

มกราคม 2562

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 คณะรัฐศาสตร์ 70
2 คณะศิลปศาสตร์ 68
3 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 65
4 วิทยาลัยดนตรี 63
5 คณะบริหารธุรกิจ 46
6 คณะพยาบาลศาสตร์ 43
7 วิทยาลัยครูสุริยเทพ /
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและบริการ
27
8 วิทยาลัยการออกแบบ 21
9 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 20
10 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 16

ธันวาคม 2561

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 คณะพยาบาลศาสตร์ /
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
12
2 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ /
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
8
3 คณะบริหารธุรกิจ /
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์
7
4 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 6
5 วิทยาลัยนานาชาติจีน 5

พฤศจิกายน 2561

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 คณะพยาบาลศาสตร์ 108
2 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 93
3 คณะศิลปศาสตร์ 57
4 คณะบัญชี 39
5 คณะบัญชี 39
6 คณะบริหารธุรกิจ 37
7 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 36
8 คณะดิจิทัลอาร์ต 30
9 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 28
10 วิทยาลัยการออกแบบ 27

เดือนตุลาคม 2561

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 คณะพยาบาลศาสตร์ 188
2 คณะบริหารธุรกิจ 74
3 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 71
4 คณะศิลปศาสตร์ 54
5 วิทยาลัยดนตรี 40
6 วิทบาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 39
7 สถาบันการพูตและการต่างประเทศ 38
8 วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
35
9 คณะดิจิทัลอาร์ต 31
10 คณะรัฐศาสตร์ 27

เดือนกันยายน 2561

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 130
2 คณะบริหารธุรกิจ 80
3 คณะพยาบาลศาสตร์ 76
4 วิทยาลัยดนตรี 68
5 คณะศิลปศาสตร์ 54
6 วิทบาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 48
7 วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ 35
8 วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
33
9 คณะรัฐศาสตร์ 30
10 สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์ 29

เดือนสิงหาคม 2561

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 คณะบริหารธุรกิจ 34
2 วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและ
เทคโนดลยีสารสนเทศ
31
3 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและบริการ 29
4 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 27
5 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 26
6 วิทยาลัยดนตรี 25
7 คณะศิลปศาสตร์/คณะพยาบาลศาสตร์ 20
8 วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก 15
9 นิติศาสตร์ 13
10 คณะทัศนมาตรศาสตร์ 12

เดือนกรกฎาคม 2561

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 44
2 วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก 35
3 คณะทัศนมาตรศาสตร์ 33
4 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 32
5 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและบริการ 30
6 เทคนิคการแพทย์ 26
7 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 14
8 ศึกษาศาสตร์ 14
9 บริหารธุรกิจ/วิทยาลัยดนตรี 12
10 สถาปัตยกรรมศาสตร์ 9

เดือนมิถุนายน 2561

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 51
2 วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก 37
3 คณะทัศนมาตรศาสตร์ 33
4 คณะพยาบาลศาสตร์ 27
5 บริหารธุรกิจ 27
6 สถาปัตยกรรมศาสตร์ 25
7 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 14
8 เทคนิคการแพทย์, วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลฯ ,
วิทยาลัยแพทยศาสตร์, วิทยาลัยเภสัช
7
9 ทันตแะทย์ศาสตร์/สถาบันการบิน 6
10 นวัตกรรมการเกษตร 4

เดือนพฤษภาคม 2561

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 วิทยาลัยดนตรี 13
2 ศิลปศาสตร์ 12
3 บริหารูธุรกิจ/พยาบาลศาสตร์ 10
4 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและบริการ 8
5 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์/วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 5
6 เภสัชศาสตร์/ศิลปและการออกแบบ/ศึกษาศาสตร์ 4
7 วิทยาลัยแพทยศาสตร์/นิติศาสตร์/เทคโนโลยีอาหาร 3
8 เทคนิคการแพทย์ 2
9 กายภาพบำบัด/วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1
10 ไม่มี -

เดือนเมษายน 2561

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 พยาบาลศาสตร์ 129
2 วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก 56
3 ศิลปศาสตร์ 52
4 บริหารูรกิจ 48
5 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 40
6 ทันตแพทยศาสตร์ 38
7 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 35
8 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 29
9 เภสัชศาสตร์ 21
10 นิติศาสตร์ 18

เดือนมีนาคม 2561

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 พยาบาลศาสตร์ 167
2 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 96
3 บริหารธุรกิจ 69
4 ศิลปศาสตร์ 60
5 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 56
6 ทันตแพทยศาสตร์/สถาปัตยกรรมศาสตร์ 37
7 เทคนิคการแพทย์/วิทยาลัยดนตรี 80
8 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 27
9 เภสัชศาสตร์ 24
10 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและบริการ 58

เดือนกุมภาพันธ์ 2561

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 พยาบาลศาสตร์ 185
2 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 99
3 ศิลปศาสตร์ 80
4 เทคนิคการแพทย์ 66
5 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 54
6 เภสัชศาสตร์/บริหารธุรกิจ 45
7 วิทยาลัยดนตรี 34
8 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 33
9 ดิจิทัลอาร์ต 29
10 วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 50

เดือนมกราคม 2561

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 ศิลปศาสตร์ 117
2 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ 64
3 พยาบาลศาสตร์ 52
4 เทคนิคการแพทย์ 45
5 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 41
6 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 35
7 วิทยาลัยดนตรี 33
8 วิทยาศาสตร์/สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์ 22
9 วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 21
10 บริหารธุรกิจ/ทันตแพทยศาสตร์ 20

เดือนธันวาคม 2560

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 ศิลปศาสตร์ 31
2 พยาบาลศาสตร์ 28
3 นิเทศศาสตร์ 19
4 เทคนิคการแพทย์/บริหาร/วิทยาลัยดนตรี 13
5 ศึกษาศาสตร์ 11
6 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 10
7 วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร/นิติศาสตร์ 9
8 เภสัชศาสตร์/วิทยาลัยแพทยศาสตร์/ศิลปะและการออกแบบ 8
9 วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก/ทันตแพทยศาสตร์ 6
10 ดิจิทัลอาร์ต 5

เดือนพฤศจิกายน 2560

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 พยาบาลศาสตร์ 233
2 ศิลปศาสตร์ 214
3 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 96
4 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 72
5 บริการธุรกิจ 57
6 ทันตแพทยศาสตร์ 49
7 วิทยาลัยดนตรี 48
8 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและบริการ 43
9 เทคนิคการแพทย์ 42
10 วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร/ทัศนมาตรศาสตร์ 37

เดือนตุลาคม 2560

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 พยาบาลศาสตร์ 227
2 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 128
3 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 87
4 ศิลปศาสตร์ 75
5 บริหารธุรกิจ 67
6 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 61
7 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและบริการ 47
8 เทคนิคการแพทย์ 46
9 เภสัชศาสตร์/ทัศนมาตรศาสตร์/วิทยาลัยดนตรี 44
10 ทันตแพทยศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 41

เดือนกันยายน 2560

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 พยาบาลศาสตร์ 265
2 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 136
3 ศิลปศาสตร์ 100
4 บริหารธุรกิจ 86
5 วิทยาลัยดนตรี 73
6 วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 70
7 เภสัชศาสตร์ 65
8 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 56
9 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 46
10 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและบริการ 42

เดือนสิงหาคม 2560

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 ศิลปศาสตร์ 62
2 พยาบาลศาสตร์ 54
3 ศิลปะและการออกแบบ 47
4 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 46
5 เภสัชศาสตร์ 27
6 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 19
7 เทคนิคการแพทย์/วิทยาลัยการท่องเที่ยวและบริการ 16
8 ศึกษาศาสตร์ 14
9 วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร/วิทยาลัยแพทยศาสตร์/วิทยาศาสตร์ 11
10 วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก 10

เดือนกรกฎาคม 2560

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 พยาบาลศาสตร์ 103
2 สถาปัตยกรรมศาสตร์ 64
3 บริหารธุรกิจ 62
4 นิเทศศาสตร์ 46
5 รังสีเทคนิค 43
6 ศิลปศาสตร์ 29
7 วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก 19
8 เทคนิคการแพทย์ 18
9 วิทยาลัยดนตรี/วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม 16
10 วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 15

เดือนมิถุนายน 2560

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 พยาบาลศาสตร์ 188
2 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 68
3 เทคนิคการแพทย์ 45
4 บริหารธุรกิจ 44
5 ศิลปศาสตร์ 31
6 นิติศาสตร์ 25
7 สถาปัตยกรรมศาสตร์ 23
8 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 22
9 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ 21
10 วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก 19

เดือนพฤษภาคม 2560

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 14
2 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 6
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 84

เดือนเมษายน 2560

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 พยาบาลศาสตร์ 168
2 บริหารธุรกิจ 104
3 เภสัชศาสตร์ 84
4 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์/วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 82
5 ศิลปะและการออกแบบ 66
6 ศิลปศาสตร์ 63
7 วิทยาลัยนานาชาติ 49
8 ศึกษาศาสตร์ 45
9 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 35
10 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ 34

เดือนมีนาคม 2560

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 พยาบาลศาสตร์ 205
2 บริหารธุรกิจ 159
3 นิเทศศาสตร์ 150
4 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ 133
5 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 128
6 เภสัชศาสตร์ 120
7 ศิลปศาสตร์ 95
8 สถาปัตยกรรมศาสตร์ 81
9 วิทยาลัยนานาชาติ 72
10 เทคนิคการแพทย์ 63

เดือนกุมภาพันธ์ 2560

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 พยาบาลศาสตร์ 284
2 นิเทศศาสตร์ 188
3 บริหารธุรกิจ 128
4 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 105
5 คณะศิลปศาสตร์ 99
6 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ 57
7 สถาปัตยกรรมศาสตร์ 85
8 เภสัชศาสตร์ 77
9 เทคนิคการการแพทย์ 53
10 วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 44

เดือนมกราคม 2560

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 พยาบาลศาสตร์ 203
2 ศิลปศาสตร์ 88
3 นิเทศศาสตร์ 81
4 เภสัชศาสตร์ 73
5 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 62
6 วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 57
7 บริหารธุรกิจ 13
8 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและบริการ 12
9 เทคนิคการแพทย์ 40
10 สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์ 39

เดือนธันวาคม 2559

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 พยาบาลศาสตร์ 60
2 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 45
3 เภสัชศาสตร์ 38
4 บริหารธุรกิจ 21
5 กายภาพบำบัด 12
6 นิติศาสตร์/วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 14
7 รัฐศาสตร์ 13
8 ศิลปศาสตร์ 12
9 วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก/วิทยาลัยนานาชาติ 11
10 สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์ 10

เดือนพฤศจิกายน 2559

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 พยาบาลศาสตร์ 224
2 ศิลปศาสตร์ 202
3 นิเทศศาสตร์ 169
4 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 145
5 บริหารธุรกิจ 122
6 เภสัชศาสตร์ 97
7 วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก 74
8 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ 68
9 วิทยาลัยเทคโนดลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 63
10 ศึกษาศาสตร์ 62

เดือนตุลาคม 2559

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 พยาบาลศาสตร์ 434
2 ศิลปศาสตร์ 338
3 บริหารธุรกิจ 200
4 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 115
5 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 95
6 เทคนิคการแพทย์ 93
7 วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก 74
8 เภสัชศาสตร์ 71
9 วิทยาลัยเทคโนดลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 68
10 รัฐศาสตร์ 61

เดือนกันยายน 2559

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 นิเทศศาสตร์,ศิลปศาสตร์ 88
2 เทคนิคการแพทย์ 52
3 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ 48
4 พยาบาลศาสตร์,วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 60
5 บริหารธุรกิจ 46
6 วิทยาลัยดนตรี 38
7 วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 34
8 ศึกษาศาสตร์ 32
9 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 25
10 รัฐศาสตร์ 21

เดือนกรกฎาคม 2559

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 พยาบาลศาสตร์ 120
2 ศิลปศาสตร์ 116
3 บริหารธุรกิจ 112
4 วิทยาลัยเทคโนโลยี 71
5 นิเทศศาสตร์ 60
6 สถาปัตยกรรมศาสตร์ 55
7 เภสัชศาสตร์ 41
8 รัฐศาสตร์ 38
9 เทคนิคการแพทย์ 33
10 ดิจิทัลอาร์ต 29

เดือนมิถุนายน 2559

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 นิเทศศาสตร์ 105
2 พยาบาลศาสตร์ 92
3 สถาปัตยกรรมศาสตร์ 71
4 ศิลปศาสตร์ 66
5 เภสัชศาสตร์ 43
6 วิทยาลัยเทคโนโลยี 42
7 ศิลปะและการออกแบบ 30
8 บริหารธุรกิจ 32
9 รัฐศาสตร์ 26
10 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 25

เดือนพฤษภาคม 2559

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 พยาบาลศาสตร์ 33
2 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 23
3 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 22
4 ศิลปศาสตร์ 18
5 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ 15
6 เภสัชศาสตร์ 11
7 วิทยาลัยนานาชาิติ 10
8 รัฐศาสตร์ 9
9 นิเทศศาสตร์ 8
10 ดิจิทัลอาร์ต 7

เดือนเมษายน 2559

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 พยาบาลศาสตร์ 245
2 ศิลปศาสตร์ 105
3 บริหารธุรกิจ 96
4 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 77
5 ดิจิทัลอาร์ต 62
6 เภสัชศาสตร์ 55
7 ศิลปะและการออกแบบ, สถาปัตยกรรมศาสตร์และ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ 43
8 นิติศาสตร์ 40
9 วิทยาลัยนานาชาิติ 38
10 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 37

เดือนมีนาคม 2559

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 พยาบาลศาสตร์ 402
2 บริหารธุรกิจ 127
3 ศิลปศาสตร์ 111
4 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 94
5 เภสัชศาสตร์ 92
6 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 87
7 สถาปัตยกรรมศาสตร์ 80
8 วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 76
9 เทคนิคการแพทย์ 64
10 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและบริการ 58

เดือนกุมภาพันธ์ 2559

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 พยาบาลศาสตร์ 447
2 นิเทศศาสตร์ 212
3 ศิลปศาสตร์ 488
4 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 102
5 บริหารธุรกิจ 48
6 เภสัชศาสตร์ 68
7 สถาปัตยกรรมศาสตร์ 67
8 ดิจิทัลอาร์ต 57
9 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ 56
10 วิทยาลัยดนตรี 50

เดือนมกราคม 2559

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 พยาบาลศาสตร์ 167
2 นิเทศศาสตร์ 64
3 ศิลปศาสตร์ 53
4 วิทยาศาสตร์และวิทยาลัยดนตรี 50
5 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 48
6 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 46
7 เภสัชศาสตร์ 22
8 บริหารธุรกิจ 15
9 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 33
10 วิทยาลัยนานาชาติ 32

เดือนธันวาคม 2558

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 พยาบาลศาสตร์ 103
2 ศิลปศาสตร์ 80
3 วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก 44
4 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 39
5 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 35
6 คณะเภสัชศาสตร์ 27
7 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ 22
8 นิติศาสตร์และบริหารูรกิจ 15
9 ดิจิทัลอาร์ตและนิเทศศาสตร์ 14
10 วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 13

เดือนพฤศจิกายน 2558

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 พยาบาลศาสตร์ 448
2 ศิลปศาสตร์ 179
3 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 155
4 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและบริการ 148
5 บริการธุรกิจ 96
6 นิเทศศาสตร์ 86
7 ศึกษาศาสตร์ 77
8 ดิจิทัลอาร์ต, วิทยาลัยดนตรี 75
9 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 63
10 เภสัชศาสตร์ 61

เดือนตุลาคม 2558

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 พยาบาลศาสตร์ 600
2 ศิลปศาสตร์ 177
3 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ 140
4 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 118
5 ศึกษาศาสตร์ 97
6 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 96
7 บริหารธุรกิจ 94
8 นิเทศศาสตร์ 91
9 ศิลปะและการออกแบบ 75
10 วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 59

เดือนกันยายน 2558

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 พยาบาลศาสตร์ 208
2 ศิลปศาสตร์ 156
3 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 149
4 บริหารธุรกิจ 137
5 นิเทศศาสตร์ 124
6 วิทยาลัยดนตรี 111
7 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ 100
8 วิทยาลัยแพทย์แผนตะวันออก 20
9 วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 91
10 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 15

เดือนสิงหาคม 2558

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 พยาบาลศาสตร์ 50
2 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 46
3 ศิลปศาสตร์ 45
4 วิทยาลัยแพทย์แผนตะวันออก 27
5 เภสัชศาสตร์ และ วิทยาลัยการท่องเทียวและบริการ 23
6 สถาปัตยกรรมศาสตร์ 22
7 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 21
8 วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 20
9 เทคนิคการแพทย์ 17
10 คณะวิทยาศาสตร์ 15

เดือนกรกฎาคม 2558

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 พยาบาลศาสตร์ 295
2 บริหารธุรกิจ 142
3 วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก 91
4 ศิลปศาสตร์ 80
5 วิทยาศาสตร์ 62
6 วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก 55
7 วิทยาลัยนานาชาิติ 52
8 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 48
9 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ 46
10 คณะเภสัชศาสตร์ 38

เดือนมิถุนายน 2558

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 พยาบาลศาสตร์ 181
2 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ 83
3 วิทยาศาสตร์ 75
4 บริหารธุรกิจ 58
5 ศิลปศาสตร์ 49
6 สถาปัตยกรรมศาสตร์ 40
7 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 35
8 วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก,วิทยาลัยเทคสารสนเทศและการสื่อสา 28
9 วิทยาลัยนานาชาติ 24
10 คณะเภสัชศาสตร์ 23

เดือนพฤษภาคม 2558

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 พยาบาลศาสตร์ 37
2 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ 34
3 นิเทศศาสตร์ 20
4 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 18
5 ศิลปศาสตร์,วิทยาลัยดนตรี 13
6 เภสัชศาสตร์,วิทยาศาสตร์ 11
7 วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม 10
8 สถาบันการฑูตและการต่างประเทศ 9
9 ศึกษาศาสตร์ 8
10 เทคโนโลยีชีวภาพ,นิติศาสตร์,บริหารธุรกิจ 7

เดือนเมษายน 2558

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 ศิลปศาสตร์ 126
2 เภสัชศาสตร์ 124
3 พยาบาลศาสตร์ 109
4 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 103
5 บริหารธุรกิจ 80
6 นิเทศศาสตร์ 75
7 วิทยาลัยรัฐกิจ 65
8 เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาลัยแพทยศาสตร์ 59
9 วิทยาศาสตร์ 58
10 ศิลปะและการออกแบบ 52

เดือนมีนาคม 2558

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 พยาบาลศาสตร์ 271
2 ศิลปศาสตร์ 134
3 วิศวกรรมศาสตร์ 131
4 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 118
5 สถาปัตยกรรมศาสตร์ 115
6 บริหารธุรกิจ 110
7 เภสัชศาสตร์ 105
8 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและบริการ 96
9 นิเทศศาสตร์ 89
10 ดิจิทัลอาร์ต 62

เดือนกุมภาพันธ์ 2559

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 พยาบาลศาสตร์ 362
2 ศิลปศาสตร์ 186
3 วิศวกรรมศาสตร์ 167
4 นิเทศศาสตร์ 163
5 บริหารธุรกิจ 117
6 วิทยาศาสตร์ 112
7 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ 97
8 สถาปัตยกรรมศาสตร์ 76
9 ศิลปะและการออกแบบ 66
10 วิทยาลัยการท่องและการบริการ 66

เดือนมกราคม 2558

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 พยาบาลศาสตร์ 217
2 นิเทศศาสตร์ 139
3 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 87
4 ศิลปศาสตร์ 70
5 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 65
6 เภสัชศาสตร์ 58
7 เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาศาสตร์ 46
8 สถาปัตยกรรมศาสตร์ 44
9 ศิลปะและการออกแบบ 42
10 บริหารธุรกิจและวิทยาลัยการท่องเที่ยวและบริการ 36

เดือนธันวาคม 2557

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 พยาบาลศาสตร์ 73
2 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ 68
3 นิเทศศาสตร์ 64
4 ศิลปศาสตร์ 58
5 สถาปัตยกรรมศาสตร์ 54
6 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ 51
7 เทคโนโลยีสารสนเทศ 42
8 วิทยาลัยวิศวรรมศาสตร์ 36
9 เทคนิคการแพทย์ 34
10 ดิจิทัลอาร์ต 33

เดือนพฤศจิกายน 2558

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 พยาบาลศาสตร์ 368
2 ศิลปศาสตร์ 190
3 สถาปัตยกรรมศาสตร์ 144
4 นิเทศศาสตร์ 123
5 บริหารธุรกิจ 115
6 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ 115
7 วิทยาลัยดนตรี 109
8 ศิลปะและการออกแบบ 89
9 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 88
10 เภสัชศาสตร์ 79

เดือนตุลาคม 2557

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 ศิลปศาสตร์ 288
2 พยาบาลศาสตร์ 275
3 นิเทศศาสตร์ 222
4 สถาปัตยกรรมศาสตร์ 220
5 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ 210
6 บริหารธุรกิจ 152
7 วิทยาลัยดนตรี 144
8 ดิจิทัลอาร์ต 124
9 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 119
10 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 115

เดือน กันยายน 2557

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 ศิลปศาสตร์ 249
2 บริหารธุรกิจ 229
3 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ 197
4 ดิจิทัลอาร์ต 185
5 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 167
6 พยาบาลศาสตร์ 161
7 นิเทศศาสตร์ 144
8 วิทยาลัยดนตรี 143
9 เทคโนโลยีสารสนเทศ 108
10 วิทยาศาสตร์ 90

เดือนสิงหาคม 2557

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 ศิลปศาสตร์ 141
2 บริหารธุรกิจ 110
3 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 93
4 พยาบาลศาสตร์ 77
5 ดิจิทัลอาร์ต 56
6 ศิลปะและการออกแบบ 53
7 วิศวกรรมศาสตร์ 49
8 เภสัชศาสตร์และสถาปัตยกรรม 47
9 ทัศนมาตรศาสตร์ 41
10 นิเทศศาสตร์ 31

เดือนกรกฎาคม 2557

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 พยาบาลศาสตร์ 247
2 ศิลปศาสตร์ 130
3 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและบริการ 95
4 นิเทศศาสตร์ 84
5 เทคโนโลยีสารสนเทศ 66
6 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ 56
7 กายภาพบำบัด 39
8 ดิจิทัลอาร์ต ทัศนมาตรศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ 39
9 บริหารธุรกิจ เภสัชศาสตร์ 34
10 ศิลปะและการออกแบบ 32

เดือนมิถุนายน 2557

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 พยาบาลศาสตร์ 144
2 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ 62
3 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและบริการ 61
4 ศิลปศาสตร์ 50
5 วิทยาลัยนานาชาติ 42
6 บริหารธุรกิจ 37
7 นิเทศศาสตร์ 35
8 เทคโนโลยีสารสนเทศ 29
9 วิทยาศาสตร์ 24
10 ทัศนมาตรศาสตร์ 22

เดือนพฤษภาคม 2557

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 ศิลปศาสตร์ 82
2 เภสัชศาสตร์ 71
3 พยาบาลศาสตร์ 66
4 ศิลปะและการออกแบบ 33
5 เทคนิคการแพทย์ และ สถาปัตยกรรมศาสตร์ 25
6 ดิจิทัลอาร์ต และ วิทยาลัยดนตรี 21
7 บริหารธุรกิจ และ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 18
8 บัญชี และ วิทยาศาสตร์ 17
9 นิเทศศาสตร์ 16
10 เทคโนโลยีสารสนเทศ 15

เดือนเมษายน 2557

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 พยาบาลศาสตร์ 197
2 เภสัชศาสตร์ 110
3 ศิลปศาสตร์ 93
4 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 64
5 ดิจิทัลอาร์ต 41
6 นานาชาิติ 40
7 ศิลปะและการออกแบบ 37
8 เทคโนโลยีสารสนเทศ 33
9 นิเทศศาสตร์ 32
10 การแพทย์แผนตะวันออก และ สถาปัตยกรรมศาสตร์ 28

เดือนมีนาคม 2557

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 พยาบาลศาสตร์ 114
2 ศิลปศาสตร์ 38
3 วิทยาลัยนานาชาติ 30
4 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 18
5 ดิจิทัลอาร์ต 15
6 เภสัชศาสตร์ 12
7 นิเทศศาสตร์ 11
8 การแพทย์แผนตะวันออก 10
9 วิทยาลัยดนตรี 9
10 บริหารธุรกิจ 8

เดือนกุมภาพันธ์ 2557

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 210
2 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและบริการ 186
3 ศิลปศาสตร์ 155
4 พยาบาล 130
5 นิเทศศาสตร์ 111
6 เภสัชศาสตร์ 90
7 เทคโนโลยีสารสนเทศ 76
8 บริหารธุรกิจ 69
9 วิทยาศาสตร์ 68
10 ศิลปะและการออกแบบ 61

เดือนมกราคม 2556

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 พยาบาลศาสตร์ 207
2 นิเทศศาสตร์ 200
3 ศิลปศาสตร์ 199
4 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ 175
5 บริหารธุรกิจ 152
6 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 140
7 เภสัชศาสตร์ 115
8 วิทยาศาสตร์ 107
9 ศิลปะและการออกแบบ 101
10 ดิจิทัลอาร์ต 91

เดือนธันวาคม 2556

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 พยาบาลศาสตร์ 419
2 นิเทศศาสต์ 194
3 ศิลปศาสตร์ 158
4 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 136
5 บริหารธุรกิจ 127
6 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและบริการ 108
7 ดิจิทัลอารต์ 91
8 เภสัชศาสตร์ 84
9 ศิลปะและการออกแบบ 70
10 การแพทย์แผนตะวันออก 55

เดือนพฤศจิกายน 2556

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 พยาบาลศาสตร์ 389
2 เภสัชศาสตร์ 326
3 ศิลปศาสตร์ 276
4 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 232
5 บริหารธุรกิจ 174
6 วิทยาศาสตร์ 169
7 นิเทศศาสตร์ 136
8 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและบริการ 109
9 ศิลปะและการออกแบบ 99
10 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ 95

เดือนตุลาคม 2556

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 พยาบาลศาสตร์ 130
2 ศิลปศาสตร์ 59
3 เภสัชศาสตร์ 57
4 วิทยาลัยนานาชาิติ 55
5 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 49
6 บริหารธุรกิจ 48
7 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 41
8 วิทยาลัยดนตรี 34
9 นิติศาสตร์ 29
10 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและบริการ 29

เดือนกันยายน 2556

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 ศิลปศาสตร์ 433
2 พยาบาลศาสตร์ 355
3 เภสัชศาสตร์ 247
4 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ 242
5 วิศวกรรมศาสตร์ 208
6 นิเทศศาสตร์ 179
7 บริหารธุรกิจ 176
8 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 150
9 ศิลปะและการออกแบบ 148
10 วิทยาศาสตร์ 119

เดือนสิงหาคม 2556

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 พยาบาลศาสตร์ 479
2 ศิลปศาสตร์ 401
3 นิเทศศาสตร์ 209
4 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 203
5 ศิลปะและการออกแบบ 181
6 บริหารธุรกิจ 174
7 สถาปัตยกรรมศาสตร์ 143
8 กายภาพบำบัด 129
9 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ 128
10 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ 113

เดือนกรกฎาคม 2556

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 พยาบาลศาสตร์ 421
2 ศิลปศาสตร์ 327
3 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 315
4 นิเทศศาสตร์ 266
5 ศิลปะและการออกแบบ 219
6 เภสัชศาสตร์ 179
7 อุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยวฯ 176
8 บริหารธุรกิจ 125
9 สถาปัตยกรรมศาสตร์ 102
10 วิทยาศาสตร์ 99

เดือนพฤษภาคม 2556

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 พยาบาลศาสตร์ 164
2 สถาปัตยกรรมศาสตร์ 75
3 ศิลปศาสตร์ 69
4 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 68
5 นิเทศศาสตร์ 50
6 นิติศาสตร์ 43
7 เภสัชศาสตร์ 39
7 การแพทย์แผนตะวันออก 39
8 เทคนิคการแพทย์ 38
9 ดิจิทัลอาร์ต 28
10 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 26
10 กายภาพบำบัด 26

เดือนเมษายน 2556

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 พยาบาลศาสตร์ 145
2 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 116
3 ศิลปศาสตร์ 99
4 นิเทศศาสตร์ 79
5 สถาปัตยกรรมศาสตร์ 70
6 เทคนิคการแพทย์ 57
7 นิติศาสตร์ 52
8 วิทยาลัยนานาชาติ 40
9 ศิลปะและการออกแบบ 39
10 วิทยาศาสตร์ 38

เดือนมีนาคม 2556

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 พยาบาลศาสตร์ 100
2 ศิลปศาสตร์ 26
2 เภสัชศาสตร์ 26
2 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 26
3 วิทยาลัยนานาชาติ 21
4 USA Exchange 15
5 ศิลปะและการออกแบบ 13
6 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 12
7 สถาปัตยกรรมศาสตร์ 9
7 นิติศาสตร์ 9
7 วิทยาลัยดนตรี 9
8 นิเทศศาสตร์ 8
9 กายภาพบำบัด 6
10 บริหารธุรกิจ 4
10 วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม 4
10 บัญชี 4

เดือนกุมภาพันธ์ 2556

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 พยาบาลศาสตร์ 255
2 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 138
3 ศิลปศาสตร์ 137
4 เภสัชศาสตร์ 112
5 นิเทศศาสตร์ 102
6 ศิลปะและการออกแบบ 101
7 นิติศาสตร์ 98
8 บริหารธุรกิจ 95
9 ดิจิทัลอาร์ต 91
10 วิทยาศาสตร์ 74

เดือนมกราคม 2556

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 พยาบาลศาสตร์ 455
2 ศิลปศาสตร์ 344
3 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 233
4 นิเทศศาสตร์ 206
5 เภสัชศาสตร์ 170
6 บริหารธุรกิจ 159
7 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 142
8 วิทยาศาสตร์ 133
9 เทคนิคการแพทย์ 126
10 ศิลปะและการออกแบบ 122

เดือนธันวาคม 2555

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 พยาบาลศาสตร์ 328
2 ศิลปศาสตร์ 263
3 บริหารธุรกิจ 168
4 เภสัชศาสตร์ 157
5 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 152
6 วิทยาลัยดนตรี 144
7 นิเทศศาสตร์ 117
8 ศิลปะและการออกแบบ 100
9 วิทยาศาสตร์ 98
10 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 96

เดือนพฤศจิกายน 2555

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 พยาบาลศาสตร์ 501
2 ศิลปศาสตร์ 384
3 เภสัชศาสตร์ 258
4 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 229
5 นิเทศศาสตร์ 224
6 ศิลปะและการออกแบบ 221
7 สถาปัตยกรรมศาสตร์ 155
8 วิทยาศาสตร์ 149
9 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 137
10 บริหารธุรกิจ 135

เดือนตุลาคม 2555

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 พยาบาลศาสตร์ 141
2 ศิลปศาสตร์ 94
3 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 54
4 วิทยาลัยดนตรี 51
5 สถาปัตยกรรมศาสตร์ 46
6 บริหารธูรกิจ 43
7 นิเทศศาสตร์ 41
8 เภสัชศาสตร์ 38
9 วิทยาลัยนานาชาติ 38
10 ศิลปะและการออกแบบ 37

เดือนกันยายน 2555

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 พยาบาลศาสตร์ 791
2 ศิลปศาสตร์ 468
3 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 304
4 บริหารธุรกิจ 248
5 นิเทศศาสตร์ 226
6 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 187
7 ศิลปะและการออกแบบ 182
8 กายภาพบำบัด 177
9 เภสัชศาสตร์ 168
10 วิทยาลัยบริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์ 155

เดือนสิงหาคม 2555

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 พยาบาลศาสตร์ 955
2 ศิลปศาสตร์ 522
3 บริหารธุรกิจ 318
4 คณะนิเทศศาสตร์ 280
5 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 224
6 ศิลปะและการออกแบบ 215
7 กายภาพบำบัด 205
8 เภสัชศาสตร์ 195
9 บัญชี 165
10 สถาปัตยกรรมศาสตร์ 140

เดือนกรกฎาคม 2555

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 พยาบาลศาสตร์ 765
2 ศิลปศาสตร์ 369
3 นิเทศศาสตร์ 264
4 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 210
5 วิทยาลัยบริหารธุรกิจ 203
6 เภสัชศาสตร์ 189
7 ศิลปกรรม 173
8 สถาปัตยกรรมศาสตร์ 165
9 กายภาพบำบัด 160
10 ดิจิทัลอาร์ต 149

เดือนมิถุนายน 2555

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 พยาบาลศาสตร์ 362
2 ศิลปศาสตร์ 174
3 วิทยาลัยดนตรี 153
4 เภสัช 146
5 นิเทศศาสตร์ 106
6 การแพทย์แผนตะวันออก 104
7 สถาปัตยกรรมศาสตร์ 100
8 วิทยาศาสตร์ 98
9 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 87
10 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวฯ 85

เดือนพฤษภาคม 2555

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 พยาบาลศาสตร์ 357
2 เภสัชศาสตร์ 160
3 ศิลปศาสตร์ 124
4 ศิลปกรรม 89
5 วิทยาลัยบริหารธุรกิจ 76
6 กายภาพบำบัด 67
7 นิติศาสตร์ 63
8 นิเทศศาสตร์ 56
9 เทคโนโลยีสารสนเทศ 56
10 ดิจิทัลอาร์ต 56

เดือนเมษายน 2555

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 พยาบาลศาสตร์ 289
2 ศิลปศาสตร์ 87
3 เภสัชศาสตร์ 73
4 การแพทย์แผนตะวันออก 52
5 กายภาพบำบัด 38
6 วิทยาลัยบริหารธุรกิจ 35
7 เทคโนโลยีชีวภาพ 38
8 วิทยาศาสตร์ 34
9 เทคนิคการแพทย์ 30
10 สถาปัตยกรรมศาสตร์ 29

เดือนมีนาคม 2555

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 พยาบาลศาสตร์ 539
2 ศิลปศาสตร์ 371
3 เทคนิคการแพทย์ 288
4 ดิจิทัลอาร์ต 254
5 นิเทศศาสตร์ 243
6 เภสัชศาสตร์ 233
7 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและรัฐกิจ 215
8 ศิลปกรรม 196
9 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ 144
10 วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม 141

เดือนกุมภาพันธ์ 2555

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 พยาบาลศาสตร์ 566
2 ศิลปศาสตร์ 362
3 นิเทศศาสตร์ 313
4 ศิลปะและการออกแบบ 220
5 วิทยาลัยบริการธถรกิจและรัฐกิจ 218
6 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 210
7 เภสัชศาสตร์ 181
8 วิทยาศาสตร์ 169
9 ดิจิทัลอาร์ต 154
10 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 140

เดือนมกราคม 2555

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 พยาบาลศาสตร์ 510
2 เภสัชศาสตร์ 229
3 ศิลปศาสตร์ 224
4 วิทยาศาสตร์ 205
5 นิเทศศาสตร์ 202
6 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและรัฐกิจ 138
7 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 134
8 คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ 133
9 คณะศิลปกรรม 132
10 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 88

เดือนธันวาคม 2554

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 อาจารย์ 130
2 เจ้าหน้าที่ 15

เดือนตุลาคม 2554

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 วิทยาลัยนานาชาติ 24
2 Student Rangsit university 17
3 Exchang RSU 14
4 สถาบันการฑูตและการต่างประเทศ 5
5 พยาบาลศาสตร์ 3

เดือนกันยายน 2554

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 พยาบาลศาสตร์ 633
2 นิเทศศาสตร์ 380
3 ศิลปศาสตร์ 333
4 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 266
5 ศิลปะและการออกแบบ 259
6 เภสัชศาสต์ 242
7 วิทยาลัยบริหารธุริจและรัฐกิจ 237
8 วิทยาศาสตร์ 195
9 กายภาพบำบัด/คณะเทคนิคการแพทย์ 171
10 ดิจิทัลอาร์ต 159

เดือนสิงหาคม 2554

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 พยาบาลศาสตร์ 764
2 ศิลปศาสตร์ 508
3 นิเทศศาสตร์ 459
4 เภสัชศาสตร์ 299
5 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 278
6 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและรัฐกิจ 269
7 วิทยาศาสตร์ 266
8 การแพทย์แผนตะวันออก 229
9 ศิลปะและการออกแบบ 225
10 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวฯ 208

เดือนกรกฎาคม 2554

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 พยาบาลศาสตร์ 807
2 นิเทศศาสตร์ 445
3 ศิลปศาสตร์ 363
4 เภสัชศาสตร์ 269
5 วิทยาศาสตร์ 265
6 ศิลปะและการออกแบบ 243
7 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและรัฐกิจ 227
8 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 192
9 ทันตแพทย์ศาสตร์ 162
10 การแพทย์แผนตะวันอออก 217

เดือนมิถุนายน 2554

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 พยาบาลศาสตร์ 478
2 นิเทศศาสตร์ 363
3 ศิลปศาสตร์ 253
4 เภสัชศาสตร์ 230
5 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 220
6 วิทยาศาสตร์ 218
7 เทคโนโลยีสารสนเทศ 217
8 ศิลปะและการออกแบบ 195
9 วิทยาลัยดนตรี 158
10 วิทยาลัยบริหารธุรกิจ 158