คณะที่เข้าใช้ห้องสมุดสูงสุด 10 อันดับแรก

สำนักหอสมุดได้รวบรวมสถิติคณะที่เข้าใช้ห้องสมุดสูงสุด 10 อันดับแรกในแต่ละเดือน

เดือนมิถุนายน 2566

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 วิทยาลัยศิลปศาสตร์ 371
2 คณะพยาบาลศาสตร์ 314
3 วิทยาลัยนานาชาติ 273
4 คณะบริหารธุรกิจ 200
5 คณะเทคนิคการแพทย์ 138
6 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 131
7 คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม 114
8 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 88
9 วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ 67
10 วิทยาลัยครูสุริยเทพ 59

เดือนกรกฎาคม 2566

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 วิทยาลัยนานาชาติ 307
2 คณะพยาบาลศาสตร์ 259
3 คณะบริหารธุรกิจ 235
4 วิทยาลัยศิลปศาสตร์ 217
5 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 163
6 คณะเทคนิคการแพทย์ 143
7 คณะวิทยาศาสตร์ 139
8 คณะบัญชี 127
9 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 122
10 วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ 78

เดือนสิงหาคม 2565

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 คณะเทคนิคการแพทย์ 495
2 วิทยาลัยศิลปศาสตร์ 492
3 วิทยาลัยนานาชาติ 289
4 คณะบริหารธุรกิจ 236
5 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 171
6 วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ 154
7 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 146
8 คณะวิทยาศาสตร์ / วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี 91
9 คณะดิจิทัลอาร์ต 104
10 คณะพยาบาลศาสตร์ 93

เดือนกันยายน 2566

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 วิทยาลัยศิลปศาสตร์ 1,174
2 วิทยาลัยนานาชาติ 755
3 คณะเทคนิคการแพทย์ 681
4 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 599
5 คณะบริหารธุรกิจ 534
6 วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ 532
7 วิทยาลัยการออกแบบ 325
8 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 310
9 คณะพยาบาลศาสตร์ 286
10 วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี 269

เดือนตุลาคม 2566

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 วิทยาลัยศิลปศาสตร์ 960
2 วิทยาลัยนานาชาติ 631
3 วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ 563
4 คณะบริหารธุรกิจ 560
5 คณะเทคนิคการแพทย์ 523
6 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 355
7 คณะวิทยาศาสตร์ 316
8 วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ 266
9 คณะพยาบาลศาสตร์ / คณะทัศนมาตรศาสตร์ 227
10 คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม 218

เดือนพฤศจิกายน 2566

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 วิทยาลัยนานาชาติ 884
2 วิทยาลัยศิลปศาสตร์ 857
3 คณะเทคนิคการแพทย์ 527
4 คณะวิทยาศาสตร์ 522
5 วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ 465
6 คณะบริหารธุรกิจ / วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 315
7 คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม 260
8 วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ 212
9 คณะพยาบาลศาสตร์ / วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 208
10 วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี 183

เดือนธันวาคม 2566

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ 402
2 วิทยาลัยศิลปศาสตร์ 276
3 คณะเทคนิคการแพทย์ 239
4 วิทยาลัยนานาชาติ 170
5 คณะวิทยาศาสตร์ 160
6 คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม 132
7 คณะรัฐศาสตร์ 108
8 วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ 103
9 วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ 92
10 คณะบริหารธุรกิจ 82

เดือนมกราคม 2567

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 วิทยาลัยนานาชาติ 684
2 วิทยาลัยศิลปศาสตร์ 585
3 คณะเทคนิคการแพทย์ 292
4 คณะวิทยาศาสตร์ 222
5 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 217
6 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 167
7 วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี 113
8 วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ 104
9 คณะบริหารธุรกิจ 94
10 คณะรังสีเทคนิค 88

เดือนกุมภาพันธ์ 2567

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 วิทยาลัยศิลปศาสตร์ 800
2 วิทยาลัยนานาชาติ 584
3 คณะวิทยาศาสตร์ 514
4 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 338
5 วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ 259
6 คณะเทคนิคการแพทย์ 255
7 คณะบริหารธุรกิจ 208
8 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 205
9 วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ 117
10 คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม 154

เดือนมีนาคม 2567

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 วิทยาลัยนานาชาติ 695
2 วิทยาลัยศิลปศาสตร์ 675
3 คณะวิทยาศาสตร์ 413
4 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 388
5 วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ 352
6 วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ 306
7 คณะเทคนิคการแพทย์ 222
8 คณะพยาบาลศาสตร์ 214
9 คณะบริหารธุรกิจ 206
10 วิทยาลัยครูสุริยเทพ 202

เดือนเมษายน 2567

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 วิทยาลัยศิลปศาสตร์ 870
2 วิทยาลัยนานาชาติ 634
3 คณะวิทยาศาสตร์ 455
4 วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ 370
5 คณะเทคนิคการแพทย์ 353
6 วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ 325
7 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 273
8 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 220
9 คณะบริหารธุรกิจ 197
10 คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม 164

เดือนพฤษภาคม 2567

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 วิทยาลัยนานาชาติ 178
2 คณะวิทยาศาสตร์ 145
3 วิทยาลัยศิลปศาสตร์ 116
4 คณะเทคนิคการแพทย์ 92
5 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 90
6 วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ 73
7 วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ 72
8 คณะบริหารธุรกิจ 35
9 คณะนิติศาสตร์ 34
10 คณะบัญชี 33

เดือนมิถุนายน 2565

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 คณะเทคนิคการแพทย์ 238
2 คณะศิลปศาสตร์ 229
3 คณะพยาบาลศาสตร์ 142
4 คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา 132
5 วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ 122
6 คณะบริหารธุรกิจ 101
7 คณะวิทยาศาสตร์ 90
8 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 88
9 คณะดิจิทัลอาร์ต 82
10 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 80

เดือนกรกฎาคม 2565

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 คณะพยาบาลศาสตร์ 127
2 คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม 113
3 วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ 107
4 วิทยาลัยศิลปศาสตร์ 93
5 คณะบริหารธุรกิจ 62
6 คณะเทคนิคการแพทย์ 61
7 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ / คณะรังสีเทคนิค 55
8 คณะดิจิทัลอาร์ต 54
9 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 51
10 คณะบัญชี 50

เดือนสิงหาคม 2565

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 วิทยาลัยศิลปศาสตร์ 354
2 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 182
3 วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ 146
4 วิทยาลัยนานาชาติ 126
5 คณะพยาบาลศาสตร์ 121
6 วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ 118
7 คณะดิจิทัลอาร์ต 93
8 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 91
9 คณะทัศนมาตรศาสตร์ 88
10 คณะวิทยาศาสตร์ 81

เดือนกันยายน 2565

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 คณะศิลปศาสตร์ 319
2 วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ 224
3 วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ 217
4 คณะวิทยาศาสตร์ 212
5 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 198
6 สถาบันการทูตและการต่างประเทศ 176
7 วิทยาลัยนานาชาติ 168
8 คณะพยาบาลศาสตร์ 155
9 คณะดิจิทัลอาร์ต 129
10 คณะเทคนิคการแพทย์ 122

เดือนตุลาคม 2565

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 คณะศิลปศาสตร์ 347
2 วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ 159
3 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 140
4 คณะวิทยาศาสตร์ 129
5 วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ 128
6 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 103
7 วิทยาลัยนานาชาติ 96
8 คณะพยาบาลศาสตร์ 93
9 คณะเทคนิคการแพทย์ 80
10 คณะบริหารธุรกิจ 66

เดือนพฤศจิกายน 2565

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 วิทยาลัยศิลปศาสตร์ 371
2 วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ 202
3 วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ 143
4 คณะพยาบาลศาสตร์ 141
5 วิทยาลัยนานาชาติ 138
6 คณะเทคนิคการแพทย์ 137
7 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 125
8 คณะวิทยาศาสตร์ 110
9 คณะทัศนมาตรศาสตร์ 87
10 คณะบริหารธุรกิจ 86

เดือนธันวาคม 2565

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ 204
2 วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ 110
3 วิทยาลัยศิลปศาสตร์ 102
4 คณะพยาบาลศาสตร์ 51
5 คณะเทคนิคการแพทย์ 43
6 วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี 36
7 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 35
8 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 34
9 คณะดิจิทัลอาร์ต 33
10 วิทยาลัยการท่องเที่ยว การบริการ และกีฬา / คณะทัศนมาตรศาสตร์ 29

เดือนมกราคม 2566

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 วิทยาลัยศิลปศาสตร์ 223
2 วิทยาลัยนานาชาติ 134
3 วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ 114
4 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ / คณะวิทยาศาสตร์ 102
5 วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลสารสนเทศ 99
6 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 95
7 วิทยาลัยการออกแบบ 64
8 วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ 61
9 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 60
10 คณะบริหารธุรกิจ / วิทยาลัยการท่องเที่ยว การบริการ และกีฬา 59

เดือนกุมภาพันธ์ 2566

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ 498
2 วิทยาลัยศิลปศาสตร์ 464
3 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 244
4 คณะพยาบาลศาสตร์ 191
5 คณะเทคนิคการแพทย์ 155
6 วิทยาลัยนานาชาติ 151
7 คณะวิทยาศาสตร์ 122
8 คณะดิจิทัลอาร์ต 119
9 วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลสารสนเทศ 113
10 วิทยาลัยการออกแบบ 109

เดือนมีนาคม 2566

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 วิทยาลัยศิลปศาสตร์ 356
2 วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ 310
3 คณะพยาบาลศาสตร์ 219
4 วิวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 175
5 คณะเทคนิคการแพทย์ 158
6 วิทยาลัยนานาชาติ 145
7 วิทยาลัยการออกแบบ 129
8 วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ 124
9 คณะบริหารธุรกิจ 133
10 คณะวิทยาศาสตร์ 97

เดือนเมษายน 2566

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ 562
2 วิทยาลัยศิลปศาสตร์ 262
3 วิทยาลัยนานาชาติ 189
4 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ / วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 112
5 คณะพยาบาลศาสตร์ 102
6 คณะวิทยาศาสตร์ 100
7 วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ 86
8 คณะทัศนมาตรศาสตร์ 76
9 คณะบริหารธุรกิจ 72
10 คณะเทคนิคการแพทย์ 69

เดือนพฤษภาคม 2566

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ 188
2 วิทยาลัยศิลปศาสตร์ 113
3 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 76
4 คณะเทคนิคการแพทย์ 69
5 คณะวิทยาศาสตร์ 54
6 คณะทัศนมาตรศาสตร์ 39
7 วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ 36
8 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 33
9 วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลสารสนเทศ 31
10 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 30

เดือนมิถุนายน 2564

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 14
2 วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ 23
3 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ / วิทยาลัยครูสุริยเทพ 10
4 คณะวิทยาศาสตร์ / วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก / คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม 8
5 คณะศิลปศาสตร์ / คณะพยาบาลศาสตร์ / วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ / วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและสารสนเทศ 7
6 คณะบริหารธุรกิจ / คณะนวัตกรรมเกษตร 6
7 คณะดิจิทัลอาร์ต 4
8 วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ / วิทยาลัยออกแบบ / คณะเทคนิคการแพทย์ / คณะนิติศาสตร์ / วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม / วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ / สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ / คณะเทคโนโลยีอาหาร 3
9 คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา 2
10 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ / คณะเศรษฐศาสตร์ / คณะทัศนมาตรศาสตร์ / สถาบันการบิน / วิทยาลัยนานาชาติจีน 1

เดือนกรกฎาคม 2564

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ 9
2 คณะวิทยาศาสตร์ 5
3 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ / สถาบันการบิน / วิทยาลัยครูสริยเทพ 4
4 คณะบริหารธุรกิจ/ คณะพยาบาลศาสตร์/ วิทยาลัยดนตรี/ สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม 3
5 คณะเทคนิคการแพทย์/ วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์/ คณะรัฐศาสตร์ 2
6 คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา/ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์/ วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและสารสนเทศ/ คณะนิติศาสตร์/ วิทยาลัยแพทย์แผนตะวันออก/ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม/ คณะเทคโนโลยีอาหาร/ คณะรังสีเทคนิค 1

เดือนสิงหาคม 2564

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
ห้องสมุดปิดบริการ เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19

เดือนกันยายน 2564

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 วิทยาลัยนานาชาติ 64
2 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 13
3 คณะบริหารธุรกิจ 12
4 วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ 9
5 คณะพยาบาลศาสตร์ / สถาบันการทูตและการต่างประเทศ 8
6 วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี 6
7 วิทยาลัยครูสุริยเทพ 5
8 วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ / คณะนิติศาสตร์ / คณะรังสีเทคนิค 4
9 วิทยาลัยการออกแบบ / คณะทัศนมาตรศาสตร์ 3
10 วิทยาลัยศิลปศาสตร์ / คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา / คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ / วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ / วิทยาลัยการท่องเที่ยว การบริการ และกีฬา / วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก / คณะดิจิทัลอาร์ต 2

เดือนตุลาคม 2564

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 วิทยาลัยนานาชาติ 84
2 คณะดิจิทัลอาร์ต 32
3 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 27
4 วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ 25
5 คณะเทคนิคการแพทย์ / สถาบันการทูตและการต่างประเทศ 14
6 คณะวิทยาศาสตร์ 13
7 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ / คณะนิติศาสตร์ 11
8 วิทยาลัยศิลปศาสตร์ / สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม 10
9 คณะพยาบาลศาสตร์ / วิทยาลัยครูสุริยเทพ 9
10 คณะบริหารธุรกิจ 8

เดือนพฤศจิกายน 2564

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ 80
2 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 60
3 วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ 55
4 วิทยาลัยนานาชาติ 43
5 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 39
6 คณะวิทยาศาสตร์ 38
7 คณะดิจิทัลอาร์ต 37
8 คณะทัศนมาตรศาสตร์ 34
9 วิทยาลัยศิลปศาสตร์ 30
10 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 27

เดือนธันวาคม 2564

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 วิทยาลัยนานาชาติ 33
2 วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ 29
3 คณะพยาบาลศาสตร์ / วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ 26
4 คณะทัศนมาตรศาสตร์ 25
5 คณะศิลปศาสตร์ / คณะเทคนิคการแพทย์ 23
6 คณะวิทยาศาสตร์ 19
7 คณะรัฐศาสตร์ 13
8 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 11
9 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ / วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 10
10 คณะบริหารธุรกิจ 9

เดือนมกราคม 2565

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 วิทยาลัยนานาชาติ 80
2 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 68
3 คณะดิจิทัลอาร์ต 59
4 สถาบันการทูตและการต่างประเทศ 51
5 วิทยาลัยการออกแบบ 42
6 วิทยาลัยดนตรี 36
7 วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ 29
8 วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี 28
9 วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ 25
10 วิทยาลัยศิลปศาสตร์ 21

เดือนกุมภาพันธ์ 2565

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ 197
2 วิทยาลัยนานาชาติ 76
3 วิทยาลัยดนตรี / สถาบันการทูตและการต่างประเทศ 56
4 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 44
5 คณะเทคนิคการแพทย์ 36
6 วิทยาลัยการท่องเที่ยว การบริการ และกีฬา 32
7 วิทยาลัยการออกแบบ / คณะวิทยาศาสตร์ 28
8 คณะทัศนมาตรศาสตร์ 27
9 วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี 25
10 วิทยาลัยศิลปศาสตร์ 24

เดือนมีนาคม 2565

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ 81
2 วิทยาลัยนานาชาติ 79
3 วิทยาลัยครูสุริยเทพ 72
4 วิทยาลัยการออกแบบ 46
5 คณะเทคนิคการแพทย์ 44
6 คณะวิทยาศาสตร์ 42
7 วิทยาลัยศิลปศาสตร์ 35
8 คณะบริหารธุรกิจ / วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 33
9 วิทยาลัยดนตรี 29
10 คณะทัศนมาตรศาสตร์ 25

เดือนเมษายน 2565

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 วิทยาลัยครูสุริยเทพ 72
2 วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ 65
3 วิทยาลัยนานาชาติ 54
4 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 51
5 คณะเทคนิคการแพทย์ 23
6 คณะบริหารธุรกิจ 21
7 วิทยาลัยศิลปศาสตร์ / คณะวิทยาศาสตร์ 19
8 คณะพยาบาลศาสตร์ 18
9 วิทยาลัยดนตรี 16
10 คณะรัฐศาสตร์ 14

เดือนพฤษภาคม 2565

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ 51
2 วิทยาลัยครูสุริยเทพ 48
3 วิทยาลัยนานาชาติ 41
4 วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ 22
5 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 21
6 วิทยาลัยศิลปศาสตร์ 20
7 วิทยาลัยดนตรี 19
8 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 17
9 คณะพยาบาลศาสตร์ 13
10 คณะวิทยาศาสตร์ 12

เดือนมิถุนายน 2563

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ 126
2 วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ 70
3 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 63
4 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 29
5 คณะศิลปศาสตร์ 27
6 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 25
7 คณะวิทยาศาสตร์ / วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก 23
8 คณะบริหารธุรกิจ/ คณะทัศนมาตรศาสตร์ 22
9 คณะพยาบาลศาสตร์ 21
10 คณะนิติศาสตร์ 19

เดือนกรกฎาคม 2563

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ 194
2 วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ 139
3 คณะพยาบาลศาสตร์ 73
4 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 65
5 คณะศิลปศาสตร์ 58
6 คณะบริหารธุรกิจ 49
7 วิทยาลัยการออกแบบ 45
8 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 347
9 คณะวิทยาศาสตร์ 31
10 สถาบันรัฐศาสตร์ 30

เดือนสิงหาคม 2563

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ 368
2 คณะศิลปศาสตร์ 228
3 คณะดิจิทัลอาร์ต 105
4 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 104
5 วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ 102
6 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 95
7 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 94
8 คณะรังสีเทคนิค 76
9 คณะบริหารธุรกิจ 68
10 คณะทัศนมาตรศาสตร์ 57

เดือนกันยายน 2563

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ 761
2 คณะศิลปศาสตร์ 428
3 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 258
4 คณะเทคนิคการแพทย์ 228
5 วิทยาลัยทันตะแพทยศาสตร์ 212
6 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 194
7 คณะบริหารธุรกิจ 172
8 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 161
9 คณะพยาบาลศาสตร์ 143
10 คณะดิจิทัลอาร์ต 136

เดือนตุลาคม 2563

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ 622
2 คณะศิลปศาสตร์ 329
3 คณะศิลปศาสตร์ 314
4 คณะเทคนิคการแพทย์ 207
5 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 201
6 วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ 200
7 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 156
8 วิทยาลัยดนตรี 134
9 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 132
10 คณะบริหารธุรกิจ 121

เดือนพฤศจิกายน 2563

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ 423
2 คณะศิลปศาสตร์ 260
3 วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ 187
4 คณะเทคนิคการแพทย์ 186
5 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 169
6 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 149
7 คณะพยาบาลศาสตร์ 146
8 คณะวิทยาศาสตร์ 133
9 คณะบริหารธุรกิจ 110
10 คณะทัศนมาตรศาสตร์ 103

เดือนธันวาคม 2563

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ 342
2 คณะศิลปศาสตร์ 155
3 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 134
4 วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ 131
5 คณะเทคนิคการแพทย์ 103
6 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 100
7 คณะบริหารธุรกิจ 71
8 คณะนิติศาสตร์ 70
9 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 57
10 คณะบัญชี 49

เดือนมกราคม 2564

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 คณะนิเทศศาสตร์ 7
2 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ / คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา 4
3 คณะบริหารธุรกิจ / วิทยาลัยครูสุริยเทพ 2
4 คณะพยาบาล / วิทยาลัยออกแบบ / วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและสารสนเทศ / วิทยาลัยท่องเที่ยวและบริการ / วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม / สถาบันการบิน / คณะรัฐศาสตร์ / คณะรังสีเทคนิค 1

เดือนกุมภาพันธ์ 2564

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 คณะพยาบาลศาสตร์ 24
2 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 23
3 คณะศิลปศาสตร์/ คณะวิทยาศาสตร์ 19
4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 16
5 คณะรัฐศาสตร์ 14
6 วิทยาลัยท่องเที่ยวและบริการ 13
7 วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและสารสนเทศ 12
8 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์/ คณะทัศนมาตรศาสตร์ 10
9 คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา 9
10 วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก 8

เดือนมีนาคม 2564

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ 73
2 คณะศิลปศาสตร์ 53
3 คณะทัศนมาตรศาสตร์ 49
4 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 39
5 คณะเทคนิคการแพทย์ 33
6 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 32
7 คณะรัฐศาสตร์ 31
8 คณะพยาบาลศาสตร์ 25
9 คณะบริหารธุรกิจ/ วิทยาลัยออกแบบ 22
10 คณะดิจิทัลอาร์ต 17

เมษายน 2564

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ 29
2 คณะบริหารธุรกิจ 53
3 คณะดิจิทัลอาร์ต 18
4 คณะเทคนิคการแพทย์ / คณะทัศนมาตรศาสตร์ 16
5 คณะศิลปศาสตร์ 14
6 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 13
7 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ / วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก / คณะบัญชี 12
8 คณะพยาบาลศาสตร์ / วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ 11
9 คณะรัฐศาสตร์ 5
10 คณะวิทยาศาสตร์ / วิทยาลัยดนตรี / วิทยาลัยครูสุริยเทพ 4

เดือนมิถุนายน 2562

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 คณะศิลปศาสตร์ 300
2 คณะพยาบาลศาสตร์ 286
3 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 262
4 คณะเทคนิคการแพทย์ 237
5 วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ 171
6 คณะบัญชี 123
7 วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 121
8 วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ 98
9 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ 94
10 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 82

เดือนกรกฎาคม 2562

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ 300
2 คณะศิลปศาสตร์ 250
3 คณะพยาบาลศาสตร์ 153
4 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ 151
5 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 141
6 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 126
7 คณะบริหารธุรกิจ 120
8 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 117
9 คณะเทคนิคการแพทย์ 99
10 วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ /
คณะทัศนมาตรศาสตร์
90

เดือนสิงหาคม 2562

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ 286
2 คณะศิลปศาสตร์ 222
3 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 209
4 คณะพยาบาลศาสตร์ 188
5 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ 148
6 คณะบริหารธุรกิจ 145
7 วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ 116
8 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 110
9 คณะรัฐศาสตร์ 100
10 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 99

เดือนกันยายน 2562

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ 719
2 คณะศิลปศาสตร์ 649
3 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 404
4 วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ 391
5 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ 373
6 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 360
7 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ 281
8 คณะพยาบาลศาสตร์ 278
9 คณะบริหารธุรกิจ 227
10 วิทยาลัยครูสุริยเทพ 192

เดือนตุลาคม 2562

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ 1,158
2 วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ 570
3 คณะศิลปศาสตร์ 532
4 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 486
5 คณะบริหารธุรกิจ 384
6 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ 344
7 คณะพยาบาลศาสตร์ 299
8 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ 235
9 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 195
10 คณะเทคนิคการแพทย์ 189

เดือนพฤศจิกายน 2562

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ 783
2 คณะศิลปศาสตร์ 587
3 วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ 334
4 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 311
5 คณะบริหารธุรกิจ 307
6 คณะบัญชี 245
7 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 240
8 คณะพยาบาลศาสตร์ /คณะเทคนิคการแพทย์ 225
9 วิทยาลัยครูสุริยเทพ 224
10 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ 205

เดือนธันวาคม 2562

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ 446
2 คณะบริหารธุรกิจ 414
3 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 348
4 คณะศิลปศาสตร์ 298
5 วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ 276
6 วิทยาลัยครูสุริยเทพ 150
7 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ 120
8 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ 117
9 คณะบัญชี 113
10 คณะเทคนิคการแพทย์ 85

เดือนมกราคม 2563

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 คณะศิลปศาสตร์ 401
2 คณะพยาบาลศาสตร์ 279
3 วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ 268
4 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 185
5 วิทยาลัยครูสุริยเทพ 139
6 คณะรัฐศาสตร์ 131
7 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ 128
8 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 118
9 วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ 116
10 คณะบริหารธุรกิจ 99

เดือนกุมภาพันธ์ 2563

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ 778
2 คณะศิลปศาสตร์ 637
3 คณะพยาบาลศาสตร์ 305
4 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 260
5 วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ 254
6 คณะรัฐศาสตร์ 197
7 วิทยาลัยครูสุริยเทพ 180
8 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 168
9 คณะบริหารธุรกิจ 164
10 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 140

เดือนมีนาคม 2563

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ 568
2 คณะศิลปศาสตร์ 249
3 คณะพยาบาลศาสตร์ 177
4 วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ 162
5 วิทยาลัยครูสุริยเทพ 147
6 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 141
7 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ 126
8 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 120
9 วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก 109
10 คณะเทคนิคการแพทย์ 100

เดือนเมษายน 2563

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
เดือนเมษายน 2563 สำนักหอสมุดปิดบริการเนื่องจากสถานการณ์ COVOD 19

เดือนพฤษภาคม 2563

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 คณะพยาบาลศาสตร์ 33
2 คณะนิเทศศาสตร์ 25
3 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 23
4 คณะศิลปศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, วิทยาลัยท่องเที่ยวและบริการ, วิทยาลัยครูสุริยเทพ 11
5 คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา, วิทยาลัยแพทย์แผนตะวันออก, วิทยาลัยทันตแพทย์ศาสตร์ 9
6 วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 8
7 วิทยาลัยดนตรี 8
8 คณะนิติศาสตร์, สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์, วิทยาลัยนานาชาติจีน 5
9 คณะบริหาร, คณะเศรษฐศาสตร์ 4
10 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์, คณะรัฐศาสตร์, วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ 2

เดือนมิถุนายน 2561

อันดับที่ คณะ จำนวน(ราย)
1 พยาบาลศาสตร์ 334
2 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ 291
3 เภสัชศาสตร์ 212
4 เทคนิคการแพทย์ 204
5 นิเทศศาสตร์ 197
6 ศิลปศาสตร์ 175
7 วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 144
8 ทันตแพทยศาสตร์ 135
9 สถาปัตยกรรมศาสตร์ 122
10 ดิจิทัลอาร์ต 121

เดือนกรกฎาคม 2561

อันดับที่ คณะ จำนวน(ราย)
1 เทคนิคการแพทย์ 596
2 วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ 425
3 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 423
4 วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ 268
5 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 166
6 ดิจิทัลอาร์ต 161
7 พยาบาลศาสตร์ 156
8 ศิลปศาสตร์ 148
9 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ 138
10 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 133

เดือนสิงหาคม 2561

อันดับที่ คณะ จำนวน(ราย)
1 วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ 353
2 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 316
3 ศิลปศาสตร์ 287
4 วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ 218
5 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 188
6 เทคนิคการแพทย์/บริหารธุรกิจ 178
7 ทัศนมาตรศาสตร์ 172
8 ศึกษาศาสตร์ 152
9 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 121
10 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ 106

เดือนกันยายน 2561

อันดับที่ คณะ จำนวน(ราย)
1 วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ 970
2 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 595
3 ศิลปศาสตร์ 520
4 วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ 486
5 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 450
6 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 389
7 บริหารธุรกิจ 370
8 เทคนิคการแพทย์ 366
9 ทัศนมาตรศาสตร์ 298
10 วิทยาลัยนานาชาติ 221

เดือนตุลาคม 2561

อันดับที่ คณะ จำนวน(ราย)
1 วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ 1,507
2 วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ 778
3 ศิลปศาสตร์ 697
4 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 677
5 บริหารธุรกิจ 601
6 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 481
7 เทคนิคการแพทย์ 456
8 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 427
9 พยาบาลศาสตร์ 419
10 ทัศนมาตรศาสตร์ 389

เดือนพฤศจิกายน 2561

อันดับที่ คณะ จำนวน(ราย)
1 วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ 1,191
2 วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ 599
3 ศิลปศาสตร์ 597
4 บริหารธุรกิจ 452
5 เทคนิคการแพทย์ 448
6 วิทยาลัยนานาชาติ 428
7 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 412
8 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ 398
9 ทัศนมาตรศาสตร์ 366
10 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 323

เดือนธันวาคม 2561

อันดับที่ คณะ จำนวน(ราย)
1 วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ 1,130
2 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 825
3 วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ 439
4 บริหารธุรกิจ 298
5 ศิลปศาสตร์ 249
6 วิทยาลัยนานาชาติ 245
7 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 198
8 เทคนิคการแพทย์ 197
9 บัญชี 192
10 ทัศนมาตรศาสตร์ 151

เดือนมกราคม 2562

อันดับที่ คณะ จำนวน(ราย)
1 วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ 571
2 คณะศิลปศาสตร์ 480
3 คณะรัฐศาสตร์ 237
4 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 189
5 วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ 186
6 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 166
7 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ 162
8 วิทยาลัยนานาชาติ 128
9 คณะพยาบาลศาสตร์ 126
10 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ 106

เดือนกุมภาพันธ์ 2562

อันดับที่ คณะ จำนวน(ราย)
1 วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ 1,241
2 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 565
3 คณะศิลปศาสตร์ 482
4 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 323
5 วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ 256
6 คณะทัศนมาตรศาสตร์ 199
7 คณะพยาบาลศาสตร์ 195
8 คณะเทคนิคการแพทย์ 194
9 คณะบริหารธุรกิจ 186
10 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ 178

เดือนมีนาคม 2562

อันดับที่ คณะ จำนวน(ราย)
1 วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ 1,049
2 คณะศิลปศาสตร์ 622
3 คณะเทคนิคการแพทย์ 357
4 คณะบริหารธุรกิจ 351
5 วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ 301
6 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 281
7 วิทยาลัยนานาชาติ 276
8 คณะพยาบาลศาสตร์ 227
9 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 180
10 วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก 164

เดือนเมษายน 2562

อันดับที่ คณะ จำนวน(ราย)
1 วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ 1,210
2 คณะศิลปศาสตร์ 742
3 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 578
4 คณะบริหารธุรกิจ 552
5 วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ 449
6 คณะเทคนิคการแพทย์ 295
7 วิทยาลัยนานาชาติ 279
8 คณะพยาบาลศาสตร์ 225
9 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 204
10 คณะพยาบาลศาสตร์ 200

เดือนพฤษภาคม 2562

อันดับที่ คณะ จำนวน(ราย)
1 วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ 326
2 คณะบริหารธุรกิจ 271
3 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 258
4 คณะศิลปศาสตร์ 248
5 คณะเทคนิคการแพทย์ 223
6 วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ 155
7 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ 152
8 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ 151
9 วิทยาลัยนานาชาติ 101
10 คณะพยาบาลศาสตร์ 86

เดือนพฤษภาคม 2561

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 1,162
2 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 775
3 ทันตแพทยศาสตร์ 590
4 ศิลปศาสตร์ 514
5 นิติศาสตร์ 372
6 บริหารธุรกิจ 329
7 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 326
8 เทคนิคการแพทย์ 250
9 พยาบาลศาสตร์ 223
10 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและบริการ 246

เดือนเมษายน 2561

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 1,558
2 ศิลปศาสตร์ 638
3 ทันตแพทย์ศาสตร์ 638
4 เทคนิคการแพทย์ 556
5 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ 342
6 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 316
7 พยาบาล 303
8 บริหารธุรกิจ 270
9 บัญชี 220
10 วิทยาลัยนานาชาติ 246

เดือนมีนาคม 2561

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 1,630
2 ทันตแพทย์ศาสตร์ 864
3 ศิลปศาสตร์ 858
4 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 819
5 เทคนิคการแพทย์ 623
6 พยาบาลศาสตร์ 571
7 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 494
8 นิเทศศาสตร์ 336
9 บริหารธุรกิจ 317
10 วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก 246

เดือนกุมภาพันธ์ 2561

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 1,288
2 ทันตแพทยศาสตร์ 1,030
3 ศิลปศาสตร์ 767
4 นิเทศศาสตร์ 539
5 พยาบาลศาสตร์ 483
6 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 405
7 ทัศนมาตรศาสตร์ 352
8 บริหารธุรกิจ 321
9 เทคนิคการแพทย์ 299
10 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 273

เดือนมกราคม 2561

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 ศิลปศาสตร์ 476
2 เภสัชศาสตร์ 425
3 ทันตแพทยศาสตร์ 362
4 พยาบาลศาสตร์ 215
5 นิเทศศาสตร์ 202
6 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 192
7 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 185
8 บริหารธุรกิจ 128
9 เทคนิคการแพทย์ 126
10 ทัศนมาตรศาสตร์ 125

เดือนธันวาคม 2560

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 1,056
2 ทันตแพทยศาสตร์ 835
3 ศิลปศาสตร์ 862
4 เทคนิคการแพทย์ 757
5 เทคนิคการแพทย์ 433
6 บริหารธุรกิจ 413
7 บัญชี 322
8 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ 253
9 วิทยาศาสตร์ 405
10 พยาบาล 247

เดือนพฤศจิกายน 2560

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 1,932
2 ทันตแพทยศาสตร์ 1,289
3 ศิลปศาสตร์ 862
4 เทคนิคการแพทย์ 757
5 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ 700
6 พยาบาลศาสตร์ 512
7 บริหารธุรกิจ 500
8 นิเทศศาสตร์ 419
9 วิทยาศษสตร์ 405
10 วิศวกรรมศาสตร์ 397

เดือนตุลาคม 2560

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 2,073
2 ทันตแพทยศาสตร์ 1,680
3 เทตนิคการแพทย์ 815
4 ศิลปศาสตร์ 794
5 นิเทศศาสตร์ 700
6 บริหารธุรกิจ 655
7 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 558
8 พยาบาลศาสตร์ 517
9 ทัศนมาตรศาสตร์ 415
10 วิศวกรรมศาสตร์ 338

เดือนกันยายน 2560

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 1,927
2 ศิลปศาสตร์ 910
3 เทตนิคการแพทย์ 780
4 ทันตแพทย์ศาสตร์ 754
5 พยาบาล 713
6 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ 655
7 นิเทศศาสตร์ 641
8 บริหารธุรกิจ 532
9 วิทยาศาสตร์ 401
10 ทัศนมาตรศาสตร์ 339

เดือนสิงหาคม 2560

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 635
2 ศิลปศาสตร์ 398
3 แพทยศาสตร์ 325
4 พยาบาลศาสตร์ 314
5 เทคนิคการแพทย์ 224
6 นิเทศศาสตร์ 219
7 ทัศมาตรศาสตร์ 199
8 บริหารธุรกิจ 165
9 ศิลปรรม 163
10 ทันตแพทยศาสตร์ 120

เดือนกรกฏาคม 2560

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 643
2 นิเทศศาสตร์ 452
3 ศิลปศาสตร์ 289
4 พยาบาลศาสตร์ 263
5 บริหารธุรกิจ 261
6 เทคนิคการแพทย์ 244
7 ทันตแพทย์ศาสตร์ 218
8 แพทยศาสตร์ 207
9 วิทยาลัยนานาชาติ 180
10 สถาปัตยกรรม 155

เดือนมิถุนายน 2560

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 558
2 พยาบาลศาสตร์ 519
3 นิเทศศาสตร์ 335
4 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ 426
5 บริหารธุรกิจ 243
6 คณะศิลปศาสตร์ 240
7 เทคนิคการแพทย์ 228
8 บัญชี 186
9 สถาปัตยกรรมศาสตร์ 160
10 วิทยาลัยนานาชาติ 133

เดือนพฤษภาคม 2560

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 924
2 ศิลปศาสตร์ 507
3 บริหารธุรกิจ 488
4 ทันตแพทย์ศาสตร์ 374
5 พยาบาลศาสตร์ 485
6 นิเทศศาสตร์ 249
7 เทคนิคการแพทย์ 245
8 บัญชี 241
9 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ 239
10 วิทยาศษสตร์ 232

เดือนเมษายน 2560

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 1,881
2 ศิลปศาสตร์ 1,091
3 บริหารธุรกิจ 768
4 ทันตแพทย์ศาสตร์ 509
5 เทคนิคการแพทย์ 485
6 วิทยาลัยนานาชาติ 431
7 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ 395
8 พยาบาลศาตร์ 383
9 นิติศาสตร์ 373
10 บัญชี 273

เดือนมีนาคม 2560

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 1,553
2 ศิลปศาสตร์ 1,112
3 พยาบาลศาสตร์ 765
4 บริหารธุรกิจ 743
5 ทันตแพทย์ศาสตร์ 606
6 เทคนิคการแพทย์ 558
7 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ 526
8 นิเทศศาสตร์ 512
9 วิทยาลัยนานาชาติ 472
10 วิทยาศาสตร์ 299

เดือนกุมภาพันธ์ 2560

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 827
2 ศิลปศาสตร์ 782
3 บริหารธุรกิจ 539
4 พยาบาลศาสตร์ 511
5 นิเทศศาสตร์ 485
6 ทันตแพทย์ศาสตร์ 290
7 ดิจิทัลอาร์ต 276
8 เทคนิคการแพทย์ 221
9 วิทยาลัยนานาชาติ 195
10 วิทยาลัยแพทศาสตร์ 179

เดือนมกราคม 2560

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 827
2 ศิลปศาสตร์ 782
3 บริหารธุรกิจ 539
4 พยาบาลศาสตร์ 511
5 นิเทศศาสตร์ 489
6 ทันตแพทย์ศาสตร์ 290
7 ดิจิทัลอาร์ต 276
8 เทคนิคการแพทย์ 221
9 วิทยาลัยนานาชาติ 195
10 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ 179

เดือนธันวาคม 2559

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 1,185
2 เทคนิคการแพทย์ 597
3 ศิลปศาสตร์ 539
4 บริหารธุรกิจ 496
5 ทันตแพทย์ศาสตร์ 491
6 พยาบาลศาสตร์ 317
7 บัญชี 307
8 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ 302
9 วิทยาลัยนานาชาติ 224
10 วืศกรรม 192

เดือนพฤศจิกายน 2559

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 924
2 ศิลปศาสตร์ 507
3 บริหารธุรกิจ 488
4 ทันตแพทย์ศาสตร์ 374
5 พยาบาลศาสตร์ 485
6 นิเทศศาสตร์ 249
7 เทคนิคการแพทย์ 245
8 บัญชี 241
9 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ 239
10 วิทยาศษสตร์ 232

เดือนตุลาคม 2559

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 1,810
2 ศิลปศาสตร์ 1,373
3 เทคนิคการแพทย์ 941
4 พยาบาลศาสตร์ 883
5 บริหารธุรกิจ 779
6 ทันตแพทย์ศาสตร์ 557
7 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ 521
8 นิเทศศาสตร์ 492
9 วิทยาลัยนานาชาติ 374
10 กายภาพบำบัด 347

เดือนกันยายน 2559

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 2,055
2 ศิลปศาสตร์ 1,379
3 นิเทศศาสตร์ 1,332
4 เทคนิคการแพทย์ 1,057
5 บริหารธุรกิจ 996
6 วิทยาลัยแพทศาสตร์ 962
7 พยาบาลศาสตร์ 893
8 ทันตแพทย์ศาสตร์ 649
9 วิทยาลัยนานาชาติ 390
10 วิทยาศษสตร์ 381

เดือนสิงหาคม 2559

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 ศิลปศาสตร์ 840
2 เภสัชศาสตร์ 834
3 เทคนิคการแพทย์ 588
4 พยาบาลศาสตร์ 566
5 นิเทศศาสตร์ 484
6 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ 479
7 บริหารธุรกิจ 472
8 ศิลปะและการออกแบบ 324
9 สถาปัตยกรรมศาสตร์ 322
10 ทันตแพทย์ศาสตร์ 291

เดือนกรกฎาคม 2559

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 753
2 พยาบาล 579
3 ศิลปศาสตร์ 473
4 บรืหารธุรกิจ 402
5 ทันตแพทย์ศาสตร์ 309
6 เทคนิคการแพทย์ 288
7 บัญชี 286
8 ศิลปและการออกแบบ 219
9 นิเทศศาสจร์ 213
10 กายภาพบำบัด 210

เดือนมิถุนายน 2559

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 พยาบาลศาสตร์ 861
2 บัญชี 477
3 เภสัชศาสตร์ 458
4 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ 426
5 ศิลปศาสตร์ 405
6 บริหารธุรกิจ 404
7 นิเทศศาสตร์ 383
8 เทคนิคการแพทย์ 314
9 วิศวกรรมศาสตร์ 221
10 กายภาพบำบัด 218

เดือนพฤษภาคม 2559

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 1,398
2 บริหารธุรกิจ 1,165
3 เทคนิคการแพทย์ 736
4 บัญชี 710
5 ศิลปศาสตร์ 696
6 พยาบาลศาสตร์ 599
7 ทันตแพทย์ศาสตร์ 597
8 นิติศาสตร์ 441
9 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ 406
10 วิทยาลัยนานาชาิติ 385

เดือนเมษายน 2559

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 2,400
2 ศิลปศาสตร์ 878
3 เทคนิคการแพทย์ 765
4 พยาบาลศาสตร์ 745
5 นิเทศศาสตร์ 707
6 ทันตแพทย์ศาสตร์ 680
7 บริหารธุรกิจ 654
8 วิทยาลัยนานาชาิติ 469
9 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ 498
10 บัญชี 429

เดือนมีนาคม 2559

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 1,808
2 บริหารธุรกิจ 1,075
3 คณะพยาบาลศาสตร์ 1,040
4 ศิลปศาสตร์ 1,000
5 เทคนิคการแพทย์ 983
6 นิเทศศาสตร์ 733
7 ทันตแพทย์ศาสตร์ 668
8 วิทยาลัยนานาชาิติ 502
9 บัญชี 498
10 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ 497

เดือนกุมภาพันธ์ 2559

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 1,971
2 บริหารศาสตร์ 1,270
3 ศิลปศาสตร์ 933
4 นิเทศศาสตร์ 929
5 เทคนิคการแพทย์ 925
6 พยาบาลศาสตร์ 280
7 บัญชี 570
8 ทันตแพทย์ศาสตร์ 556
9 วิทยาลัยนานาชาิติ 228
10 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 165

เดือนมกราคม 2559

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 925
2 ศิลปศาสตร์ 543
3 คณะพยาบาลศาสตร์ 512
4 นิเทศศาสตร์ 353
5 วิทยาลัยนานาชาิติ 294
6 เทคนิคการแพทย์ 280
7 ทันตแพทย์ศาสตร์ 272
8 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 262
9 บริหารธุรกิจ 228
10 วิทยาศาสตร์ 165

เดือนธันวาคม 2558

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
2 บริหารธุรกิจ 1,163
3 เทคนิคการแพทย์ 1,002
4 ศิลปศาสตร์ 881
5 พยาบาลศาสตร์ 687
6 ทันตแพทยศาสตร์ 611
7 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ 445
8 นิติศาสตร์ 428
9 กายภาพบำบัด 427
10 บัญชี 411

เดือนพฤศจิกายน 2558

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 พยาบาลศาสตร์ 448
2 ศิลปศาสตร์ 179
3 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 155
4 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ 148
5 บริหารธุรกิจ 96
6 นิเทศศาสตร์ 86
7 ศึกษาศาสตร์ 77
8 ดิจิทัลอาร์ต , วิทยาลัยดนตรี 75
9 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 63
10 เภสัชศาสตร์ 61

เดือนตุลาคม 2558

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 2,424
2 บริหารธุรกิจ 1,493
3 เทคนิคการแพทย์ 1,367
4 พยาบาลศาสตร์ 942
5 ศิลปศาสตร์ 858
6 ทันตแพทยศาสตร์ 808
7 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 671
8 กายภาพบำบัด 634
9 นิเทศศาสตร์ 544
10 บัญชี 537

เดือน กันยายน 2558

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
3 เทคนิคการแพทย์ 1,006
4 พยาบาลศาสตร์ 989
5 บริหารธุรกิจ 916
6 นิเทศศาสตร์ 862
7 แพทยศาสตร์ 825
8 ทันตแพทยศาสตร์ 665
9 กายภาพบำบัด 519
10 ดิจิตัลอาร์ต 519

เดือนสิงหาคม 2558

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 1,194
2 บริหารธุรกิจ 572
3 ศิลปศาสตร์ 527
4 พยาบาลศาสตร์ 468
5 เทคนิคการแพทย์ 345
6 ทันตแพทย์ศาสตร์ 307
7 นิเทศศาสตร์ 298
8 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 281
9 ดิจิทัลอาร์ต 224
10 กายภาพบำบัด 212

เดือนกรกฎาคม 2558

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 1,265
2 พยาบาลศาสตร์ 900
3 ศิลปศาสตร์
4 เทคนิคการแพทย์ 554
5 บริหารธุรกิจ 468
6 กายภาพบำบัด 468
7 แพทย์ศาสตร์ 318
8 วิทยาศาสตร์ 314
9 ดิจิทัลอาร์ต 283
10 นิเทศศาสตร์ 273

เดือนมิถุนายน 2558

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 ศิลปศาสตร์ 632
2 พยาบาลศาสตร์ 612
3 เทคนิคการแพทย์ 578
4 บริหารธุรกิจ 505
5 เภสัชศาสตร์ 494
6 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 413
7 วิทยาศาสตร์ 362
8 ดิจิทัลอาร์ต 279
9 นิเทศศาสตร์ 256
10 วิทยาลัยนานาชาิติ 243

เดือนพฤษภาคม 2558

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 พยาบาลศาสตร์ 37
2 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ 34
3 นิเทศศาสตร์ 20
4 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 18
5 ศิลปศาสตร์,วิทยาลัยดนตรี 13
6 เภสัชศาสตร์,วิทยาศาสตร์ 11
7 วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม 10
8 สถาบันการฑูตและการต่างประเทศ 9
9 ศึกษาศาสตร์ 8
10 เทคโนโลยีชีวภาพ,นิติศาสตร์,บริหารธุรกิจ 7

เดือนเมษายน 2558

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 ศิลปศาสตร์ 126
2 เภสัชศาสตร์ 124
3 พยาบาลศาสตร์ 109
4 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 103
5 บริหารธุรกิจ 80
6 นิเทศศาสตร์ 75
7 วิทยาลัยรัฐกิจ 65
8 เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาลัยแพทยศาสตร์ 59
9 วิทยาศาสตร์ 58
10 ศิลปะและการออกแบบ 52

เดือนมีนาคม 2558

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 พยาบาลศาสตร์ 271
2 ศิลปศาสตร์ 134
3 วิศวกรรมศาสตร์ 131
4 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 118
5 สถาปัตยกรรมศาสตร์ 115
6 บริหารธุรกิจ 110
7 เภสัชศาสตร์ 105
8 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและบริการ 96
9 นิเทศศาสตร์ 89
10 ดิจิทัลอาร์ต 62

เดือนกุมภาพันธ์ 2558

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 พยาบาลศาสตร์ 362
2 ศิลปศาสตร์ 186
3 วิศวกรรมศาสตร์ 167
4 นิเทศศาสตร์ 163
5 บริหารธุรกิจ 117
6 วิทยาศาสตร์ 112
7 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ 97
8 สถาปัตยกรรมศาสตร์ 76
9 ศิลปะและการออกแบบ 66
10 วิทยาลัยการท่องและการบริการ 66

เดือนมกราคม 2558

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 พยาบาลศาสตร์ 217
2 นิเทศศาสตร์ 139
3 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 87
4 ศิลปศาสตร์ 70
5 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 65
6 เภสัชศาสตร์ 58
7 เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาศาสตร์ 46
8 สถาปัตยกรรมศาสตร์ 44
9 ศิลปะและการออกแบบ 42
10 บริหารธุรกิจและวิทยาลัยการท่องเที่ยวและบริการ 36

เดือนธันวาคม 2557

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 พยาบาลศาสตร์ 73
2 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ 68
3 นิเทศศาสตร์ 64
4 ศิลปศาสตร์ 58
5 สถาปัตยกรรมศาสตร์ 54
6 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ 51
7 เทคโนโลยีสารสนเทศ 42
8 วิทยาลัยวิศวรรมศาสตร์ 36
9 เทคนิคการแพทย์ 34
10 ดิจิทัลอาร์ต 33

เดือนพฤศจิกายน 2557

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 พยาบาลศาสตร์ 368
2 ศิลปศาสตร์ 190
3 สถาปัตยกรรมศาสตร์ 144
4 นิเทศศาสตร์ 123
5 บริหารธุรกิจ 115
6 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ 115
7 วิทยาลัยดนตรี 109
8 ศิลปะและการออกแบบ 89
9 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 88
10 เภสัชศาสตร์ 79
11 79
12 เทคโนโลยีสารสนเทศ 79

เดือนตุลาคม 2557

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
2 พยาบาลศาสตร์ 275
3 นิเทศศาสตร์ 222
4 สถาปัตยกรรมศาสตร์ 220
5 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ 210
6 บริหารธุรกิจ 152
7 วิทยาลัยดนตรี 144
8 ดิจิทัลอาร์ต 124
9 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 119
10 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 115

เดือนกันยายน 2557

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 ศิลปศาสตร์ 249
2 บริหารธุรกิจ 229
3 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ 197
4 ดิจิทัลอาร์ต 185
5 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 167
6 พยาบาลศาสตร์ 161
7 นิเทศศาสตร์ 144
8 วิทยาลัยดนตรี 143
9 เทคโนโลยีสารสนเทศ 108
10 วิทยาศาสตร์ 90

เดือนสิงหาคม 2557

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 ศิลปศาสตร์ 141
2 บริหารธุรกิจ 110
3 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 93
4 พยาบาลศาสตร์ 77
5 ดิจิทัลอาร์ต 56
6 ศิลปะและการออกแบบ 53
7 วิศวกรรมศาสตร์ 49
8 เภสัชศาสตร์และสถาปัตยกรรม 47
9 ทัศนมาตรศาสตร์ 41
10 นิเทศศาสตร์ 31

เดือนกรกฎาคม 2557

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 พยาบาลศาสตร์ 247
2 ศิลปศาสตร์ 130
3 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและบริการ 95
4 นิเทศศาสตร์ 84
5 เทคโนโลยีสารสนเทศ 66
6 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ 56
7 กายภาพบำบัด 39
8 ดิจิทัลอาร์ต ทัศนมาตรศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ 39
9 บริหารธุรกิจ เภสัชศาสตร์ 34
10 ศิลปะและการออกแบบ 32

เดือนมิถุนายน 2557

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 พยาบาลศาสตร์ 144
2 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ 62
3 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและบริการ 61
4 ศิลปศาสตร์ 50
5 วิทยาลัยนานาชาติ 42
6 บริหารธุรกิจ 37
7 นิเทศศาสตร์ 35
8 เทคโนโลยีสารสนเทศ 29
9 วิทยาศาสตร์ 24
10 ทัศนมาตรศาสตร์ 22

เดือนพฤษภาคม 2557

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 753
2 พยาบาลศาสตร์ 606
3 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 392
4 บริหารธุรกิจ 380
5 เทคนิคการแพทย์ 281
6 ศิลปศาสตร์ 279
7 กายภาพบำบัด 261
8 นิเทศศาสตร์ 181
9 ศิลปและการออกแบบ 163
10 ทันตแพทย์ศาสตร์ 151

เดือนมีนาคม 2557

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 1,164
2 เภสัชศาสตร์ 1,161
3 บริหารธุรกิจ 892
4 พยาบาลศาสตร์ 746
5 เทคนิคการแพทย์ 582
6 ศิลปศาสตร์ 415
7 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 375
8 นิติศาสตร์ 527
9 ทันตแพทยศาสตร์ 340
10 บัญชี 323

เดือนกุมภาพันธ์ 2557

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 2,235
2 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 1,244
3 บริหารธุรกิจ 1,215
4 พยาบาลศาสตร์ 893
5 เทคนิคการแพทย์ 767
6 ศิลปศาสตร์ 709
7 ทันตแพทยศาสตร์ 612
8 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 527
9 นิติศาสตร์ 515
10 วิทยาศาสตร์ 458

เดือนมกราคม 2557

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 1,502
2 พยาบาลศาสตร์ 908
3 ศิลปศาสตร์ 631
4 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 540
5 บริหารธุรกิจ 516
6 นิเทศศาสตร์ 512
7 เทคนิคการแพทย์ 479
8 ทันตแพทย์ศาสตร์ 451
9 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 413
10 วิทยาศาสตร์ 311

เดือนธันวาคม 2556

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 1,747
2 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 1,131
3 พยาบาล 768
4 บริหารธุรกิจ 731
5 ศิลปศาสตร์ 637
6 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 559
7 เทคนิคการแพทย์ 552
8 นิเทศศาสตร์ 503
9 ทันตแพทยศาสตร์ 496
10 ศิลปะและการออกแบบ 319

เดือนพฤศจิกายน 2556

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 1,928
2 ทันตแพทย์ศาสตร์ 834
3 ศิลปศาสตร์ 847 847
4 พยาบาลศาสตร์ 736
5 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 701
6 บริหารธุรกิจ 668
7 นิเทศศาสตร์ 587
8 วิทยาศาสตร์ 511
9 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 436
10 ศิลปะและการออกแบบ 391

เดือนตุลาคม 2556

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 2,530
2 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 1,376
3 บริหารธุรกิจ 1,321
4 เทคนิคการแพทย์ 936
5 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 764
6 ศิลปศาสตร์ 686
7 ทันตแพทย์ศาสตร์ 651
8 บัญชี 615
9 พยาบาลศาสตร์ 613
10 นิติศาสตร์ 478

เดือนกันยายน 2556

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 2,706
2 เทคนิคการแพทย์ 1,396
3 บริหารธุรกิจ 1,198
4 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 1,150
5 พยาบาลศาสตร์ 1,067
6 ศิลปศาสตร์ 1,063
7 ทันตแพทย์ศาสตร์ 929
8 นิติศาสตร์ 843
9 กายภาพบำบัด 745
10 การแพทย์แผนตะวันออก 692

เดือนสิงหาคม 2556

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 1,864
2 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 1,179
3 พยาบาล 1,161
4 บริหารธุรกิจ 1,151
5 ศิลปศาสตร์ 941
6 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ 843
7 เทคนิคการแพทย์ 828
8 ทันตแพทยศาสตร์ 731
9 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 678
10 กายภาพบำบัด 658

เดือนกรกฎาคม 2556

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 2,557
2 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 1,801
3 บริหารธุรกิจ 1,396
4 ศิลปศาสตร์ 993
5 พยาบาลศาสตร์ 972
6 เทคนิคการแพทย์ 971
7 นิเทศศาสตร์ 771
8 ทันตแพทยศาสตร์ 739
9 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 711
10 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ 646

เดือนมิถุนายน 2556

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 1,260
2 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและรัฐกิจ 662
3 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 588
4 ศิลปศาสตร์ 500
5 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ 460
6 บริหารธุรกิจ 403
7 สถาปัตยกรรมศาสตร์ 380
8 นิเทศศาสตร์ 341
9 ศิลปะและการออกแบบ 313
10 เทคนิคการแพทย์ 307

เดือนพฤษภาคม 2556

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 844
2 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 565
3 พยาบาลศาสตร์ 547
4 บริหารธุรกิจ 498
5 กายภาพบำบัด 437
6 ศิลปศาสตร์ 343
7 เทคนิคการแพทย์ 310
8 นิเทศศาสตร์ 285
9 การแพทย์แผนตะวันออก 248
10 นิติศาสตร์ 238

เดือนมีนาคม 2556

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 657
2 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 513
3 บริหารธุรกิจ 433
4 พยาบาลศาสตร์ 334
5 เทคนิคการแพทย์ 323
6 นิติศาสตร์ 293
7 ศิลปศาสตร์ 243
8 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 235
9 บัญชี 225
10 ทันตแพทยศาสตร์ 224

เดือนกุมภาพันธ์ 2556

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 2,787
2 บริหารธูรกิจ 1,498
3 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 1,239
4 นิติศาสตร์ 1,153
5 เทคนิคการแพทย์ 1,134
6 ศิลปศาสตร์ 1,055
7 พยาบาลศาสตร์ 986
8 อุตสหกรรมการท่องเที่ยวและลบริการ 741
9 นิเทศศาสตร์ 641
10 กายภาพบำบัด 635

เดือนมกราคม 2556

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 1,682
2 เทคนิคการแพทย์ 943
3 ศิลปศาสตร์ 863
4 บริหารธุรกิจ 757
5 พยาบาลศาสตร์ 713
6 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 631
7 นิเทศศาสตร์ 622
8 ทันตแพทย์ศาสตร์ 610
9 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 605
10 ศิลปะและการออกแบบ 524

เดือนธันวาคม 2555

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 2,030
2 บริหารธุรกิจ 1,474
3 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 1,437
4 ศิลปศาสตร์ 1,038
5 ทันตแพทยศาสตร์ 849
6 เทคนิคการแพทย์ 813
7 พยาบาล 766
8 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 722
9 บัญชี 609
10 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ 573

เดือนพฤศจิกายน 2555

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 1,518
2 ศิลปศาสตร์ 1,035
3 พยาบาลศาสตร์ 847
4 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 836
5 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและรัฐกิจ 725
6 เทคนิคการแพทย์ 723
7 ทันตแพทย์ศาสตร์ 629
8 ศิลปะและการออกแบบ 593
9 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ 583
10 นิเทศศาสตร์ 581

เดือนตุลาคม 2555

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 2,300
2 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 1,777
3 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและรัฐกิจ 1,593
4 ศิลปศาสตร์ 909
5 เทคนิคการแพทย์ 878
6 นิติศาสตร์ 854
7 กายภาพบำบัด 810
8 วิทยาลัยแทพย์ศาสตร์ 684
9 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 628
10 พยาบาลศาสตร์ 621

เดือนกันยายน 2555

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 3,196
2 ศิลปศาสตร์ 1,447
3 วิทยาลัยบริหารธรุกิจและรัฐกิจ 1,421
4 พยาบาล 1,327
5 กายภาพบำบัด 1,321
6 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 1,301
7 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ 1,064
8 นิติศาสตร์ 1,004
9 ทันตแพทย์ศาสตร์ 958
10 เทคนิคการแพทย์ 952

เดือนสิงหาคม 2555

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 2,127
2 พยาบาล 1,845
3 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 1,427
4 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและรัฐกิจ 1,309
5 ศิลปศาสตร์ 1,076
6 ภายภาพบำบัด 1,301
7 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ 795
8 คณะทันตแพทยศาสตร์ 786
9 นิเทศศาสตร์ 726
10 เทคนิคการแพทย์ 698

เดือนกรกฎาคม 2555

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 3,144
2 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและรัฐกิจ 1,696
3 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 1,584
4 พยาบาลศาสตร์ 1,384
5 ศิลปศาสตร์ 1,157
6 ทันตแพทยศาสตร์ 1,084
7 เทคนิคการแพทย์ 1,083
8 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ 1,014
9 กายภาพบำบัด 905
10 การแพทย์แผนตะวันออก 864

เดือนมิถุนายน 2555

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 1,425
2 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและรัฐกิจ 692
3 พยาบาลศาสตร์ 658
4 ศิลปศาสตร์ 638
5 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ 637
6 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 499
7 ทันตแพทยศาสตร์ 452
8 ศิลปะและการออกแบบ 448
9 การแพทย์แผนตะวันออก 427
10 นิเทศศาสตร์ 363

เดือนพฤษภาคม 2555

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 631
2 พยาบาลศาสตร์ 483
3 ศิลปศาสตร์ 437
4 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและรัฐกิจ 402
5 เทคนิคการแพทย์ 382
6 กายภาพบำบัด 359
7 นิเทศศาสตร์ 349
8 การแพทย์แผนตะวันออก 339
9 ทันตแพทยศาสตร์ 330
10 บัญชี 302

เดือนเมษายน 2555

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 1,433
2 วิทยาลัยบริหารธูรกิจและรัฐกิจ 942
3 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 942
4 ศิลปศาสตร์ 720
5 พยาบาลศาสตร์ 717
6 การแพทย์แผนตะวันออก 680
7 เทคนิคการแพทย์ 676
8 ทันตแพทย์ศาสตร์ 628
9 บัญชี 540
10 วิทยาศาสตร์ 465

เดือนมีนาคม 2555

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 5,439
2 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและรัฐกิจ 1,801
3 เทคนิคการแพทย์ 1,777
4 ทันตแพทยศาสตร์ 1,616
5 พยาบาลศาสตร์ 1,494
6 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 1,490
7 ศิลปศาสตร์ 1,451
8 วิทยาศาสตร์ 1,205
9 กายภาพบำบัด 1,144
10 การแพทย์แผนตะวันออก 1,088

เดือนกุมภาพันธ์ 2555

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 5,146
2 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 2,063
3 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและรัฐกิจ 1,996
4 ศิลปศาสตร์ 1,625
5 ทันตแพทย์ศาสตร์ 1,583
6 นิเทศศาสตร์ 1,508
7 เทคนิคการแพทย์ 1,504
8 พยาบาลศาสตร์ 1,395
9 วิทยาศาสตร์ 1,202
10 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ 1,117

เดือนมกราคม 2555

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 2,789
2 ทันตแพทย์ศาสตร์ 1,316
3 นิเทศศาสตร์ 1,070
4 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและรัฐกิจ 974
5 เทคนิคการแพทย์ 940
6 ศิลปศาสตร์ 917
7 วิทยาศาสตร์ 838
8 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ 763
9 พยาบาลศาสตร์ 714
10 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 671

เดือนธันวาคม 2554

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 สถาปัตยกรรมศาสตร์ 5
2 นิเทศศาสตร์ 4
3 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 2
4 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ 2
5 วิทยาลัยนานาชาติ 2
6 วิทยาลัยวิศวกรมศาสตร์ 1
7 ทันตแพทยศาสตร์ 1
8 นิติศาสตร์ 1
9 กายภาพบำบัด 1
10 วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม 1

เดือนตุลาคม 2554

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 1,856
2 วิยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 833
3 เทคนิคการแพทย์ 640
4 ทันตแพทย์ศาสตร์ 581
5 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและรัฐกิจ 564
6 นิติศาสตร์ 532
7 การแพทย์แผนตะวันออก 493
8 กายภาพบำบัด 438
9 วิทยาศาสตร์ 386
10 ศิลปศาสตร์ 362

เดือนกันยายน 2554

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 4,415
2 ทันตแพทย์ศาสตร์ 1,605
3 พยาบาลศาสตร์ 1,446
4 เทคนิคการแพทย์ 1,374
5 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและรัฐกิจ 1,301
6 วิทยาลัยวิศวกรมศาสตร์ 1,230
7 การแพทย์แผนตะวันออก 1,229
8 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 1,078
9 กายภาพบำบัด 1,072
10 ศิลปศาสตร์ 1,053

เดือนสิงหาคม 2554

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 2,799
2 พยาบาล 1,233
3 นิเทศศาสตร์ 1,187
4 ศิลปศาสตร์ 1,057
5 ทันตแพทย์ศาสตร์ 1,050
6 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 852
7 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 709
8 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและรัฐกิจ 709
9 วิทยาศาสตร์ 698
10 กายภาพบำบัด 693

เดือนกรกฎาคม 2554

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 2,991
2 พยาบาล 1,144
3 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 1,120
4 เทคนิคการแพทย์ 1,085
5 ทันตแพทย์ศาสตร์ 1,063
6 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและรัฐกิจ 856
7 การแพทย์แผนตะวันออก 786
8 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 781
9 นิเทศศาสตร์ 753
10 ศิลปศาสตร์ 668

เดือนมิถุนายน 2554

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 1,399
2 พยาบาล 676
3 นิเทศศาสตร์ 610
4 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 572
5 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ 515
6 ศิลปศาสตร์ 437
7 เทคนิคการแพทย์ 391
8 ศิลปะและการออกแบบ 387
9 กายภาพบำบัด 381
10 วิทยาลัยบริหารธุรกิจ 378