หนังสือน่าสนใจ


สุขสันต์ วิเวกเมธากร. (2560). คุ้ยความจริงสามก๊ก เล่ม 1. กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด
    ปันปัญญา พับลิชชิ่ง. เลขหมู่ PL2664ส64ส72ค1

    เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาข้อมูลทางประวัติศาสตร์ตามจดหมายเหตุ เป็นเนื้อหายุคก่อนสามก๊กตั้งแต่
ราชวงศ์ฮั่นตะวันออก ณ ค.ศ.25 (ยุคฮั่นตะวันออก)จนถึง ค.ศ.195 (กำจัดจอมป่าเถื่อน)
โดยเนื้อหาในเล่มประกอบด้วย ชื่อบุคคลในสามก๊ก ตำแหน่งและบรรดาศักดิ์ ฮ่องเต้ยุครอยต่อ
ปฏิรูปผู้บริหาร