หมวดหมู่ที่ถูกยืมมากที่สุด 10 อันดับแรก

สำนักหอสมุดได้รวบรวมสถิติหมวดหมู่หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด 10 อันดับแรกของแต่ละเดือน

เดือนมิถุนายน 2564

อันดับที่ หมวดหมู่ จำนวน (เล่ม)
1 PL = ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ประเทศในหมู่เกาะมหาสมุทรแปซิฟิคอัฟริกา 29
2 LB = ทฤษฎีและการปฏิบัติ จิตวิทยาการศึกษา การสอน 21
3 HV = สวัสดิภาพสังคม สังคมที่มีปัญหา การแก้ไข อาชญากรรม 20
4 HD = ประวัติเศรษฐกิจ สภาพการณ์และองค์การของการเกษตร / HF = การพาณิชย์ 14
5 P = ภาษาและวรรณคดี ปรัชญาภาษาศาสตร์และสัทศาสตร์ 13
6 WY = การพยาบาล 12
7 BF = จิตวิทยา การศึกษาทางจิตวิทยา / DS = ประวัติศาสตร์เอเซีย / PE = ภาษาอังกฤษ 11
8 H = สังคมศาสตร์ทั่วไป / HM = มานุษยวิทยา 10
9 N = เรื่องศิลปะทั่วๆไป นิทรรศการ และการแสดง / QZ = พยาธิวิทยา / ย = เยาวชน 9
10 HG = การเงิน ธนาคาร เครดิต การแลกเปลี่ยน การลงทุน และการประกัน 6

เดือนกรกฎาคม 2564

อันดับที่ หมวดหมู่ จำนวน (เล่ม)
1 HF = การพาณิชย์ 11
2 H = สังคมศาสตร์ทั่วไป 9
3 ML= เรื่องราวทางดนตรี / P = ภาษาและวรรณคดี ปรัชญาภาษาศาสตร์และสัทศาสตร์ 23
4 HD = ประวัติเศรษฐกิจ สภาพการณ์และองค์การของการเกษตร / PE = ภาษาอังกฤษ / QS = กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ / TD = วิศวกรรมสุขาภิบาล / นว = นวนิยาย 4
5 BF = จิตวิทยา การศึกษาทางจิตวิทยา / HB = ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ / LB = ทฤษฎีและการปฏิบัติ จิตวิทยาการศึกษา การสอน / QA = คณิตศาสตร์ / QV = เภสัชวิทยา 3
6 HA = สถิติ / KPT = กฎหมายไทย / QT = สรีรวิทยา / WY = การพยาบาล 17
7 HA = สถิติ / KPT = กฎหมายไทย / QT = สรีรวิทยา / WY = การพยาบาล 1

เดือนสิงหาคม 2564

อันดับที่ หมวดหมู่ จำนวน (เล่ม)
1 QZ = พยาธิวิทยา 1

เดือนกันยายน 2564

อันดับที่ หมวดหมู่ จำนวน (เล่ม)
1 คณะบริหารธุรกิจ / วิทยาลัยนานาชาติ 3
2 คณะพยาบาลศาสตร์ / วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ / คณะนิติศาสตร์ 2
3 วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ / วิทยาลัยการออกแบบ / คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ / วิทยาลัยการท่องเที่ยว การบริการ และกีฬา / คณะดิจิทัลอาร์ต / คณะนวัตกรรมเกษตร / วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม / สถาบันการฑูตและการต่างประเทศ 1

เดือนตุลาคม 2564

อันดับที่ หมวดหมู่ จำนวน (เล่ม)
1 PN = ประวัติทางภาษาและวรรณคดีทั่วไป 15
2 KPT = กฎหมายไทย 14
3 P = ภาษาและวรรณคดี ปรัชญาภาษาศาสตร์และสัทศาสตร์ 11
4 QA = คณิตศาสตร์ 10
5 QD = เคมี / TP = เทคโนโลยีทางเคมี / นว = นวนิยาย 9
6 GV = กีฬา และบันเทิง เกมส์ต่างๆ 8
7 QV = เภสัชวิทยา 7
8 JF = ประวัติรัฐธรรมนูญ และการบริหารทั่วไป / PL = ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ประเทศในหมู่เกาะมหาสมุทรแปซิฟิคอัฟริกา / QT = สรีรวิทยา / TA = วิศวกรรมโยธา / WH = ระบบทางเดินเลือดและน้ำเหลือง 4
9 BF = จิตวิทยา การศึกษาทางจิตวิทยา / DS = ประวัติศาสตร์เอเซีย / HD = ประวัติเศรษฐกิจ สภาพการณ์และองค์การของการเกษตร / HG = การเงิน ธนาคาร เครดิต การแลกเปลี่ยน การลงทุน และการประกัน / HX = สังคมนิยม คอมมิวนิสต์ อนาธิปไตย / K = กฎหมายทั่วไป / NC = งานกราฟิก การวาด และการออกแบบ / QU = ชีวเคมี / TX = คหกรรมศาสตร์ 3
10 DK = ประวัติศาสตร์รัสเซีย โปแลนด์ ฟินแลนด์ รัสเซียในทวีปเอเซีย / GT = มารยาท ประเพณี / HA = สถิติ / HF = การพาณิชย์ / HM = มานุษยวิทยา / KF = กฎหมายของสหรัฐอเมริกา / QC = ฟิสิกส์ / QS = กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ / W = แพทยศาสตร์ และอาชีพที่เกี่ยวข้อง 1

เดือนมิถุนายน 2563

อันดับที่ หมวดหมู่ จำนวน (เล่ม)
1 นว 52
2 PN = ประวัติทางภาษาและวรรณคดี ทั่วไป 21
3 DS = ประวัติศาสตร์เอเซีย / P = ภาษาและวรรณคดี ปรัชญาภาษาศาสตร์และสัทศาสตร์ 19
4 HF = การพาณิชย์ / N = เรื่องทั่วๆไป นิทรรศการ และการแสดง 17
5 WY = การพยาบาล WZ ประวัติศาสตร์การแพทย์ 10
6 PL = ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ประเทศในหมู่เกาะมหาสมุทรแปซิฟิคอัฟริกา 12
7 WB = อายุรศาสตร์ 11
8 B = รวมเรื่องปรัชญา ประวัติ และระบบ / NC = งานกราฟิก การวาด และการออกแบบ 10
9 HD = ประวัติเศรษฐกิจ สภาพการณ์และองค์การของการเกษตร / TX = คหกรรมศาสตร์ 9
10 K = กฎหมายทั่วไป / NA = สถาปัตยกรรม 8

เดือนกรกฎาคม 2562

อันดับที่ หมวดหมู่ จำนวน (เล่ม)
1 นวนิยาย 86
2 DS = ประวัติศาสตร์เอเซีย 38
3 PN = ประวัติทางภาษาและวรรณคดี ทั่วไป 23
4 QU = ชีวเคมี 20
5 P = ภาษาและวรรณคดี ปรัชญาภาษาศาสตร์และสัทศาสตร์ 19
6 PL = ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ประเทศในหมู่เกาะมหาสมุทรแปซิฟิคอัฟริกา 17
7 H = สังคมศาสตร์ทั่วไป / HD = ประวัติเศรษฐกิจ สภาพการณ์และองค์การของการเกษตร /KPT = กฎหมายไทย 14
8 G = ภูมิศาสตร์ มานุษยวิทยา กีฬา 13
9 N = เรื่องศิลปะทั่วๆไป นิทรรศการ และการแสดง / WY = การพยาบาล 12
10 PE = ภาษาอังกฤษ 11

เดือนสิงหาคม 2563

อันดับที่ หมวดหมู่ จำนวน (เล่ม)
1 นวนิยาย 47
2 HF = การพาณิชย์ 32
3 HD = ประวัติเศรษฐกิจ สภาพการณ์และองค์การของการเกษตร 29
4 TX = คหกรรมศาสตร์ 24
5 DS = ประวัติศาสตร์เอเซีย 18
6 H = สังคมศาสตร์ทั่วไป 16
7 WY = การพยาบาล 12
8 PL =ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ประเทศในหมู่เกาะมหาสมุทรแปซิฟิคอัฟริกา / TT = การค้าที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรม 9
9 HA = สถิติ / LB = ทฤษฎีและการปฏิบัติ จิตวิทยาการศึกษา การสอน / NK = ศิลปกรรมประยุกต์ทางอุตสาหกรรม การตกแต่ง เครื่องประดับ / TS = โรงงานผลิตภัณฑ์ 8
10 MT = ทฤษฎี และการสอนทางดนตรี 7

เดือนกันยายน 2563

อันดับที่ หมวดหมู่ จำนวน (เล่ม)
1 นวนิยาย 74
2 WY = การพยาบาล 39
3 MT = ทฤษฎีและการสอนทางดนตรี 28
4 PL = ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ประเทศในหมู่เกาะมหาสมุทรแปซิฟิค อัฟริกา 26
5 DS = ประวัติศาสตร์เอเซีย / P = ภาษาและวรรณคดี ปรัชญาภาษาศาสตร์และสัทศาสตร์ 24
6 BF = จิตวิทยา การศึกษาทางจิตวิทยา / ML = เรื่องราวทางดนตรี / PN = ประวัติทางภาษาและวรรณคดีทั่วไป 21
7 HG = การเงิน ธนาคาร เครดิต การแลกเปลี่ยน การลงทุน และการประกัน 20
8 JQ = รัฐศาสตร์ ของทวีปเอเซีย อัฟริกา ออสเตรเรีย และหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก 19
9 PE = ภาษาอังกฤษ 17
10 HF = การพาณิชย์ / QV = เภสัชวิทยา 16

เดือนตุลาคม 2563

อันดับที่ หมวดหมู่ จำนวน (เล่ม)
1 WY = การพยาบาล 88
2 นวนิยาย 85
3 HD = ประวัติเศรษฐกิจ สภาพการณ์ และ องค์การของการเกษตร 37
4 DS = ประวัติศาสตร์เอเซีย 33
5 WB = อายุรศาสตร์ 32
6 HF = การพาณิชย์ 29
7 P = ภาษาและวรรณคดี ปรัชญาภาษาศาสตร์และสัทศาสตร์ 25
8 เรื่องสั้น 24
9 KPT = กฎหมายไทย 22
10 PL = ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ประเทศในหมู่เกาะมหาสมุทรแปซิฟิค อัฟริกา 20

เดือนพฤศจิกายน 2563

อันดับที่ หมวดหมู่ จำนวน (เล่ม)
1 WY = การพยาบาล 46
2 นวนิยาย 45
3 ML = เรื่องราวทางดนตรี 36
4 HV = สวัสดิการสังคม สังคมสงเคราะห์ อาชญวิทยา ทัณฑวิทยา 26
5 DS = ประวัติศาสตร์เอเชีย / HD = ประวัติเศรษฐกิจ สภาพการณ์ และองค์การของการเกษตร / QA = คณิตศาสตร์ 24
6 QV = เภสัชวิทยา 21
7 MT = ทฤษฎีและการสอนทางดนตรี 20
8 HF = การพาณิชย์ / PE = ภาษาอังกฤษ 19
9 BF = จิตวิทยา / NA = สถาปัตยกรรม / PN = ประวัติทางภาษาและวรรณคดีทั่วไป / TX = คหกรรมศาสตร์ 16
10 P = ภาษาและวรรณคดี ปรัชญาภาษาศาสตร์ และสัทศาสตร์ 15

เดือนธันวาคม 2563

อันดับที่ หมวดหมู่ จำนวน (เล่ม)
1 นวนิยาย 43
2 PL = ภาษาและวรรณคดีตะวันออก 14
3 HG = การเงิน การธนาคาร การลงทุน / NC = งานกราฟิก การวาด และการออกแบบ 13
4 PN = ประวัติทางภาษาและวรรณคดีทั่วไป 12
5 HD = ประวัติเศรษฐกิจ สภาพการณ์ และองค์การของการเกษตร 11
6 WY = การพยาบาล 9
7 HC = ประวัติและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ผลิตผลชาติ / KPT = กฎหมายไทย / QU = ชีวเคมี / QV = เภสัชวิทยา / TA = วิศวกรรมศาสตร์ทั่วไป วิศวกรรมโยธา 6
8 HF = การพาณิชย์ / JQ = รัฐศาสตร์ของทวีปเอเชีย อัฟริกา ออสเตรเลีย และหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก / NK = ศิลปกรรมประยุกต์ทางอุตสาหกรรม การตกแต่ง เครื่องประดับ / Q = วิทยาศาสตร์ / QA = คณิตศาสตร์ / QS = กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ / TX = คหกรรมศาสตร์ / WA = สาธารณสุขศาสตร์ / เรื่องสั้น 5
9 B = รวมเรื่องปรัชญา / CT = ชีวประวัติ / DS = ประวัติศาสตร์เอเชีย / QT = สรีรวิทยา / TL = วิศวกรรมยานยนต์ การบิน ยานอวกาศ / TP = เคมีเทคนิค / WB = อายุรศาสตร์ 3
10 HX = สังคมนิยม คอมมิวนิสต์ อนาธิปไตย / JA = รัฐศาสตร์ทั่วไป / JZ = ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอาเซียน / ML = เรื่องราวทางดนตรี / MT = ทฤษฎีและการสอนทางดนตรี / ND = จิตรกรรม / P = ภาษาและวรรณคดี ปรัชญาภาษาศาสตร์และสัทศาสตร์ / PE = ภาษาอังกฤษ / QC = ฟิสิกส์ / QD = เคมี / TK = วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ นิวเคลียร์ และอุตสาหกรรม / WG = ระบบหัวใจและหลอดเลือด / เยาวชน 2

เดือนมกราคม 2564

อันดับที่ หมวดหมู่ จำนวน (เล่ม)
1 P = ภาษาและวรรณคดี ปรัชญาภาษาศาสตร์และสัทศาสตร์ 19
2 WY = การพยาบาล 10
3 TA = วิศวกรรมโยธา / WE = ระบบกล้ามเนื้อและโครงกระดูก 8
4 D = ประวัติศาสตร์ทั่วไป 7
5 G = ภูมิศาสตร์ มานุษยวิทยา กีฬา / NC = งานกราฟิก การวาด และการออกแบบ / NK = ศิลปกรรมประยุกต์ทางอุตสาหกรรม การตกแต่ง เครื่องประดับ 5
6 BF = จิตวิทยา การศึกษาทางจิตวิทยา / H = สังคมศาสตร์ทั่วไป / PE = ภาษาอังกฤษ 4
7 TH = การก่อสร้าง ตึกอาคาร 3
8 PN = ประวัติทางภาษาและวรรณคดีทั่วไป / QZ = พยาธิวิทยา 2
9 CT = ชีวประวัติ / HC = ประวัติและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ผลิตผลชาติ / JA = รัฐศาสตร์ทั่วไป / JS = รัฐบาลท้องถิ่น / K = กฎหมายทั่วไป / LB = ทฤษฎีและการปฏิบัติ จิตวิทยาการศึกษา การสอน / ML = เรื่องราวทางดนตรี / N = เรื่องศิลปะทั่วๆไป นิทรรศการ และการแสดง / QV = เภสัชวิทยา 1

เดือนกุมภาพันธ์ 2564

อันดับที่ หมวดหมู่ จำนวน (เล่ม)
1 WY = การพยาบาล 41
2 HF = การพาณิชย์ 34
3 HD = ประวัติเศรษฐกิจ สภาพการณ์และองค์การของการเกษตร 27
4 BF = จิตวิทยา การศึกษาทางจิตวิทยา 21
5 QA = คณิตศาสตร์ / นว = นวนิยาย 14
6 JQ = รัฐศาสตร์ของทวีปเอเซีย อัฟริกา ออสเตรเรีย และหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก / TK = วิศวกรรมไฟฟ้าและอุตสาหกรรม 13
7 QU = ชีวเคมี 11
8 HM = มานุษยวิทยา / NA = สถาปัตยกรรม / QZ = พยาธิวิทยา 9
9 PE= ภาษาอังกฤษ / PL = ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ประเทศในหมู่เกาะมหาสมุทรแปซิฟิคอัฟริกา / QV = เภสัชวิทยา 8
10 DS = ประวัติศาสตร์เอเซีย / N = เรื่องศิลปะทั่วๆไป นิทรรศการ และการแสดง / ย = เยาวชน 7

เดือนมีนาคม 2564

อันดับที่ หมวดหมู่ จำนวน (เล่ม)
1 HF = การพาณิชย์ 28
2 NA = สถาปัตยกรรม 22
3 PN = ประวัติทางภาษาและวรรณคดีทั่วไป 17
4 นว = นวนิยาย 16
5 นว = นวนิยาย 15
6 WW = จักษุวิทยา 14
7 PL = ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ประเทศในหมู่เกาะมหาสมุทรแปซิฟิคอัฟริกา / WY = การพยาบาล 13
8 HV = สวัสดิภาพสังคม สังคมที่มีปัญหา การแก้ไข อาชญากรรม / QA = คณิตศาสตร์ 12
9 DS = ประวัติศาสตร์เอเซีย / HG = การเงิน ธนาคาร เครดิต การแลกเปลี่ยน การลงทุน และการประกัน 8
10 NC = งานกราฟิก การวาด และการออกแบบ 8

เดือนเมษายน 2564

อันดับที่ หมวดหมู่ จำนวน (เล่ม)
1 นว = นวนิยาย 28
2 HF = การพาณิชย์ 15
3 WY = การพยาบาล 11
4 WM = จิตเวชวิทยา / ย = เยาวชน 8
5 HG = การเงิน ธนาคาร เครดิต การแลกเปลี่ยน การลงทุน และการประกัน 6
6 DS = ประวัติศาสตร์เอเซีย / HJ = การเงินภาคเอกชน / QV = เภสัชวิทยา 5
7 H = สังคมศาสตร์ทั่วไป / HD = ประวัติเศรษฐกิจ สภาพการณ์และองค์การของการเกษตร / MT = ทฤษฎี และการสอนทางดนตรี 4
8 HA = สถิติ / JQ = รัฐศาสตร์ของของทวีปเอเซีย อัฟริกา ออสเตรเลีย และหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก/ KPT = กฎหมายไทย / LB = ทฤษฎีและการปฏิบัติ จิตวิทยาการศึกษา การสอน / ML = เรื่องราวทางดนตรี / PE = ภาษาอังกฤษ / QA = คณิตศาสตร์ / QZ = พยาธิวิทยา / TK = วิศวกรรมไฟฟ้าและอุตสาหกรรม 3
9 B = ปรัชญาทั่วไป / BQ = พุทธศาสนา / JS = รัฐบาลท้องถิ่น / QH = ธรรมชาติวิทยา / WA = สาธารณสุขศาสตร์ / WB = อายุรศาสตร์ / WN = รังสีวิทยา / WQ = สูติศาสตร์ / WW = จักษุวิทยา / Z = บรรณารักษศาสตร์/สารนิเทศศาสตร์/ ห้องสมุด/บรรณานุกรม 2
10 AG = หนังสืออ้างอิงอื่นๆนอกเหนือจากสารานุกรม / BF = จิตวิทยา การศึกษาทางจิตวิทยา / BV = เทววิทยาภาคปฏิบัติ / CS = วงศ์วาน / D = ประวัติศาสตร์ทั่วไป / GN = มานุษยวิทยา ชาติพันธุ์วิทยา / HC = ประวัติและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ผลิตผลชาติ / JC = ทฤษฎีของรัฐ / JF = ประวัติรัฐธรรมนูญ และการบริหารทั่วไป / JK = รัฐศาสตร์ของสหรัฐอเมริกา / PK = ภาษาและวรรณคดีอินโด-อิหร่าน อินโด-อารยัน อมีเนียน / PL = ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ประเทศในหมู่เกาะมหาสมุทรแปซิฟิคอัฟริกา / QD = เคมี / QW = จุลชีววิทยา และวิทยาภูมิคุ้มกัน / TL = วิศวกรรมยานยานต์ รถยนต์และเครื่องบิน 1

เดือนมิถุนายน 2562

อันดับที่ หมวดหมู่ จำนวน (เล่ม)
1 นว 87
2 DS 43
3 PF/TX 36
4 P 33
5 HF 29
6 WY 23
7 HD 18
8 PL 16
9 TA 15
10 WB/รส 14

เดือนกรกฎาคม 2562

อันดับที่ หมวดหมู่ จำนวน (เล่ม)
1 นว 92
2 HF 54
3 PL 43
4 WY 40
5 TK 34
6 DS 33
7 QA 31
8 BF/TA 28
9 TX/WB 25
10 HG/PN 24

เดือนสิงหาคม 2562

อันดับที่ หมวดหมู่ จำนวน (เล่ม)
1 นว 124
2 HF 69
3 PL 33
4 P 28
5 HD/WY 26
6 H 25
7 BF 24
8 QD 23
9 ML 22
10 PN 20

เดือนกันยายน 2562

อันดับที่ หมวดหมู่ จำนวน (เล่ม)
1 นว 111
2 WY = การพยาบาล 81
3 PL = ภาษาและวรรณคดีตะวันออก 80
4 HF = การพาณิชย์ 64
5 N = วิจิตรศิลป์ 57
6 DS = ประวัติศาสตร์เอเชีย / PN =ประวัติทางภาษาและวรรณคดีทั่วไป 42
7 TA = วิศวกรรมโยธา 36
8 GT = มารยาท ประเพณี 34
9 QA = คณิตศาสตร์ 33
10 P = ภาษาและวรรณคดี 30

เดือนตุลาคม 2562

อันดับที่ หมวดหมู่ จำนวน (เล่ม)
1 นวนิยาย 118
2 WY = การพยาบาล 94
3 HF = การพาณิชย์ 88
4 PL= ภาษาและวรรณคดีตะวันออก 52
5 DS ประวัติศาสตร์เอเชีย/ P= ภาษาและวรรณคดี 40
6 TA = วิศวกรรมโยธา 42
7 LB = การศึกษา 32
8 KPT = กฎหมายของเอเชีย 31
9 HD = ประวัติเศรษฐกิจ 30
10 NA = สถาปัตยกรรม 29

เดือนพฤศจิกายน 2562

อันดับที่ หมวดหมู่ จำนวน (เล่ม)
1 นวนิยาย 133
2 HF = การพาณิชย์ 97
3 WY = การพยาบาล 88
4 HD = ประวัติเศรษฐกิจ 74
5 PL= ภาษาและวรรณคดีตะวันออก 39
6 TA = วิศวกรรมศาสตร์ทั่วไปและวิศวกรรมโยธา 34
7 P= ภาษาและวรรณคดี 33
8 ML = เรื่องราวทางดนตรี 31
9 DS =ประวัติศาสตร์เอเชีย/JQ =รัฐศาสตร์ของทวีปเอเซีย อัฟริกา ออสเตรเรีย และหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก 29
10 BF = จิตวิทยา /PE = ภาษาอังกฤษ 27

เดือนธันวาคม 2562

อันดับที่ หมวดหมู่ จำนวน (เล่ม)
1 นวนิยาย 73
2 WY = การพยาบาล 44
3 HF = การพาณิชย์ 43
4 QA = คณิตศาสตร์ 23
5 HD = ประวัติเศรษฐกิจ 21
6 TA = วิศวกรรมศาสตร์ทั่วไปและวิศวกรรมโยธา 20
7 JQ =รัฐศาสตร์ของทวีปเอเซีย อัฟริกา ออสเตรเรีย และหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก 19
8 PL = ภาษาและวรรณคดีตะวันออก 17
9 P= ภาษาและวรรณคดี 16
10 QT = สรีรวิทยา /TX = คหกรรมศาสตร์ 13

เดือนมกราคม 2563

อันดับที่ หมวดหมู่ จำนวน (เล่ม)
1 นวนิยาย 123
2 WY = การพยาบาล 103
3 HF = การพาณิชย์์ 54
4 PL = ภาษาและวรรณคดีตะวันออก 51
5 HD = ประวัติเศรษฐกิจ 43
6 DS = ประวัติศาสตร์เอเชีย /TA = วิศวกรรมศาสตร์ทั่วไปและวิศวกรรมโยธา 33
7 P= ภาษาและวรรณคดี 32
8 BF = จิตวิทยา การศึกษาทางจิตวิทยา 25
9 HC = ประวัติและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ /NA = สถาปัตยกรรม /PE = ภาษาอังกฤษ 23
10 NC = งานกราฟิก การวาด และการออกแบบ/ QW = จุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน 21

เดือนกุมภาพันธ์ 2563

อันดับที่ หมวดหมู่ จำนวน (เล่ม)
1 WY = การพยาบาล 124
2 นวนิยาย 99
3 DS = ประวัติศาสตร์เอเชีย 51
4 TX = คหกรรมศาสตร์ 48
5 HF = การพาณิชย์ 40
6 BF = จิตวิทยา การศึกษาทางจิตวิทยา 38
7 MT = ทฤษฎี และการสอนทางดนตรี 35
8 GT = มารยาท ประเพณี / HD = ประวัติเศรษฐกิจ / QV = เภสัชวิทยา 29
9 TK = วิศวกรรมไฟฟ้าและอุตสาหกรรม 28
10 LB = ทฤษฎีและการปฏิบัติ จิตวิทยาการศึกษา การสอน / NA = สถาปัตยกรรม /
QU = ชีวเคมี
27

เดือนมีนาคม 2563

อันดับที่ หมวดหมู่ จำนวน (เล่ม)
1 WY = การพยาบาล 88
2 นวนิยาย 82
3 DS = ประวัติศาสตร์เอเชีย 53
4 P= ภาษาและวรรณคดี 34
5 HD = ประวัติเศรษฐกิจ / LB= ทฤษฎีและการปฏิบัติ จิตวิทยาการศึกษา การสอน/
PE = ภาษาอังกฤษ
29
6 HF= การพาณิชย์ / HG = การเงิน ธนาคาร เครดิต
การแลกเปลี่ยน การลงทุน
28
7 MT = ทฤษฎี และการสอนทางดนตรี / NA = สถาปัตยกรรม 23
8 GT = มารยาท ประเพณี / HV =สวัสดิภาพสังคม สังคมที่มีปัญหา
การแก้ไข อาชญากรรม / QA = คณิตศาสตร์
21
9 QZ = พยาธิวิทยา 19
10 PN = ประวัติทางภาษาและวรรณคดีทั่วไป 17

เดือนเมษายน 2563

อันดับที่ หมวดหมู่ จำนวน (เล่ม)
1 MT = ทฤษฎี / PN = ประวัติทางภาษาและวรรณคดีทั่วไป 13
2 นวนิยาย 12
3 NC = งานกราฟิก งานวาด และการออกแบบ 9
4 WY = การพบาบาล 8
5 HF= การพาณิชย์ 29
6 BF = จิตวิทยา การศึกษาทางจิตวิทยา / DS = ประวัติศาสตร์เอเชีย
การแลกเปลี่ยน การลงทุน
28
7 QZ = พยาธิวิทยา 5
8 HD = ประวัติเศรษฐกิจ / NA = สถาปัตยกรรม / QA = คณิตศาสตร์ 4
9 M = ดนตรี โน้ตเพลง / Q = วิทยาศาสตร์ / SB = การเพาะปลูก / T = เทคโนโลยีทั่วไป 3
10 BQ = พุทธศาสนา / HM = สังคมวิทยา / LB = ทฤษฎีและการปฏิบัติ จิตวิทยาการศึกษา และการสอน /
ML = เรื่องราวทางดนตรี / PL = ภาษาและวรรณคดีตะวันออก / TD = วิศวกรรมสุขาภิบาล / เรื่องสั้น
2

เดือนพฤษภาคม 2563

อันดับที่ หมวดหมู่ จำนวน (เล่ม)
1 นวนิยาย 67
2 WY = การพยาบาล 39
3 HF = การพาณิชย์ 24
4 MT = ทฤษฎี และการสอนทางดนตรี / PL = ภาษาและวรรณคดีตะวันออก 18
5 DS = ประวัติศาสตร์เอเชีย / เรื่องสั้น 16
6 KPT = กฎหมายไทย / PE = ภาษาอังกฤษ / QA = คณิตศาสตร์ / QV = เภสัชวิทยา 15
7 QZ = พยาธิวิทยา / เยาวชน 13
8 K = กฎหมายทั่วไป / PN = ประวัติทางภาษาและวรรณคดีทั่วไป 12
9 HN = ประวัติศาสตร์สังคม 11
10 ML = เรื่องราวทางดนตรี / WE = ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก 10

เดือนพฤษภาคม 2562

อันดับที่ หมวดหมู่ จำนวน (เล่ม)
1 นว 63
2 DS 43
3 WY 20
4 BF/WB 18
5 BF/WB 18
6 PN 16
7 TX 14
8 QA 13
9 PL 12
10 HF/QX 11

เดือนเมษายน 2562

อันดับที่ หมวดหมู่ จำนวน (เล่ม)
1 นว 126
2 WY 109
3 HD 59
4 HF 58
5 GV 40
6 DS 37
7 PE 33
8 BF/QV/TA 18
9 HG/NA 17
10 P 16

เดือนมีนาคม 2562

อันดับที่ หมวดหมู่ จำนวน (เล่ม)
1 นว 158
2 WY 69
3 HP 68
4 BF 55
5 QV 54
6 NA/PE 48
7 PN 40
8 GV 37
9 DS 35
10 WK 34

เดือนกุมภาพันธ์ 2562

อันดับที่ หมวดหมู่ จำนวน (เล่ม)
1 WY 80
2 HF 79
3 NA 59
4 นว 57
5 QV 48
6 HD 47
7 DS 42
8 PN 38
9 WB 36
10 TA 29

เดือนมกราคม 2562

อันดับที่ หมวดหมู่ จำนวน (เล่ม)
1 นว 97
2 WY 63
3 HF 57
4 PN 55
5 NA 54
6 DS 46
7 JS 44
8 HV 42
9 P/QV 37
10 LB 36

เดือนธันวาคม 2561

อันดับที่ หมวดหมู่ จำนวน (เล่ม)
1 นว 46
2 HF 35
3 HD 31
4 WY 28
5 QS 27
6 GV 22
7 HV 20
8 QY 16
9 DS 15
10 TA 14

เดือนพฤศจิกายน 2561

อันดับที่ หมวดหมู่ จำนวน (เล่ม)
1 WY 105
2 นว 101
3 HF 95
4 HD 64
5 QS 48
6 PE 41
7 P 35
8 PN 34
9 HG/ML 32
10 WQ 31

เดือนตุลาคม 2561

อันดับที่ หมวดหมู่ จำนวน (เล่ม)
1 นวนิยาย 122
2 WY 97
3 HF 63
4 HD 47
5 WB 44
6 DA 41
7 PE 32
8 PN 31
9 HG 29
10 LB 25

เดือนกันยายน 2561

อันดับที่ หมวดหมู่ จำนวน (เล่ม)
1 WY 84
2 นวนิยาย 81
3 HF 51
4 PL 49
5 HD 48
6 ML 46
7 PN 37
8 PE 35
9 NA 28
10 MT 27

เดือนสิงหาคม 2561

อันดับที่ หมวดหมู่ จำนวน (เล่ม)
1 PL 159
2 นวนิยาย 77
3 WY 66
4 เยาวชย 45
5 HF 38
6 DS 35
7 QA 34
8 PE 33
9 PN 31
10 TK 27

เดือนกรกฎาคม 2561

อันดับที่ หมวดหมู่ จำนวน (เล่ม)
1 นวนิยาย 104
2 PL 72
3 DS 42
4 BQ 37
5 QB/เยาวชน 33
6 PE 32
7 PN 29
8 TX 23
9 WY 22
10 HD/QW 20

เดือนมิถุนายน 2561

อันดับที่ หมวดหมู่ จำนวน (เล่ม)
1 นวนิยาย 108
2 WY 53
3 HD 32
4 PN 30
5 HF 26
6 DS 21
7 NA/WB 19
8 TX 18
9 H/LB/QW/เรื่องสั้น 17
10 BF/PL 16

เดือนพฤษภาคม 2561

อันดับที่ หมวดหมู่ จำนวน (เล่ม)
1 นวนิยาย 35
2 LB 11
3 WY 9
4 MT/PE/Y 7
5 DS/KPT/M/PL/QA/เยาวชน 5
6 FIC/HM/เรื่องสั้น 4
7 BF/HF/เรื่องสั้น 4
8 BQ/CT/HG/ML/N/T/TX 2
9 B/DR/GV/HD 1
10 - -

เดือนเมษายน 2561

อันดับที่ หมวดหมู่ จำนวน (เล่ม)
1 WY 105
2 นวนิยาย 92
3 QV 28
4 DS/HF 27
5 WL 25
6 เยาวชน 20
7 PL 19
8 TA 16
9 KPT/PE 15
10 TX 14

เดือนมีนาคม 2561

อันดับที่ หมวดหมู่ จำนวน (เล่ม)
1 นวนิยาย 147
2 WY 116
3 DS 54
4 PE 51
5 PL 45
6 NA 31
7 QV 30
8 HD 29
9 HF 24
10 LB 22

เดือนกุมภาพันธ์ 2561

อันดับที่ หมวดหมู่ จำนวน (เล่ม)
1 นวนิยาย 160
2 WY 144
3 DS 59
4 HF 40
5 PL 38
6 HD 37
7 PE 36
8 BF/QU 34
9 TX 31
10 WL 26

เดือนมกราคม 2561

อันดับที่ หมวดหมู่ จำนวน (เล่ม)
1 นวนิยาย 132
2 WY 56
3 PE 42
4 DS 34
5 HF 31
6 QU 24
7 BF/QW 22
8 P/QS 21
9 PL 20
10 เยาวชน 19

เดือนธันวาคม 2560

อันดับที่ หมวดหมู่ จำนวน (เล่ม)
1 นวนิยาย 75
2 PE 44
3 WY 38
4 HD 35
5 DS 21
6 PL 20
7 PN 15
8 MT/QV 13
9 P/QS/WB 12
10 HF 11

เดือนพฤศจิกายน 2560

อันดับที่ หมวดหมู่ จำนวน (เล่ม)
1 นวนิยาย 181
2 WY 87
3 PL 53
4 HF 38
5 PE 34
6 DS 32
7 LB/PN 28
8 เยาวชน 27
9 BF 26
10 HG 23

เดือนตุลาคม 2560

อันดับที่ หมวดหมู่ จำนวน (เล่ม)
1 นวนิยาน 130
2 WY 121
3 PL 88
4 BQ 70
5 WB 48
6 HF 46
7 PN 37
8 DS 35
9 PE 29
10 QV 27

เดือนกันยายน 2560

อันดับที่ หมวดหมู่ จำนวน (เล่ม)
1 WY 132
2 นวนิยาย 119
3 PL 83
4 DS 56
5 PE 41
6 BF/HF 37
7 MT 36
8 PN 34
9 WL 32
10 QS 30

เดือนสิงหาคมคม 2560

อันดับที่ หมวดหมู่ จำนวน (เล่ม)
1 นวนิยาย 82
2 WY 74
3 PL 38
4 HD 37
5 QA 36
6 PN 28
7 DS 26
8 HF/QV 25
9 PE 21
10 LB 17

เดือนกรกฏาคม 2560

อันดับที่ หมวดหมู่ จำนวน (เล่ม)
1 WY-Nursing 95
2 DS-Asia 49
3 HF-Commerce 47
4 NA-Architecture 38
5 QA-Mathermatics 35
6 WB-Practice 34
7 HD-Industried 29
8 PE-English 28
9 QV-Pharmacology 24
10 TK-Elecreical E 23

เดือนมิถุนายน2560

อันดับที่ หมวดหมู่ จำนวน (เล่ม)
1 WY-Nursing 125
2 PE-English 45
3 WB-Practice of 45
4 HF-commerce 40
5 PL-East Asian 32
6 DS-Asia/N-Visual Arts 29
7 G-Geography/QA-Mathematics 27
8 NA-Architecture 26
9 HD-industries 25
10 HM/QU 23

เดือนพฤษภาคม 2560

อันดับที่ หมวดหมู่ จำนวน (เล่ม)
1 WY-Nursing 51
2 QD-Chemistry 17
3 PE-English/QU-Biochemistry 16
4 TT-Arts and Cra 15
5 HF-Commerce/TA-General Eng 14
6 G-Geography/HG-Finance-Visual Arts/QV-Pharmacology 13
7 DS-Asia 12
8 PL-East Asian 11
9 H-General Social/HD-Indusries/QZ-Pathology 10
10 HA-Statistics/QA-Mathematics/TJ-Mechanical 9

เดือนเมษายน 2560

อันดับที่ หมวดหมู่ จำนวน (เล่ม)
1 WY-Nursing 183
2 HF-Commerce 84
3 PL-East Asian 57
4 DS-Asia 47
5 QA-Mathematics 45
6 PN-Literary His 42
7 PE-English 40
8 LB-Theory and P 36
9 HD-Industries 35
10 KJ-Europe 34

เดือนมีนาคม 2560

อันดับที่ หมวดหมู่ จำนวน (เล่ม)
1 WY-Nursing 228
2 DS-Asia 144
3 HF-Commerce 107
4 QA-Mathematics 66
5 QV-Pharmacology 63
6 NA-Architecture 58
7 PL-East Asian 53
8 HD-Industried 52
9 PE-English 48
10 BF-Psychology 47

เดือนกุมภาพันธ์ 2560

อันดับที่ หมวดหมู่ จำนวน (เล่ม)
1 WY-Nursing 269
2 DS-Asia 138
3 HF-Commerce 77
4 QA-Mathematics 65
5 PL-East Asian 64
6 HD-Industried 61
7 NA-Architecture 57
8 QV-Pharmacology 54
9 TX-Home Economi 43
10 QU-Biochemistry 40

เดือนมกราคม 2560

อันดับที่ หมวดหมู่ จำนวน (เล่ม)
1 WY-Nursing 214
2 HF-Commerce 81
3 PL-East Asian 65
4 QA-Mathematics 63
5 P-General Lingu 56
6 DS-Asia 55
7 TX-Home Economi 51
8 NA-Architecture 50
9 PN-Literary His 49
10 HD-Industries 45

เดือนธันวาคม 2559

อันดับที่ หมวดหมู่ จำนวน (เล่ม)
1 WY-Nursing 66
2 HF-Commerce 56
3 QA-Mathematics 41
4 WB-Practice of 29
5 HD-Industires 28
6 DS-Asia 24
7 PE-English/PN-Literary His 23
8 QV-Pharmacology 20
9 BF-Psychology 19
10 NA-Architecture 18
อันดับที่ หมวดหมู่ จำนวน (เล่ม) 1 WY-Nursing 66 2 HF-Commerce 56 3 QA-Mathematics 41 4 WB-Practice of 29 5 HD-Industires 28 6 DS-Asia 24 7 PE-English/PN-Literary His 23 8 QV-Pharmacology 20 9 BF-Psychology 19 10 NA-Architecture 18

เดือนพฤศจิกายน 2559

อันดับที่ หมวดหมู่ จำนวน (เล่ม)
1 WY-Nursing 151
2 HF-Commerce 135
3 DS-Asia 133
4 WB-Practice of 87
5 HD-Industires 65
6 QA-Mathematics 63
7 QV-Pharmacology 62
8 TX-home Economi 59
9 TK-Electrica E 56
10 PE-English 53

เดือนตุลาคม 2559

อันดับที่ หมวดหมู่ จำนวน (เล่ม)
1 WY-Nursing 292
2 DS-Asia 147
3 WB-Practice of 136
4 HF-Commerce 128
5 PL-East Asian 92
6 HD-Industries 65
7 PE-English 64
8 QA-Mathematics/TX-home Economi 54
9 HV-Social Servi 51
10 TA-General Engi 41

เดือนกันยายน 2559

อันดับที่ หมวดหมู่ จำนวน (เล่ม)
1 WY-Nursing 179
2 HF-Commerce 136
3 DS-Asia 92
4 QA-Mathematics 86
5 PE-English, PL-East Asian 81
6 HD-Industries 78
7 PN-Literary His 75
8 TA-General Engi 60
9 NA-Architecture 53
10 TX-Home Economi 52

เดือนสิงหาคมคม 2559

อันดับที่ หมวดหมู่ จำนวน (เล่ม)
1 WY-Nursing 91
2 HF-Commerce 87
3 PN-Literary His 54
4 PL-East Asian 52
5 HD-Industries 42
6 HG-Finance 41
7 WB-Practice of 40
8 PE-English, QA-Mathematics 37
9 QS-Human Anatom 32
10 DS-Asia 31

เดือนกรกฏาคม 2559

อันดับที่ หมวดหมู่ จำนวน (เล่ม)
1 WY-Nursing 93
2 DS-Asia 79
3 HF-Commerce 55
4 PE-English 46
5 NA-Architecture 42
6 TX-Home Economi 39
7 HD-Industried 35
8 QV-Pharmacology 29
9 PL-East Asian, QW-Microbiology 27
10 QA-Mathematics 23

เดือนมิถุนายน2559

อันดับที่ หมวดหมู่ จำนวน (เล่ม)
1 WY-Nursing 122
2 HF-Commerce 66
3 PE-English 64
4 NA-Architecture 51
5 HD-Industried 48
6 QV-Mathematics 34
7 PN-Literary His 33
8 DS-Asia 31
9 BF-Psychology 26
10 QW-Microbiology 25