หนังสือน่าสนใจ


วิชัย โชควิวัฒน. (2566).10ชีวิต 10แรงบันดาลใจ.นนทบุรี : สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ สสพ.
    เลขหมู่ BF410ว62ส63

    เป็นหนังสือที่นำเสนอเรื่องราวของบุคคล 10คน ทั้งต่างประเทศและประเทศไทย เป็นต่างประเทศ 7คน
คนไทย 3คน ซึ่งทุกคนล้วนเผชิญความยากลำบากด้วยข้อจำกัดของความพิการทางกายหรือจิตใจ
แต่ทุกคนสามารถฟันฝ่าจนประสบความสำเร็จ ด้วยการสร้างแรงบันดาลใจ ตัวอย่างเช่น ยอดหญิง
เฮเลน เคลเลอร์ โอโตทาเกะ ฮิโดทาดะ ผู้เกิดมาไม่ครบห้า คีตกวีลุกทุ่ง ไพบูรณ์ บุตรขัน